Page 5 -
P. 5

o ) l.uç, II

LA GERRA                      Les l trsonalitat: 11/.' lt, dc l,', llctt « r'llIc. s" ha" ¡j., ' I IC IIn m an ij est d..t qual
NO ES
I EVITABLE                   rcuroduim els [ ragm r n s principals. El'" ,'n Cm ,VII , n i 1111 111 1111 .n n i estos 110 critara n I
                        gu erra , si 110 proroqucm 1IT: 1II0 /'im,' I/ C d 'opi nio 1IU'S dc r qu e " I i n t r e. sos q u e mo I NI
                        l'Is di plom àtics. l', 'rql '~ aqt esta crida l'U ,'nta ar gu m en t raluo i I t robat /llI l' sò
                        tal arn u dcl m on que atnlunya no podia " tar-li,' absent,

                           I Catal un a , a t oda la Prrunsu lu t bcrica. 'U1II . I num iicst , , " 'd, n t m rn t , lla //17 est nt
                        publicat. Pcr à »: trm seg urs qur trobarà Ull ressò j 'l lit' aj udan) li reunir d«: n OIl les forc s

                        .11sncr scs , 'II' ,' 11'110' 1/ . ,'11 l l u it ar 1'<'1 ln pau, la segu reta t 1'''' llui t, 1111m b.' con tr a l' ocu pant

                        i con tra la con tinuac io ram u ilada d,' q ual l'I ol m o m d'ocu paciú: la ¡{' U ll poble per un al

                        trr u la de la mussa per Ull ' I Up .

G••ireb é l' end('m:. de l' arm istici, el s hom es d' Eu ropa e, tro-      tit st'n,,' \'. 'nHlI1l'ipa ió paral -lcl u de le IlIU , ,' < olon inls i ,l,'

heu reduits u com ptar am h un descan s d'algu ns anys o d' al guns       les nucionnli t rt oprimides,

m e os ab ans d'una n ova ma ta nça. Han perdu t confianç a en          El pitjor ser ia con titu ir un terc er bloc qu e se ri n m és f"blt,

ll urs pròpie s forces i no s'atreveix en a empre ndre res pe rqu è       qu e e ls u1l1'('5 i quo no evit uri la gu erra , Europa 110 s'hu de

propagandes hàbil s els ha n conv en çut qu e els culin esperar Iu        tan car t'u ell n mut eix a, .ï III considerem om " I punt de pa r-

m ort amb r esign aci ó i, de mom en t, cntregnr ll u r sort a m mrs       "1tida d'un m oviment Que dl'uria estendre' s a l prolet nri nt del m ón

es tra n geres, Quan l' hom o l'S d..ixa pe rsuadi r dt, ¡'l ,,"1\ irn pu -   " ' 111'1' .' , ,;, pri uu-r l" 'n l u ' I. 'l' ituu ci li I"' l nll · .1 coucc h...,

r ència, el r eg ne de la fat ali tat com ença i la sang COlT".'ir,       a mb evid èn ciu que " li tots , 1< casos se rin In v icti m n de III guerru

osa ltres. que nn perill apremia nt h a r eu ni t malgrat Iu           svnse l'~ er-ne, fos qu in ro, l'I I·,' u lta t, III bcnef i i:lria. E · tnm -

diversita t de les n ost res opinions , no som pacifi tes. ' o pOSl'1II     b':' I)(,I'CIU <' Il O som ui ru sso« u i .uu ori cuus. sm ú ciutadnns d'Eu

la Pau per damunt de tot, Però cr eiem que és l'hom e t'I que fa         r ' pa. q ue cal trobnll nr alli ou ho m l'> trob a.

Iu hi tbr ia i que aquesta gue rra fu tura, a bsur da i injustifi cabl e,    I.a nost rn cr ida, don s, s'n d reçu . per damunt do les Iron

ha d' ésser evitn dn. La guerra ha cI'ésser evit ada perq uè :          u -res. a toll' les forces democr àtiq ues i sociul de l món (cm l'I.

I.-El desen llaç d'una ta l guerra és ta n imprevi sible 'I II<'         països som i. Iliur es i en : l'Is paisos escluus ) pvr dcru un or -lo CJlIl'

ning ú no pot apostar per ca p dels cIos blocs. A m és, Iu pro-         "s reagr'u pili, I (IUe pe r damunt dc les Sl' \·"S division s i el' IIlu",ts

pill'ació .I'uq uesta guerra comporta en cada bloc el podriment         nncionalismes cxaspe ru ts CJUI' di ssim ulen IIlnlUIIll'1l1 l' acció oc u ltn

de ls ideals qu e. per mitjà de la guerra, es pret én snlvngu nrdnr,       d" les pot ències estrn n gere s, reprenguin 111 tradi ció iutorn ncionn

2 .- ï la vi ct òriu és inc erta, les conseqü ènc ies d'un con flir -      li ta q ue ha d' ésser in sep urn ble d, 'l Socinlisru« i qu e ,;, l' únu.

lt, ón ma nifes tes: pe l' a Europa, l'ocup ació o les ruínos del ca m p     Illil jit d'n . seg Ul'ar la pau .

cie (mtoll a. o ambd ues coses,

~.-La prepara ció ci e la gu erra clesequilibra l'economi a cid         G RORGF.S AI.l'M ,\N. SI M ON E DE B E u vom, CI U Dl:

mó n i retarda les possibilitots cie reconstrucció,         .      BO URD RT, H m"llI C, I.E T, PIEURE H EnuAuT, M AU IlIC I:

