Page 1 -
P. 1

N o Izi ha I hb «TI, I    e ,                                                                  E
srns r l"CJ lI t·i.rl' /l (
d « ¡ a I c rit at ,         IQ                                                                    a rç, 1948

    I Ll'i - \"1\ 1 ~>       i\ 1f.:X IC , D, F ,

                PR E D R E

  Cacin dia q U I pa$"'a. In p UgUd en tr e (ll~ Estut ... Un it« i la                  US~(, ur.u' ni '\ò qu an p s U11I;," I" \"(' 11 ,¡f;l'n ts dt.' 1,\ Uniu Sovi ètic n ,'u
  n io '" ..¡i,tica s'u n vor inn m es i la prob a bjlitu t d'u na guerru                 t' I, crgn n istne d,' govern , I l'ex ili,
I lI tn' ll's. d u es po t èu cit'~ ~l ' n l h l n 111(':-, Yl'r :--l1IuhJant. ~ 1' 1l t ' qu i- dl ·...·
a pa re gui n , tanm a teix. Ips possibi li ta ts d' evit nr-Ia . La guerru                F,I Ull IU\, \' 01 sort rr d'An u-ri u Cd p a F rnn çu. I,,' r in corpo
l~! i mpo p ula r. E l poble n ordnmeri c à 110 la vol ; sospi te m que
tampoc no la vol pi poble soviè ti c i es evident qu e n o la v ol eu                   rn ' · Sl' ni g(1\'I';'n de la Goneralit nt. l,I so iuh stu Iunu el ' l'l'r a i
" Is a l t res qu e futnlm ont h i <l'ri pn m-ro« C'r-n t< a Invnr d' u n a (I               • 1 rr t. 1 ~ ~l' l ':;' r rl'li ~"' i ll n a rb 1i. ' . l ll h)r l'l'l h :1I l'l' , «.¡ " «.'11
a lt rn de It,s d ur-s forres (IU P l'S disput en l' I do m in i dpl m on , EI<              \ li d eet. p t nl". d , h."· ~d t ell · I t·1 gU \ 1'1"1 1 l' H~t ut ~O \ il,tic .I 0 dl1 ..(J '"
mat eix os g r ups dir igents d' aquests du es forr es l'. mouen a m h                                                                       ~
mo lt a cau tela m a lgra t les amen a ces m és o m en y s cnr obe r u« qUI'                m o re r.r . Quan S P1Tél i    1\lorr-t e s v a    po St' !\si ("l1fl l" d r-l :-iPU Cill T I'
l' S Ila n r ou , Per ò ps e vide n t q ue tota la seva politi a . fin en                 .1 0: 1'" Turrnrlel l.-», lid cr d, l' "~q l ll' l'I'a              d<'          ,
l'ls més pet its det al ls. te en com pte In pe rsp ectiva d' una g l" ' I'I'n i                                           Hopu hl iru ua        Cn tnlu nya

m esura els fa ctors Iav ornb les o adversos qu e ofereix l'I pun or a m a                 m nn iob r. iva Pl'l' Ia I ,I.' .h" " loç'\I' ' omo reru (1.,1 g()\','¡'I1, i ols Sl'U'
a ctu a l de l m ón, A ix ò ps Ull fet que no poden peni n ' d., vis ta                  Jl ru p( )~ i ts l' n 'li aco lli t\; cllll h ...in l Jldl 1'l Jw ls ll l\'pso.;. co nso l lois

..Is qu e ten en algu n a mi ssió a com plir en la pol iticu in tern a cion a l              q ue s' ussoiou a l volt 11' 1 n, tu ul u li f,'¡'-ln 111'1,\1' amb Comoreru .
i desg ra ciad nll1en t els nost res di ri gent s i els de la Hep ú blica es -
pa n yola .em bleu h a ver-l o ppnl ul de vi la: si JIO. n o en s ,''\:                  N o snh er u q u in es ruo ns cl' ult n pol it iru im ped ie n dur n In "riIC'
pl ic;,ri pm ce rtes dosprco t u pucions q uP pod en teni r con soq ü èncio
                                                      I i a un s proplbi ts ta ll a " 'U)'at 5, Pl'l''' In situnci ó se ru hlnvu Iu-
ter r ihles pPI' a Ics democr àcies ca ta lana I espu nyo la,                       rr litur Iu t,ISl'1 dI' SI'ITO i M orr-t, a qui "I ml; ~ .'lt 'mputu l sunt it
   E ls Est a ts U ni ts i la n ió Soviètica tra cten d'ntr cu ro's a li nt «.
                                                      d,' la po iiti a h nv iu d'u r on scll ur uprolit ur uquelln co n ju n t u ru t un
in u n udi at s o en re serva. i rnr lasc u n n de les du es pot ències m a
en la di sp u ta els l'l'cursos de q uè di sposo, La pen in su la ihè rjc n                av ornhlc : " l'l'i> Serra i M ore t "a con sid ornr qUI' l'l'a m és im por -
fóra un lloc estra tèg ic si la temuda g ue rra escla tés i tant n is
Es tn ts U n its com a la U nió Sovi ètica els conv é qu e e l dom ini                   tan t i urgent p lnn te inr les dife rèn cie s '1UI' té a m b JOSI'p Turrn-

