Page 4 -
P. 4

- , -~ . -, -1. r ç,-!--rt~- - - - - - - - - -, - - --

                   E ~R p                                    , .t

   FR.\ . ' ÇA I EL DE ST í D E LA TERCE RA FO I.,A -                         ( It u I
,I, e r a v u i l'I lloc pri vil ~j a t del món d.' d'on ,o , 1\ '; .. 11

("¡l<ar uquesles preg ne s ll ui tes subtcrr àm cv , tr 'l', k' 'IU I,

- I darrera In pnnt nlla de Iu polít ic" ofiei al - E U1'Opll 5.',1:.

Icn t , , , dt' .len t.

F ran ça l' prr pn ta, u lllt , " I pun t geo m òt ••

que pe rm et, per le-, seves con di cion s ogràfiques po liu q ues, o'

eral . l' po iClú de ls d . bloc (IU" ,dbput 11 " I lli .

Veg em una mi ca les determ inants de I poli tir« Irun r » u II a

q ue ts prnn rs m os de l'nny 19 ' Segura m en t hi tr obarem

"I n eg u its les inquietuds i les Iebl ese q ue no l'n s costa rà ge ns

ende vinar despr é a rreu d'Europa.

Le rela cions politi quo int eriors fran ce .es han arri ba t u                     ll'';
e mm otl lar-se tan hl' en to rn dl' In divi io mu n dinl. que ~ntrl )('
                                                     nil

rn lq uen Ics propor cions del dos adv rsaris,                              Iarsa.

Pl eg at s. cot!lIt1l islps i ~n u l1 i Ips su men el 7 5 ~ lI..ls vota nt s:                  La r esoons n bili tn t de Iu 5FIO to. nc tun lm r-n t onnrm r-. lo I

les da r reres el écciou s ncul- " de dom tru r-ho , Lli Terc " F o rça .                • "o IiI ,, -, r pr 0 '1t I, , una       uh r. 'l li " i,I  d,' d r ' Iol
uI /IIi~ d' aq u estes d u cs m n l' perfuct a m m t definides, es i e 0 17.,1
                                                     " r isr nr la ro n sul tn ..1(' <'1or 11 um h po ic iun c lur cs, MI' i lisn -

ga ire b é exclu sivam en t. en el terreny clecrora l, en el s soci list es.               ,' ur lp l'. um b tol", I," fOI CI': qu e 11 \ ui les ncco ptin ,

.'Is q uals Iin s lira cons erv en i en cara milloren Ics cV'S posicion-,                    I potser , si h m i l'ili hl;. sif.1,1 I rqu est t,I m il lor ca rn i Ih'l .1
                                                     dt'sinll l' I'espan tu ll ~alllli,ta . Lliu rn r-Ii la h,¡I,llIa ('11 ('I h "
El s republica ns popul ars, en canvi, van perdent vots a cnrln 110\ a

elecci ó, La T ercera Força, però, és m aj oritària al P arlam en t i                  rrenv q ue 1'(', lumn : Iu cousultu pop u la r. 1 RU Il1Yllr la bntull u

va gove rn an t. El temor a la dis eluci ó gau llista ohl iga l,I ' o-                  o ahu nvs no con tinua r per den t-Iu ,, 'n SI' huver -Ia lliurndn,
                                                        IT ALI.A, EL T E:'\IPS D E LS COI 'G HES SOS , Dt1~pn·· ,
cialistes 11 col-laborar am b els preconitzad or s del li ber ali sm e l'ro ,

n òmic. La por al s comunistes for ça els radicals 11 ma rx a!' iu u t                  del s comu n i stos . eh mi g ru m u ni stes i nrn el s soci rli tes. Prinn-r

am b l' I socialistes. 'ns i altres. sembl a. volen gu anya r tvrn ps.                  fou T og liati - - 11I(', subtil q ue Du clos- prc con itzr ut un u meu"

l' erb, qu è vol dir gu nn yar temps, en l'I m om en t pre sen t? l ' '                 oil' F I'On t Pop u la r que no allu n ' i les m as tes, Ill'ril que np!t'¡.:ui

po. ib le a vui governar nornè s l'OI' gov erna r, intentar l' SCÓ!T('I"S('               le cons ig nes dl' a bo tntg e dl' In l' o m inf or ru .

dnvant dels confl ictes i atur ar. ell la m esura del possib le. l'I xoc                      Despr és ving u é I en ui , qu e dl'mo str:1 q ue h ivin nprè ¡,I

dels dos udversaris?                                           11 in i.

