Page 1 -
P. 1

OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 1989                EL 29 D'OCTUBRE
       ANO XL — NUM. 472-473            ELECCIONS GENERALS

  ESPLUGUES DE LLOBREGAT                ELS PARTITS POLÍTICS
          Depósito Legal: B-4.469-1958     TENEN LA PARAULA

                             (Pàgines 4 I 5)

                             • COL·LABORACIONS
                             • ART - ESPORTS
                             • CRÒNICA LOCAL

AHRENSBURG                        L'Assemblea Local de la Creu Roja d'Esplugues compta
MACAEL                          amb uns nous locals per atendre a qui ho necessiti. Vegi's
                             a la pàgina 6 una referència de l'acte inaugural

El dia 23 de setembre tingué lloc l'acte d'Agermanament Cal destacar el pas pel nostre poble de la Coral "Gdanki
d'Esplugues amb la ciutat almeriense de Macael. A la   Chor Continuo" de Gdansk que va donar un concert el dia
pàgina 3 informació del seu desenvolupament       14 de setembre al Casal "Robert Brillas". (Pàg. 7)

      Fotograbados TRAMA — Sant Just Desvern. Tel. 371 16 43
   1   2   3   4   5   6