,1 aq ue ll te r r it ori es ti ~ u i en n lUns d un r UJl '1Il11<'. !JUI' . ' ,              dell !'s - la l'aC. dl' les qual s l'n" g uurd un'm IU'OIl dI' rliscu tir-Ii-«

t ua l ull 'utl' l'S p Og l U;S cOllv ert i t' <'li Ull u l iHt I)t-') li r n alr u t.:,.... t'll     i s'e m br an cà on u n pu gn a a m b l' Esqu errn , qu e h u ti ng ut com

man s d'Ull gr u p auti'n ticmne nt n eut l'll1. q ll!' no doni's fac ili la ls 11             con seq ü ènri» q ue a darre rs de desembre e creg ué obligu t a
l' ellt'm ir. La n ió Sovil;lica l'n 'u q ue podrin assegura r,se l'a iu I
de la pen ín sula ib¿'ri ca m it ja nça u t el P ar tit com un ista (q ue du·               di m iti r. E ls socia listes ca tn la ns espere n nmb curio si ta t el mo -
l'lm t In g uelTa, gl'ilc ies a In con fusiú de Ics circ u m sli'lIlci es. es va
                                                      m ent en q lll\ el s h llurà d 'infol'nJlll' ell' III sevo tu f a ' n , I si d I
fer recon èixel' u n a for ça f ict ieia ) i s' ha esfo rça t n m an ten ir a ge n ts
en els d iversos gov ern s de la Rep úbli ca, de la G en el'lll itat i dpl                 ~n (>1 , 't t
Pa ís ll asc, E n l' actu al go ve l'll qu e p resid eix A h 'lII'o de A lb ol'lloz
no hi ha ca p com unista. (.s cer t; però també h o í'S qu e el s sec-                   , :\ q l1 " I. con l iu Ill'm elit , h u l'sl ul d issolt ro'CI 'u lllll'n !. 11
tors qu e li don en supo rt ten en ,l'ci a cians a m istoses ,a,m b e l~ ca:
mu ni stes i n o h i h n cap ga ra n tIa qu e una n ova cn sl 110 tm gu l                 sabl'm si amh ci propilsit de c! pixm' el cllm \l ll iu ro' II{'I' 11 lI"
ro m conse q iil'nc ia el r ein g rés del s com u n istes, agen ts (le la U n ió
Soviòtica , el gove rn de la Hep úbl ica es panyola , Hecentm ent D o,                   al,ti\' ita ts d'a lt res orgn n ism es m és ind l'p l'l1Ch'nts 11I'r ('stm ' me n)' s
10l'I's I ha rru ri seCI'l'litl'ia gen el'lll rlel P m'tit Com nJllst a d ' Espan y a ,
                                                      ob lign ts nm b el passut o si " l' r rl'or f:\al1it :t.III'·l o amb IIllU (,(H npo ,
h a fet U:l a er ida al s dil'igents republicans ex hprton l· los a Iu
                                                      sici,; m és assen y ad a, H o sup el SeUYOl' Iria ? E u la Ill'i nw rn
uni ta t de tot es les forces «rep u blicnn es, demò cra tes i an ti fe ixis-
Il'S, con lt)llça n t pel go \'e rJI» : és a di !'. dem an ant ll ocs al go ve rn .l<'           nlterna t ivn. nq uest q llec! nr in com a sí m bol de les ins ti tucions l'Il'

la Hepú bli ca espnl1yola , E n el gov ern de ]a Ge n eral itat qu e                    la lnn es. conse l'van t l'I se u títol de l'n'sic!ent ell' Cu tllh mya. Si ·
acaba de se r di ssolt hi ha ha gut fi n s a l dnrrel' m om ent Jo a n
Como rel'n (q ue no r epresent a cap força ca tnla na) . el qu al ha                    g u in els qn e sig u in e l n om i la forma q ue a dop tin e ls orf:\lII lism."

