Page 1 -
P. 1

Año VI 3." época                   GRANOLLERS, 26 MARZO 1922            Núm.-lO

           kisii:.-s.i-->-.i

             ÓRQAPiO DE L ñ eOALSeiO^ LIBERAL OEmOCRÁTSCA

Múraero suelto, 15 cts. S a l d r á l o s d o m i r i á o s Trlmesíre, f50 pfas.

Los trabajos insertos en este periódico, se publican   Redacción'    Administración Anuncios a precios eonvencioiíales
 bajo la exclusiva responsabilidad de sus autores
                           Calle de Gorro, se Calle Clavé, 2 5 : Imprenia No se devuelven los originales

Exe^ral^Ie caci^tsisme                                         íícia, per indicació o requerimení del
                                                    Congrés, va reclamar l'expediení

                                                    que era necessari, per la inícrpelia-

                                                    ció que íenia anunciada el dipuíaí a

                                                    Corís en Francisco Torras.

                                                    La Mancomuniíaí va aixecar el

                                                    crií al cel, perqué un expediení en
Ha siguí preci's que ocupes la car- L'any 1920, i amb moíiu de recur- íramiíació no havia d'anar a les
tera de Gracia i justicia un subjccíe sos iníerposaís ais pressuposíos pro- Corís, pero no és mcnys cerí que
de la calaña d'en Bertrán i Musitu, vincials, el Minisíre de la Governa- anava a comeíre's un dany irrepara-
que en altre pais no servirla ni per a ció senyor Bergamín va dictar la ble i que honradamenf dcvien utilíit-
porter d'un Minisíeri, per a que la famosa Real Ordre, en la que de sar-se íoís e¡s miíjans per a impe-
Mancomunitat de Catalunya podes clarava expressamení que la Man- dir-ho.
portar a terme i'acte de caciquisme comuniíaí no podía girar reparti- Paralielamcnt amb aquesta líuita,
mes refinat que es regisíri en la his- ment ais pobles, si bé podia cuidar el Minisíre de la Governació comíc
                           de la recapíació i inversió del fixaí Coello de Portugal, va signar una
toria de la política catalana.

El dimecrcs a la tarda, per l'agent per la Dipuíació, en viríuí deíraspás R. O. a un escrií de queixa formulaí
execuíiu de la Mancomuniíaí, proveYí i miíjanísaní unes normes aprovades per l'Alcalde de Granollers, conce-
del corresponení auto judicial, va per les Corporacions provincials. diní a la Mancomuniíaí íoís els dreís
embargar-S(2 el viníicinc per- cení deis Varen íranscórrer dos,anys sense haguís i per haver; R. O. que no té
ingressos municipais. En la diligen- que la MáncOirmniíaí done's fe de vi- mes viríualitai que la iliegaliíaí que
cia hi consta la fonameníada proles- da, pei qué fa referencia al deuíe (?) eníranya el voler modificar liéis or-
ta formulada en abséncia de FAlcal- de Granollers. I únicamcní en assai- gániques. com son les Provincial i
de, peí secretari de i'Ajuntamení se- tar el poder els regionalisíes, arre! Municipal.
nyor Boéí, i la reserva per a exerci del desastre d'Annual, fou quan la Conlra de la resolució minisíerial
íar aquelles accions que s'estimin Mancomuniíaí va adoptar una acíi- s'ha eníaulaí recurs davaní del Tri-
procedents davaní i'atropell comes. íuí enérgica i en Puig i Cadafaich bunal Coníenciós Adminisíraíiu.
Ens precisa fer quelcom d'historia aquella posse de valení que íaní cn- Empero entre íaní el Virrei de Ca-
per a que la opinió sensata judiqui íusiasma ais beíes-i-fils del carrer de íalunya quedava a una alíura poc en-
                           la Boqueria.
l'acíuació de nostre Municípi.                                     vejable i es feia precís prendre mides

A úlíims d'ocíubre de l'any 1919, Va uíiriiízar el procedimení d'a- enérgiques .. car s'acosíaven elec-
Tiníerveníor de la Mancomuniíaí de premi coníra nosíre ajuníamení, pre- cions municipais.
Caíalunya va oficiar al senyor Al- cedií d'unes ridícoles manifcsíacions Va instruir-se un nou expediení
calde Presidení de l'Ajuníamení de —ridícoles com seves— ais perio- d'apremi, prescindiní del que resíava
Granollers per a que ingressés en la disíes que concorren al Palau de la en el Congrés, quina copia va por-
Caixa de la Mancomuniíaí les quan- Generaliíat, i eí primer obsíack va íar-se al Juíjaí municipal en demanda
íiíaís assenyalades en el reparíimení oposar-li el Delcgaí d'Hisenda de la del consegücni auto per a embargar
fixaí per l'organisme regional. El Provincia, en dir, en el seu informe, l'Ajuníamení. Aquella auíoriíaí va
nosíre Ajuníamení va fixar aleshores que s'havia mal inicial el procedi- remeíre'l al senyor Presidení de la
la seva posició, que no era alíra que mení íoía vegada que la Insírucció Maneorauniíaí per a subsanar capiíal
la de fer avinení que les quoíes re- de 26 d'abril de 1900 no inciou a la defecíe, i aquesí senyor, recordaní
paríides no ho podien e'sser amb ca- Mancomuniíaí com a organisme que la seva omnímoda jerarquía i que la
rácíer d'obligaíóries, de conforraiídí tingui el dreí d'uíilitzar-lo. Apesar de Delegació d'Hisenda íenia emés un
amb el qué esíableix el Real Decreí fot i volent passar per sobre de la informe que no afavoria e;s seus in-
d'en Sánchez Guerra concediní les llei, va fer-se arribar l'expedient al íeressos, va adregar-lo al juíjaí de
Mancomuniíats. Devfem estar encer- jutjaí de primera instancia per a que primera insíáncia voieni que dicíés
tats, quan, apesar de la conminado dones l'auto d'enírada i així poder auío íoí seguií, car era la vigilia del
que s'ens feia per breu pía?, aquesí embargar ¡a Caixa Municipal, empe- periode elécíora!. Aquesta auíoriíaí
va transcórrér sense álíra conseqüén- ro va ésser en aquells momcnís en va sospendre la íramiíació de I'expe-
                           que el Subsecreíari de Gracia i jus. • diení; d'acord amb el qué senyala la
   1   2   3   4