Page 6 -
P. 6

DESEMPOLVÀNDO TEXTOS                                       COMPARACIONES

TORRAS Y RAGES V LA RNIDAD                                           Comparemos y elogiemos en vez de
                                                       quejamos sin motivo. Comparemos
  UfMs 0nsenanaas histàricas arbi- rals que la naturalesa i l'historia ha-                 nuestro hogar de paz con otros hoga-
                                                       res de infierno... Comparemos nuestro
  trarüas bastaran para inoculao vien establert eutre'ls diferents poble,                  nan. dorado, con otro pan marchito .v
                                                       salado con làgrimas... Nuestro cielo
  toda urna(jonioracumti marbo de espanyols.                                azul con otros cielos de nubes negras y
                                                       grises...
  un particularismo tyijei~mizo. Qui-            El relatiu ofegament del pensament
                                                        Elogiemos, valoremos y no pidamos
  xas sea opoi<titno en e.,ta hom «t- català vingué desprès, en part perquè                 demasiado a la vida. No colguemos an-
                                                       helos de las estrellas. Pidamos que aque-
  rma y dempa&ionada, tapi propi- a l'hora de l'unió l'esperi,, català ja ha-                llo que poseemos no nos sea arrebatado.

  cia ai estudio objelivo; reposar ei via fet florida, que degué quedar reclosa                Tenemos, sin saberlo, mil cosas gra-
                                                       tas al corazón... Que no sea nuestro
  pqnsamvemto deJ ito^íl/ie obúspo 'To- dins de més estrets termes per la f a u a              corazón herido, porque, a veces sólo al
                                                       través^ de ,1a hexida valoramos lo que te-
  oros y Bages, dechido i\egionalistj., de l'imprenta, trobant-se de front amb               niamos..., cuando ya està perdido, le-
                                                       jano 0. muerto.
  sobre el hecho-aave de la unidad              el poble castellà qui; venint més re ra->-
  nacional: el «compromís» de                sat, aleshores estava fent la puja. I per     Elogiemos nuestra casa, r.uestro cielo,
                                                       nuesu'a suerte, nuestro amor, y compa-
  Caspe.                           l'absorbent importancia que'l trono do-    remos, sí comparemos, porque sólo así
                                                       sabremos cuànta es la dicha nuestra y
                               nà a Castella, i a les condicions parti-    cuàntos los dones que poseemos.

" E s Sant Vicens Ferrer c o m ei verb culars dels castellans, qui per l'ufana                                               SÍLVIA W A T T E A I ;

de Catalunya, «1 català d'influència més de son caràcter congeniava millor amb               CONTRASENTIDO

viva en el moviment general de la ci- la tendència del segle, somniador de                   En la Plaza de Aimas de Lima, Piza-
                                                       rro tiene una estàtua. Pero no busquéis
vüizació. En una època que ha de re- grandeses, que no pas la gent catalana                 aquí, en México, otra efegie de Hernàn
                                                       Cortés, que la infame representación
soldre dificultats de seculars conse- amiga de les pràctiques llibertats de                 exisòente en el Palacio Presidencial: un
                                                       Cortés verdadero reverso de la noble
qüències, és el qui dóna el cop decis- terra, treballadora i reflexiva.                   prestancia que acreditan los retrà, os
                                                       reales del fabuloso conquistador y ge-
siu e n dites ressoluciones^ i en un temps            Ademés, el Renaixement| a nostre pa -    nial estadista que creó — a punta de
que va prenyat de suoessos fu urs, que            rer, donà el cop de mort a la literatuia    corazón — esta inmensa Nueva Espana.
han dè cambiar la faç social, és el vi-            catalana, que estava informada de l'es-
dent qui amb ull penetrant contempla             perit popular, i ia nova moda cercava       En cambio, Guautemoc, ei soberano
                                                       az.eca, tiene una gran estatua en cuyo
l'esdevenidor".                        una litera ura oficial i cor.esana, tenia   plinto se lee: "A la memòria de Guau-
                                                      temoc y sus guerreros que lucharon he-
                 » **             un gust aiistocràúc, mens^reant tant la    íoicamente en defensa d e su patria".
  ' El parlament de Casp és una de les            filosofia com l'art literari, i l'arquicc-
                               tónic, i filis ei govern polític, de la Mií-   Bien. Permiíidme una ironia: i No es-
                                                      taria esto mejor escrito en lengua az-
majors glòries polítiques «le l'historia de jana E d a d " .                        teca?

la monarquia d' Aragó, no sols per les                (La Tradició catalana)                              GUILLERMO DIAZ PI,AJA
raons damunt alegades, que tal volta son
                                                       AUSIAS MARCH
sospitoses per la gent poruga dte .la lli-
                                                      y su opinión sobre el
bertat popular, sinó per la consideració                                    amor y la íelicidad

de que la fou la realizació d'un acte             Üidtios del Verano              Aixis d'amor qui no se»c lo turment
necessari".                                                 en sos delits 110'a cur a delitar,
                                                      Lot amador preng, en aço esment
                            *» «   Al verano, tabernera, y al invierno,    que sen tristor no's pot molt alegrar.
                               pamadera.
  "El mateix arquebisbe de Tarragona                                                  i—Si
que votà en Jaume d' Urgell, féu la de-            Julio, lo venle y lo maduro.         Lo be del hom en dues parts se pren,
claració de que en punt a l'utilitat del                                  quan veritat l'enteniment entent,
regne el considerava inferior a Ferran            Junio, julio y agosto, ni dama ni       c 1 apetit a ralio consenti.
d'Antequera, qui sobrepujava a tots els
altres".                           mosto.            i

               « *•              Lluvia de solano, no deja nada sano.

  "Pero lo que toca a la ruina de les              El sermón y el zamarro 110 son para
institucions populars nostrades> Balmes,           verano.
amb sa acos.umbrada claretat i talent,
remontant-se a les causes, demostra que            Agosto, frío en el rostro.
l'unió de les corones d'Aragó i Caste-
lla n e fou la causa, no per la persona             Agosto tiene la culpa, y septiembre
tal o cual, sinó per les circunstaucies i           lleva la pulpa.
condicions pontiques i socials, que pro-
duiren l'evolució de la monarquia ab-              Agosto y vendimia no cada dia y sí
soluta.                            cada ano, con ganancia y otro con
                               dano.
  Mes, i podia preveure to. aixó Sant
Vicens Ferrer? Es difícil de dir. Al afa-            Agosto y septiembre no duran siem-
vorir, peró, el Sant l'unió dels estats es-          pre.
panyols, no va fer altra cosa que seguir
el pensament d'homes il·lustres de la              El agua de agosto, azafran, miel y
terra convertir en jurídics els llaços mo-          mosto.

                                 Aire en solano, mayo en Invierno,
                               pero peor en verano.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10