defen sa t a lTe u la po lí tica im pe l'Ïa lista sov iè tica i hn nta cnl la               q ue hng in cJ c con dn ir III po li tic ll clltulnn a o l' exili, ens se m blt,u
po líti ca ,Ie Tl'lIm an , E n el gov el'll d' Euscadi h i h o, enc nl'll, un
                                                      SI'CllllCIIII'is, Creie m q ue el m és int eressant és Iu sl'"n ca m po ·
con sell eJ' com un istn ,
    En a ques to situnció, els di ri gents antif r an qui stes p ret en en qu e             , ició q unn t al vnl or del s seus h om es i ni qu e rl' presen li n, Si s' llll

Ics pot èn cies dem ocr iltiqu es, el s Es ta t U llits i la ~ rn ,! lll'e,tan y a.            cic sl'g u il' ac tuu nt IIInb la poca uctiv itu l i om h la m anca de llu c
ens a ju din a treu r e F ra nco del pode!'. Ara be. SI teulin en
com p te qu e en cas d'unn gue r ra en tre els Esta ts U n its i la U n ió                 poli li c nm b qu è s' h n uctua t fiu s a rn, potseJ' film mill or q m'
Sovi ètica F rn n co no vaci l,laria ni un m om ent a ll an çar l' Est at
espan y ol a la gu erra COl1trn In U HSS , n o ens h n d'est rany ar qu e                 aq ues ts se nyo rs q uc " olen sa h' nr Culu h myo es qu ed essin u cllsn;
                                                      i si h i hn f lltA1Ans Cl1 pJl':<l~ cif' dUI' a tf'l'lI11' - i (¡¡<posa ts n p o II l '
els E sta ts U n its no tingu in ga ire pr essa a despl nçurl o per u po·
sm" ni se u llo c, una Hep ública qu e qu ed és a la di sposició del s                   l'n fun cion s la sevu cnpnci tut- In polít ica ac tivn. r esolud u i
com un istes i, p er tant, de la URSS, Al\'ar o de A lbornoz a sse-
g ura q ue el seu go vern és n eutral, però això n o garan teix p r.s                   enè rg icn q u e exig eixe n h's cir cu llls tilllcies, el n om i III fonn u
q ue una Hepúbl ica esp an y ola rein staurada m antin gu és ci pa is
en la n eut ralitat d'Al bornoz.' Si es pret én a con seguir l' a jut de                  de l' orgnn ism e q ue els l'eu nc ixi no ten en cnp ímport illlcin,
les democr àcies per a desplaçar Frnn co, ca l poder ser, alme n y s,
                                                        C Rò N IQU ES n o cs w u , sinó qu e sen vi o gm tuï.
neut ral ; ca l pod er a sseg u rnr a ls Esta ts a qui es deman a nju t qu e
si arribés a escl a t¡¡¡' In gu er ra la Repúbli ca espa nyola n o els seria                t[unen t.
adversn pos!mt -se a l sm'\'f' ; de l seu enem ic, 1 dif ícil m ent es pot                   F EU ci l'C ulnr nq llest núm ero; no ce lliu n la "ostrll

                                                      m nni a dc col ,leccioni sta ,

                                                        E N V I E U· NOS ndreces 11 les qu al s tr nll1ct n.' CHò ·
                                                      N IQUES,

                                                        P er escr iure' n s, en vie u In \'o strll ll et ra n u n Il IllI C

                                                      qu a lsev ol de l'eslJ'nn ger i clolleu ·li , ell Ullll a!t l'n Cil i' ·
                                                      ta . el no str e nÍlmero d' lIpartnt de cor re us per tal qu e
                                                      I ns pu gu i fer nn 'i bill' Iu vo s11'11 ll et ra, Ai xí III poli·
                                                      cia cic correus 110 poclni in ten l'pta l' les CllI't!'S q ue ('11-;
                                                      sigu ill adreçade s,

                                                        L A N OST RA A D HEÇA I~S : Aparl ado Post ul 7 18r¡.
                                                      M ÉX I CO, D , F,
   1   2   3   4   5