Page 1 -
P. 1

editorial

   El Col.lectiu peí Socialiarae i la Independencia va néixer com a ctonseqüéncia
.1'una inqu-"t-iri de llua-a per 1'alliberament nacional i de cj.«.ooc, «unb la fina-
litat d'aglutinar ais nacionilirtes d'esquerra de la nostra ciutat. La nostra -
incidencia a. Reus va iniciar-se lormant part de la Comissid 11 de Setembre, a -
la quai vajn col.latcr.ir - .¿jnent junt acb totes les deine's forcea polítiques,-
moviments ^ <?n.ítala de 1^ ciutat. També vam participar amb 1'ofrena floral del
15 d'octubre, com a homenatge ais morts assassinats peí feixisme.

  A partir d'aquest moment, ens vam plantejar ai la nostra tasca dintre d'un -
col.lectiu podia ser realment eficient i práctica davant els problemes de la —
noatra ciutat, donat el poc camp que ens oferia una organització de caire tan -
limitat com la nostra.

  Davant d'aquesta situacid vam creure convenient integrar-nos en algún partit
nacionalista d'ecquerres, que lluité's peí Socialisme i la Independencia deis -
Falsos Catalana. Vam participar en la !• Conferencia Independentista celebrada
els dies 12 i 13 de novembre a Barcelona, amb 1 'esperarla de que ens oferís un
marc clarificador d 'unificació de tots els grups independentistes. En vista del
poc exit assolit per la Conferencia vara decidir fer un análisi de les possibili
tats que ens oferien cadascun deis partits majoritaris, considerant que 1'opció
mea clara i mea próxima a nosaltres era el PAHTIT SOCIALISTA D 'ALLIBERAMENT NA-
CIONAL DELS PAISOS CATALAUS.

  COMBAT, d'ara en endavant, será el sustitut deis Pulla d'Informació. Intenta
rem des d'aqüestes pagines fer un análisi tedric, donant alternativos prácti^ —
ques davant de cada fet que succeeixi a la nostra ciutat i comarca.

      PSAN
   1   2   3   4   5   6