Page 1 -
P. 1

Año VI 3 / época                   GRANOLLERS, 28 MAYO 1922             Núm. 17

             ÓRGANO DE LA COALICIÓN LIBERAL DEMOCRÁTICA

Numero suelto, 15 oís. S o l d r á i o s d o m i t i g o ^ Trimestre, 1'50 ptas.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican Redacción   Administración Anuíidos a prados convendonales

bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores Galle de Corro, 96 Galle Clavé, 2 5 : Imprenta    No se devuelven los originales

La nostra actitut                                         havem somniat fer política en aque-
                                                 lla casa; empero, aixo sí, amb totes
                                                 les nostres forces ens oposarem i

                                                 impedirem que un forasíer inteníi,

Els amics d'en Santiago de Kiba Alfred Canal i Esteve Sarroca, que amb males arts, torbar la pau i tran-

volgueren assaltar el Casino per a no s'avingueren a compartir la tasca quilitat d'una cntitat que ha sapigut

fer-ne un centre polític que els per- amb el vocal segón en Francisco Pi, conquerir el respecte i consideració
metés empendre seriosament una des del punt i hora que no hi va ha- de tots els granollerins.

organitzadó que respongui quelcom ver una rectificado expressa de l'in- Els fundadors i ex presidents del

mes a la seva finalitat que el que teressat a un solt que publica el seí- Casino son els qui deuen acabar amb

avui representa un café públic, quin manari Iliguero, on es feia avinent la I'anormalitat regnant, i a la seva ab-

propietari els permet reunir-se en significado política amb qué entrava soluta devoció estarem tots quants,

qualque saloneí de rimmoble, per a a la junta directiva, va ésser la fidd militant en determinada agrupació

jugar a juntes amb els tontos quina expressió de la voluntaí del Casino, política, en entrar en dit xamós es-

petulancia i niciesa tant bé ha sapi- que vol restar al marge de tota Iluita, tatge, no som res mes que socis,

guí reconéixer el diputat provincial per a conviure amb toís quanís gra- modestos, empero per demés eníu-

de la Lliga.                     noUerins sia qualsevulga llur signifi- siastes.

 En anunciar, a so de bombo i pla- cado política, empero ,que, per les              Una iadi^nkat:

íets, el triomf de l'amfc Pí des de les sevescondicions moráis, es fassin
columnes de l'orgue regionalisía, es dignes d'eixoplugar-se en aquella
prova palesa de quin era llur intent; simpática casa.

com la declarado ferma, contundent, No perdin el temps; aquests sub- Un trapacer, que s'amaga, covard,

feta en el darrer número d'Et DEMÓ- jecíes —^í/é' no volen viuré escls' darrera Tanónim, —tal com fan els

CííÁTA, responia a nostra manera de vitzats peí eaciquisme forrfsta,'— canalles i els malvats— intenta arri-

pensar i sentir en el qué ha estat i anant-se'n per les rames; afilin les bar, amb la seva mala baba, a perso-

será sempre el Casino, degá de les eines, i cap a fer política a La Unió na que, per la seva posició social,

institucions recreatives i socials de Lliberal, que ofereix espaiós camp el seu tráete, la seva cavallerositat i

Granollers.                      per ais seus desahogos.           sa independencia, remarcada en di-

L'avalot que promogueren els qua- Després de 1'espantos ridícol de ferentes ocasions, s'ha fet digne del

tre infeli^ós que segueixen les Inspi- les eleeeions municipals, personal- respecte i la consideració detothom.

racions d'en Ríva i d'Espafia és la ment dirigídes per quí pomposament Si la p£rsona a quí es vol ofendrc

negado de Taríicle que, amb el títol es titula l'amo del Valles, ens havíem actúes en política, li oferiríem les co-

«Fins al Casino de Granollers volen fet la iriusió de que don Santiago lumnes d'aquest periodic i pot-ser

fer política els torristes», publica es cuidaría de fer catalanistes a la explicarla, i fins jusfificaria, el per-

«Gent d'ara». Com la unanimitat en seva finca de Palou, empero mai que qué de certa mala baba; empero el

les votacions, que varen originar-se, arribes la seva gosadia a organitzar séu apartament voluntari de les llui-

conseqüéncia de Tactituí, sempre re- una comedia de íant pésim gust com tes locáis, ens obliga a complir el

provable, delsqui-—naturalment, per la representada pels seus electors en qué eslimem un deure: consignar la

encárrec,—volienpertorbar i impedir el Casino, que va meréixer rAo/7ór nostra protesta per 1'infamia comesa

que es portes a terme la junta gene- d'ésser sorollosamení protestada, peí periodic rcgionalista, i reiterar al

ral convocada pels individus recení- ínsisíim eti el qué des d'aquestes senyor Anglés el testimoni de la nos-

ínent elegits, sense altra fmalítat que columnes tenim dit respecte a nostra tra considerado i respecte, boi re-
la de dimitir llurs carrees eís senyors acíítuí en rassumpíc del Casino. Mai cordaní la seva actuado, molí Iloa-
   1   2   3   4