Page 1 -
P. 1

Año VI 3 / época                   GRANOLLERS, 23 ABRIL 1922                 Núm. 14

             ÓRGANO DE LA COALICIÓN LIBERAL DEMOCRÁTICA

Número suelto, 15 Gis. ^ a l d r ó l o ^ d o m l t i g o ^ Trimesíre, 1'50 ptas.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican   Redacción  Administración Anuncios a precios convencionales
 bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores
                           Calle de Corro, Calle Clavé, 2 5 : Imprenta No se devuelven los originales

Caira i                        oren                     limiíar-se a demanar que s'acordés
                                                  r«enteraí», al comunicat del senyor
                                                  Rector convidant a l'Ajuníament ais

                                                  oficis de Setmana Santa, cosíum es-

 La insidia, la injuria i la calumnia        crit al cel parlant d'fnsfdies i d'injú-   tablert a Badalona de bon nombre
han csíaí palrimoni deis homes de la         ries; total, perqué nostre digníssim     d'anys a aquesta parí, i únicament

Lliga. Cal recordar, solament, les diputat, en Francisco Torras, va dir I'actitut maíonesca deis regidors
                                                  Queralí i Subiraís (aquest últim IluYnt
cámpanyes polííiques que en la tri-          en el Congrés que meníre l'Estat       una magnífica Start), va ésser causa
buna, en la premsa i en el maíeix           no percibía les quantitaís avalades;
Parlament han sosíinguí duraní bon ni els accionistes i compte-corren- de la protesta que va obligar a pro-
nombre d'anys; els precisos, fins a tistes del Banc de Barcelona podien vocar la intervenció de la Guardia
confondre's, per a vergonya d'uns i ovirar dia en que s'els restituYssin els Civil.
d'alíres, amb els polííics d'ofici que cabals de que s'els havia dcsposséit En una nota del maíeix periodic,
tañí havien combatuí i deis que ha- ominosamení; el Banc de Barcelona, el senyor de Riva diu que en Torras
vien renegaí en nom de la seva san- en sospensió de pagos, havia satis- volia ésser Comissari de la quiebra
ta causa; de la causa de Catalu- feí ais advocáis assessors la friolera del Banc de Barcelona, i ho diu men-
                           d'un mi/-lió seíanta milpessetes. I és íiní amb perfccte coneixement, car
nya (?).

 Per aixo, la pulcra, la atildada          que el diputat per Santa Coloma de      no ignora que dit senyor íé la sorí
posse adoptada pcls profcssionals           Farnés sent ferida la seva extraordi-     de que aquella casa de timos no li

de I& Lliga, no pot menys que fer- naria modestia en veure que el Con- guarda una sola pésscía, i aixo sol
                           grés s'eníera de que ell, don Joan      l'incapaciía per al carree de referen-
nos somriure ais qui tenim coliec-          Ventosa i Calvell, és un deis mal-      cia.
cionats aríicles, folléis, caricatures i
fmá diaris de sessions del Congrés i hauraís advocats que assesora al La delicadesa és condició, o mi-
del Senat que farien enrogir les gal- Banc de Barcelona i molí Ikgítima- llor, viríuí, que deuria acompanyar
tes ais coríisans d'avui dia, que altra ment cobra uns milers de pessetes, d'una manera paríicular ais qui, din-
cosa no son els qui s'han venuí llurs o de duros.                          tre la política, ocupen,ja o aspiren a

ideáis per Uíjg, Jlampant casaca de           Entre I'esíat major de barato, el      conquerir llocs preeminents. Així
Ministre.                       sistema és oposat al que teñen adop-     pensem nosalíres; ara, que no íoí-
                           íat els capdavaníers de la política re-    hom ens acompanya, car d'csser
 Empero es veu qm e\ roce els ha           gionalisia.                  així, l'advocaí i dipuíaí de la Man-
afinat de tal manera l'epidermi^,                                  comuniíaf don Saníiago de Riva no
que la mes lleu rascada, malgrat ¿ia          En aquest districte, el séu llegííim    hauria siguí ponení, en la Comissió
feía amb guant blanc, és prou per a          representant, él diputat de la Manco-     provincial, d'un assumpíe que dirigía
fer brollar sang ais Raffles de la po-        muniíat, don Santiago de Riva, cul-      com a lleíraí en el juíjaí de Grano-

lítica catalana.                   tiva la insidia i es delecta amb la llers.

: Míir fou en Cambó, l'exministre de         mentida. Com si l'informés de les        Resíem segurs que don Sanfiago
Finances, que acusava al Marqués           coses del Valles el pprter de sa ca-     es sórtira de fogó, com van soríir-se
d'Olérdola de «remover el cieno, y          sa, un municipal molt castig, parla      els seus racstres en caíalanisme
de refocilarse con el olor de ciertas         dé fets imaginaris, fent volar la seva    oporíunisía, senyors Cambó i Ven-
miasmas», i tot perqué va mostrar           fantasía per viaranys que sois han      íosa, ex minisíres déí Reí d'Espa-
ais diputats un rebut, per 50,000 pe-         de portar-lp al piíjor deis ridícqls.     nya.

ssetes «a cuenta del imparte d^ mi * L'article q;ue publica (cGent i*ar§i»

miiíüía de honorarios devengados amb el íítor<<El sectarisme to-

como letrado asesor de dicho Banco rrisíes á Badalória;^, sembla escrit

mpremia Barre 11en d expediente de suspensión^ dé peraXina.Si no hagucssim llegit

pagos del mismo», que firmaba el lina cosa semblant eñ una crónica

mateix senyor Cambó.                 d*«El Día Gráfico», creuríem que       lipes per i M ia f

Avui és el senyor Ventosa, apfofi» don Santiago s'ha tornaí boig o fa

tai ex ministre de Finances i d'Aba®- él tonto '

íeixemenís, qui s'horroriíza i posa el Hosírés ámícs de Badaloiía varen               desde 25 una pe§§eta
   1   2   3   4