Page 1 -
P. 1

49 a n y s fent història del nostre poble

    GENER-FEBRER DE 1998 - ANY XLIX - NUM. 571-572 - ESPLUGUES DE LLOBREGAT - D.L.: B. 4.469-1958

              SANT ANTONI ABAD

Enguany, que renovem la commemoració del 17 de gener, festa de Sant Antoni Abad per inicia-
tiva de la Colla dels Tres Tombs, ens plau reproduir l'estampa que el Sindicat de Pagesos anti-
gament repartia, entre els associats, perquè la posessin a la porta de l'establa.
   1   2   3   4   5   6