E ns sem bln (IUe avui a ixò in n o és possibl e. La cr isi que                         I ara ,I Part it Socia lista d,'l s Treb ill ndors. d(' Sarngnt i

hem viscut r ecentment con firm a el nos tre tem OI'. i la T er cera                   M uu eott i, fixa, com li Frnn çn i a Al1ftlalt' I'1I' l, una posicill que,

For ça fl'il\lcesa, com la T er cera Força anglcsa . o it al ian a o bel ga,               acceptan t l'a jut 8 Ul r 'cà, dcsel1 ' lu pi l't'sforç ci , n ,con tfll ccil)

està condemnado a morir si n om és té posicions dei nsives. o_m~.:.:;;;~...__...,-""qJ:P,Si!!;ii~~.~"'¡.~~\
¡Jf)t l H\\'t, t" 1 e r ( ~"n fo n ,a t'n t· I p l n v (· n e ,·n1. nHlt lt H · lll ~ l1. t'" -" " l' U                 i l ton
                                                          tI l                          I l I \'   "

..\ Il\b U ll pht dl' cOlliu.. t i Ulli \' (l llU oh lli tll I (", ¡di" .. u" i. I . , v II '      '1u" IS s'ordelln I , l!tn ta pl'l' E uro pa,           opli\l\l t" 'I u,

lnt lots els ohstacl es. In un ita t t' urop ea, To tu UItI'U ro ' u l'S ll USSll I'           ,"cicm ia la \ il'tòl'in. en oqu e ta Iluitn. Però cr eil'm qUI' va l 1.1

el lemps. esper an t qu e el s esdeven im en ts donin el podf'l' a les dl,j,               p"lIa d , SI'RuÏl',la i d'encoratja r ,hl. ¡)t'l'qu è ovu i hi r ('pOSl'l1, l'l'I

xall es feixistitzants del capitalisme eur opE' U, " i després. prf' l'a ra r              a Iols pl l'gots, les da rreres f'Slll'ran CI'S de lo pa u.

In g ue....a a m b les forc es n o menys total itàries del COII\1111iSI1lf'.

( o és pas una petita llaradoxu anomenar encaro, a Europu.                           ELS ACORDS D'A l VE HS - A In 'o" fen\ nr ia i\(ulllli,t!
                                                     dl' partits socialistes celehrada a Am"cr s c.~ " an pr endrl' divcr o~
aquests dos udvcrsar is capitalisme i com unisme? El primer s'al1o,

menaria miJlol ' Comercialisme; representa un complex d'in tercssos                   /ll'or ds importants, entre ..lis el de l'/ldm issió del Partit Social ·
perfectam ent su bor din ats a \Va ll Strce\. Al scgon escau pCl-fec-
                                                     dcmilcl"llto alel1lany pel' n Il's pròximcs Confcrèn cies. A l'oll('r·

lament el nom de stalinisme ,)                                      tu rn estaven reprcsentats com n llIembres els pnrtits socinli stl's

El Govern dc França és fill d'un compro m is cntre socialis,                       r1'Austria, Bè>lgica, Gran Bretany a , Cnnadi1. Di na1l1ar u, Finlim ·

tes. M . R. P. i aques ts t r enta diputats r adical s, festejadors del                 dia, Ho lulllla, H on l1;ria, !tillia , Lux 'm hurg, Noruega, P les tilll,

Rasscmblf'm ent Ga ull ista, qu e \'oten pel' Schumann - després                     Suïssa i T xecosloviJquia. El pl'lmer din fou admès com amem ·

d' haver refusa t Léon B\um- , perquè «en cara no \' ouen cIllr                     hro el 8und internacional jue u. El PUI,tit Socia Iistn del s Estuts

on va a parar D c Gaulle,            . ' - U n its hi estiRu'; rup l'esen tut amb l'arilcter d'i nvitat i I P u'lit

El desacord és ubsolut en tre el liberalisme econòmi c del s l 'a '                   Radi cnI Delllurl " i.l Iu di. l,I Pnrtit Socia lista Indi i el s l'span )'oI s,

r1icals - libera lism e qu e enmig de Ics di ficultat s actua ls vol dil'                l'n qu al itat u'observadors.

