Page 3 -
P. 3

EL DEMÓCRATA

v e i s SGN TRUNFOS                sitos de la Mancomunidad de Cataluña, es        réspara el distrito, por lo que hacemos votos
                          muy posible que se consiga la prolongación       para que pronto sean un hecho, ya que hasta
     t     Palabras, palabras!.i.     de la carretera de Montseny hasta el BruU y se     el presente no pasaron de proyectos electora-
-i -                 Hamiet    construya la de Montmany al «Plh de la Cal-       les.
                          ma», extensa y fértilísima comarca imposible
          Números, números!..      de explotar por falta de comunicaciones. Son,        El próximo pasado domingo reuniéronse
                      Pol   ambas mejoras, de un excepcional interés, que      en fraternal banquete, en el Bar Girona, los
                          avalorarían la riqueza de tan deliciosa co-       concejales electos de la Coalición liberal de-
  Així com la Mancorminitat de Catalunya     marca,                         mócrata y buen número de nuestros amigos.
sosté una Escola de Funcionaris Públics, la
Lliga tindria de crcíar-ne una, ensincstrada per  NOTETES                          Presidieron la mesa, los concejales nueva-
en Pol de «La Veu¿, que podría titular-se «Es-                               mente elegidos señores Jonch, Estrada, Valls
cola Pol-i-técnifa de Funcionaris Numérics>.      A Castclltersol s'ha celebrat un acte per a     Boix y Soler, y Montaña, liberal independien-
                          festejar la «esclatant victoria» obtinguda pels     te, que quiso sumarse al acto de expansión
  L'objecte d'aqucsta nova institució seria    nacionalistes en les eleccions del dia 5.        que se realizaba.
l'cntendre —a la manera d'en Pol— én l'arran-
jamenl de números én cls resulíatí de les clec-    Han aconseguit les majorics per 19 votsl        Varios de los comensales brindaron por-
cions. Perqué, cavallersí hem Ilegit «Gent       Ah! En les eleccions provincíals ultimes,      que sea acertada la actuación de los nuevos
d'ara» i l^em anribat a ¡dubtar de si nosaltres  s'havien apuntat els nacionalistes de Castell-     regidores en el Ayuntamiento y porque siga
no eslem bé del cap,-o bé en de Riva i de Es-   tersol una niajoria de 200 vots.            desarrollándose como hasta ahora la benefi-
pii|ta'-está trastócat. .               Per sarcasme, don Santiago de Riva va te-      ciosa política llevada a término por la Coali-
                                                      ción liberal demócrata.
 Es veá'bé cjue les aficions numériqucs d'en
Pól'ics'ha éncomcnades a la gent de la Lligá,
així com en Cambó ha inoculat les seves fi-

nanciercs, de tant tristos resultáis!       legrafiar a en Cambó la «esclatant victoria».

-Aquesta geni son tremendus! Ara resulta                                   El próximo jueves, por la noche, se proyecta
                                                      la celebración de la cpnterencia de carácter
que, en qliestió d'eleccions, dos i dos no fan                               íntimo, que, accediendo a ruegos de varios
                                                      amigos nuestros, ha ofrecido dar el diputado
quatre; segons com, fan sis, í segons convin-            ^                   a Cortes don Francisco Torras Villa.