.1..- 1.0 preparació de la guerra retarda l'alliherament socinl,         lVh : RI. E \ U , P ON T Y, ElII~1 \N UllI. lVloUNIER, MAunlCll
                                         nNADRAu. M RGF. li PIVFIlT .
i In g uerra l'I r ecnlaria indl'finidl1ment.                                           VlI) Rou . rrr, J U LI '
   Que no 't" n ~ dig ui q ue la polí tic Il, h h,c ' , pn " 'l a hl i,· III
eq uilibr i, assegu ra Iu pa u, perquè In pa u ul'll1<1dn n u ..'~ 1.1!     lI' · .1. , .., p · · · t . i .. \ l, ~ " , . t ~ .J •• 1 J)HH"~ i,.~

                                         Il.t f l".

puu. i si es prol ongu és es con \'ertil"Ía en el pitjor enelllic. polsel'

def initiu, de tot ucord internaciona l sense el qual lo pau s in ·

conce bihle,                                   ANDRE GIDE, PREMI NO B EL I9-1i, ESCRI E.
                                            EL DAURER VOLUM DEL SEU "DIAUI"
La g uerra pot ésser evitudu. per ò a condició qu e nosaltl'es,
                                            No, uo m 'ngraela el desorclre, però m 'cxasper en el s qn e cn .
homes d'Europu, no ens prenguem per vi ctimes innocents, l' l'I'         deli : ~ N o ens moguem méSl/, quau en cara nin gú no estil al Sl ' U
                                         llo c.
ara som víctimes de la gu erra fr eda que té Europa per cum p
                                            M cn y spreo de tot cor mlue sta meuu tle sl'ny nI qual Il O
de batalla, però si consen tissim a aqu est asserviment, de v íctimes      s'al'r iba sinó per refredament o per lnssitud,

l'sdevin cI l'iem còm plices. No hi ha ni un pai s, ni un ciutadi.,          Els que s'indignen con tra cel'les violències, qUe ens digu in
                                         com un poll et pot sort ir de l'ou S" IISI' tr en car la d osca.
sohre el qual no r ecaigui l'enorme responsabilitat d'esdevenir fa c-

tor cIe guelTu o factor de puu , segons si es decideix a éSSl'r

còmplice o a lluitar contra l'amenaça de guerra.

El més vibrant manifest, però, seria ineficaç si es llancés

solornl'n t dintre les fmnteres d'un pa is, Cap fonnació nacionnl

no pot posar te rme a l' empenta cic l'agitació i de feixi sm e.

m ent r e la fam , el fred i la mis èria atiaran els odis, pel'què cop

pais no pot vè nce r per si sol la fam , el fred i Iu mi sèri a. Sola-

ment uno Eu r opu que adm in istré s per ella mateixa els seus            Per tot u Europa. al cap de dos any cie l'All ibern -
                                         m ent, es publiquen reculls, untologies, estndis nm b ll'x-
rec ursos i els r eportis segons les seves n ecessitats i no sols St'gollS    tos del material publicat clandestinamen t du rant la He·
                                         sistènc iu. P er ora no con eixem r es cic sem hlan t pel
els inter essos d'uns quants, podria retrobar un ni vell de vicIa        q ue fa a Catalunya, excepte al gunes divagacions dc-
                                         !iqii e~c~uts, molt bell es pots er en temps de pau , pe rò
dece nt, Es la supressió dels interes sos capitalistes i n acional s el     IIlSU(¡ClCuts en temps de gUt'I"l'U, Es te m seg urs, penI ,

qu e pot provocar lo supressió del s conflictes intedors. Divid icla,      que una tol literatura , de Iu qual hon de sorg ir els
                                         nom s i les obres cIc dem !,. existe ix n cosa nos\t'a, P er
E uropa pot ésser l'òrgan de la gu erra; unida , l'origen de la pou .      a ixò CnòNIQuES us ofereix les seves pllgines. Si r ebem
                                         matel'iuls vostres -nssaigs, poemes, cont es, el qu e sig ni
Am èri ca i la URSS tindran molt m enys a témer i u cobejor
                                         mentre sigui vivent, bell fet i no stre- Cnò NIQuES uug -
d\m continent que hourà sabut conquistar la seva sobirania, qu e         m entarà el nombre cI els seus full s o, si la importllncin
                                         clel material r eunit ho uconsella, publicarà un volum
no d'un con junt de paï sos miserables, que no tenen ohm lliber ·        ,!spccia l que serà rl'portit per Cat uluny o. E nvicu.nos,

tat qu e la d'escollir el bloc al qu al es sotmetran,              Iloncs, els vostres ori gin al s ol nostre a pa r Ia t m'un cro
                                         7385, Mèxic, D. F., o o tran;s d'al gun am ic. El vos-
Però es eYicIen t, d'aItra port, que sols una tronsfonnaci 6 '·a-        t!'e nom no ens inter essa. Signe u am b un pseud ònim ,
                                         Sl \'ol eu ,
dical del rè gim social pClmetrà de reglamentar sobiranam ent

l'economia europea, perquè solam en t aixi es podran liquidar les

res istèn cies cIels interesos particulars. Cal que sapiguem el qu e

volem, Si es vol donar una solu ció als conflictes nacionals din -

Ire del quadre cI'una organització internacional, cal sabe r qu e

això exigeix un a r evolució socialista i la substitució de la pro-

pietat privada del mitjans de producció i de canvi pcr la pro -

pietat col·lec tiva real d'aquests mateixos mitjans, A més , com

que aques ta Eu ropa que h a de fer-se comprèn div er sos imperi s

colon ia ls, és eviden t que l' emancipació de les cla sses obre res,

qu e és l' objectiu i el mitjil d'aquesta Revolució, no lilllh 'ia sen·
   1   2   3   4   5