'1ue les mi , l,t'ies le s supor tar an sohnltot els assalfll'iats i que l'eco-                 La ConfCl'ència aprovà u na l'esoIució política sobr.. probl elJl., s

nomia francesa es subordina rà a l'am ed cnna- i el dirigislIIe                     polítics i econòmics en Iu q ua l laull'nta els a tncs llançuts d ,-

tI..ls socialisll'S. La SFlO, sense gaire eficàcia fins ¡n'a. con tinu.l                 ""el'lIml'n t fo n Il' U els oa rlits sor inlisles. nta cs que ag r euge n Il' s

propugnant l' estahliment d'un control dels solaris i dcls pl'eus                    divisiollS dins de Ja cio se tr eba lladora dl'1 món i assenyalo el

i el manteniment de les refon n es d'estructu ra quc la colonitzaciú                   deure de lots els partits socialistes de treball ar per la unió dI'

com un ista ha amenaçat d'un altre costat.                                les fOl'ces obl'cr cs i dem ocriltiq ues dels pai sos respectius. Sobre
I ci xoc esclata amb m ot iu del pla finan cel' de Mo:ver. L(' ~
                                                     l'aiut dl'ls Estnt s Unit s u Europa. la 1'('solu cÍ<) su hl'llt Ilo qUI' Il O

m esures de llibertat del come rç de l' or i del s cam' is, junt am b                  pot /lccep tar,se cap aiut qu e supo si un a subordinnció polí tica

l'fIInni stia concedida als posseïd ors d'OI' i de divises que fin s ara                 que amenaci la possibilito t de l'efol'1n es socialistes ols paisos b(\-

Ips Illlvien amagades. fore n l'excusa per a un conflicte qu e mps re-                  noficiat s. La Conferència ha dcclarat qu e la pa u del llIón i ·1

cen tm en \, pel' exc m ple, l,isca de l'ep eti r-se a prop òsit de la polí tira             bellestill' dels obrers dep en en de la r ilpida rec onstr ucció, sobro unu

colonia l.                                                hase socin lista, d'Europa i d'ult r es zones devastad es i quI' cnl

   La cosa es com plicà per lo protesta d'Angl at erra, qu e am b                   acoll ir nm b sa tisfacció, com o primers passos, 111 nacionn litzaci t't
                                                     de cl'11es ind ústrics bàsiq ues. i la reforma agriJria. T l'llclil del
el merca t ll iu r e de di\'ises senti perillar l'estabilitat de la lli ur a.              problcma d' Espanya i acordà pr essionar el s governs per ncab or

   l per aquest biaix r etornem don cs al qu e dèiem en comell-                    mn h a l rè gim fr anq uista. FinnJl1ll'nl es va apro\'ur pl'l' un a -
çar, La interdependència de les nacions europees és av ui un fet
                                                     n imitat una resol ució que diu : «La Comi sió consid era qu e {¡'s
tan clm' qu e si no es va dep r essa a expressar.lo políticam ent ens
                                                     circ umstàncies n o són momentàniament favorabl es 11 la cons ti·
ronduirà en aquesta sit uació definiti\'a: la disgr egació econòmica
                                                     tució d'una in ternaciona l socioli sta, però que la qü esti ó hauria
d'Europa sota el dom ini soviè tic o nordamericà,
                                                     de q ued ar obl'rta i ha ur ia de el' 0pOl'tullam ent eXilln in ada dl'
   Tercera Força a F r an ca, doncs? Sí, però no pas en forma                     nou,
d'una majoria parlamentària més o menys elàs tica , TerCl!ra

Força en fOl'ça obrera. en una sindi cal qu e cada dia guanya                                                       J. RECASENS.
   1   2   3   4   5