gii, tres                       Don Santiago, parlant d'en Torras, en         Dicha conferencia, tendrá lugar en el nuevo
                          l'ápat de Castelltersol, va acusar-lo d'haver      salón de actos de La Unión Liberal, y en ella
 També ens enterem de que el senyor de Ri-    fet destituir al jutge municipal de dit poblé, a    disertará, nuestro distinguido amigo, sobre el
va i de España s'apunfa per a cil tot sol cls   qui, com a desagrav'i, va elegir-se'l regidor,     importantísimo problema planteado por la sus-
141 vots obtínguts per la candidatura admi-                                cripción de pagos del Banco de Barcelona.
nistrativa, composta de regionalistes (?),       Sí aquesta aOrmació no havés estat feta —
obrers, mellisfes i jaumins No obsfant vol di-   suposem nosaltres — entre els vapors del         Fué un nuevo éxito para sus organizadores,
vidir, des,doblar i (fsmenussar^el? nostres a   xampany, creuriem que don Santiago, efecte       el concierto vocalque el pasado domingo por
capíipií-íefif v.eiircj.amb combinacjons poles-  de les «esctatants victóries» obtingudes en les     la noche, dieron en teatro de La Unión Libe-
qeksi ifue-a noüáaltries ens h£íti itiinvat fms a eleccions municipals, havia perdut la xaveta;      ral, los' artistas líricos señoi-as Vila y Guifart,
tal'^unt, que'avfat hd ens en cfué'dar& ni un.   -perqué,-cavallersí, tot un advocat en cxercici,    sopranos; señores Mulleras, tenor; y Bona-
                                                      nova, barítono
Mhacéis de reír, don Santiago!           dipütat de laMancómunitat, cap de les ho&ts
                                                       El público premió con repetidas ovaciones
Nosaltres, que som deis de «vots son trun- regionalistes en el distrícte, etcétera, etcétera,       la labor de los mencionados cantantes, quie-
fos», podriem aco.ncellar al senyor de Riva i no estar entcrat que el senyor jutge municipal        nes los compartieron con el maestro D. Fran-
de España que aprengui a comptar, perqué en a qui aludeix, va terminar el seu ministeri per        cisco Ribas.
el món no hi ha altra cosa mes certa i concre- manament de la llei el 31 de desembre.últim,
ía que cls números                                               Esta noche, y a cargo de las agrupaciones
                          en que, en virtut de les renovacions reglamcn-     de aficionados «Esbart Artístic» y «Joventut
Ah, sí; n'hi ha una altra: la de que don íáries, va rccaure la designado en altrc soli-          Alhambrina», se dará una representación tea-
Santiago de Riva i de España. Príncep de Pa- citant, és el «cortiblc»!                   tral en la sociedad La Alhambra, poniéndose
lOH, apesar d'haver promés guanyar les majo-                                en escena el drama «La pubilla de Caixéis» y
                          Fins un xic mes que el «comble»!            el Juguete «Ais peus de [vosté».
rieís eñ les passades eleccions municipals en
                          «Nada»; que davant d'una tan gran «seríe-
aquesra vila, no ha pogut ni sisquera aeonse-
guif" un Iloe per minories; i que nosaltres, tat», a don Santiago haurem de tractar^lo en
APESAR DE TOT, i scnse protesta de cap broma des d'aquestes «Nóteles»,

mena, hem tret fots els candidats que presen-

íflVéinl' '••

I-proa!'                POL II GACETILLAS

        '

                          El Consejo de la Mancomunidad ha inclui-

¿ELMoirtsens, parque catalán? do, en el plan de caminos seleccionados, los                 Q^rr^ll
                              siguientes, pertenecientes a nuestro distrito:
                          impremidaPrimer trozó del de Montseny a Palautor-
La pr^B^a de Barcelo;ia nos comunica la •.dcra,.,:_,..:, •;^^. _.,^   ^,„,.v -,-,., ••:•..,,

fausta;.Hae¥a?dBqpe la;Mancomunidad tiene el De la carretera de Sabadell a Qrancrllers, a

pmpdáito de convertir eífíontseny en parque Llissh d'Avall,
Falla ui)No hay por que decir cuantlsimo nos sa- tera de «Coll de la Manya» a La Ametlla,
catalán,                      De Granoilers, por Canovellas, a la carre-

tisface el que cese el abandono de que se ha De la carretera de San Lorenzo Savall a

hecho objeto alMcntseny.por parte de los or- Llinhs, a Bigas,                       que sápiga de Iletra
ganismos provincial y regional; Si, en efecto, • De Caldas de Montbuy a Bigas,

98 coiivieiten en realidad los laudables propó« Sotí', íodas ellas,'mejoras de-slngular inte*       ímp, Garrell ; Clavé, 25 ; Granoilers
   1   2   3   4