Page 1 -
P. 1

PUBLICACIÓ SETMANAL DEL DISSABTE - Redavdói Mrninitració: Plaça J. A Clavé, 4, aixos

Pidc d?Esqederfensdñerlesaspracilolinbse.r1adlesmocrádt•iiqpuoel1lsI sevcaomarca

        -                                   — ---

ANY U. NUMU i7               . .S Céntm exemplar               9 DESEM8!E D 33
                                               tI 1
                      1. l.:1r            .

CAÇAR VOTS

  Caçar vots, rnissió agra quan honi   tre, queicom així cern el gegant tot      A Ripoil, francarnent i cara a cara
tracta amb gent dura de moliera qu.                           han perdut rnalgrat bayer fet ús de ve-
no. s’ha donat eornpte de que segous    fantasia i euibajinn, arma,t de ustes j   lles maniobres, peró es preparen i ho
les concepciqns deis pobles *noderns i                         fan molt bé. Busquen qui ha de servir
Ujures ja no hauria d’sser el polític   drapu, encarcaral sense Inoviment pro    de mirailet per la captació de vots de
que qas el vot ,sjnó que el vot és
                      pi, fantasi&s i parlador incapaç de re   la massa obrçra, no en favor de la ¿re
eni ¿curia anar en busca del polític    sistir la més lleu embestida ¿‘un hone   ta, sinó en favor ¿‘una ilista que ja se
                                            sap que ha d’ésser derrotada. Cal restar
conseqüent, borne de programa i de     Oculte, just i ponderat .Com el gegant
ideals subjecte a la disciplina ¿‘un par                        vots a ?Esquerra, cal donar la bata.lta
tit, i, ñus i tot, anant a la sublimacjó  l’ha mogut la voluntat d’altri i conti   a l’única organització que ha trebailat
de l’esperjt paUtie, cis partits haurien                        per a acabar amb els motilos velis de
de triar els bornes i els ciutadaus nsou  núa bailant sota la direccié de quelcorn  la política de campanar. L’Esquerra,
re’s entre els partits 1 Ilurs programes.                       vetaçí l’enemic.
                      que pérfidament s’arnaga entre eh plecs
  Es dolorós el panorama de la poli                           Amics ripollesos, seny, cal que tots
tica espanyola i no ho és precisament   dç la seva túnica de.fantasma tribunici   els homes de consciéncia liberal, tots
pel fet d’haver guanyat les dretes o                          els que tenim obert l’espenit de cinta—
d’haver perdut les esquerres, és dolo   i l’nbliga. a les mús nidícoles actituds  dania, els que estirnem les conquestes
rós pe.rqn diu a l’nim de tots la for   i les més falses posicions a que pot    de la llibertat i del obrerisme els que
                      arniharunrej vanitós de fusta i cartró.   guiats per Pamor a Catalunya com a
ma en que. les ¿retes hap gu.anyat el                         catalans i hornes d’esperit ohert i per
plebiscit, és denigrant per un poble que  .1 no és tnjsta lactitud grotesca del    l’arnor a la República corn enamorats
ccrts procediments hagin pogut reviu                          de la hurnanitat. i les seves conquestes.
re, pobres i ilusos republicans que    veli incendian, ço que és trist i dolorós, anita coni un so) borne anem a la re-
                      go que subleva l’ánirna deis bornes dr   cerca deis partits que encarnin el nos—
crietn amb. la redempció de les mas                          tre idealisme, el nost.re volguer, el nos—
sea! Qu hi faria que le ¿retes ha     bona voluntat són les conseqüéncies fu   tre sentir i el nostre pensar. Afermar
guésein guanyat si aixó fos fil] de la                         les llibertate conquerides en tots cts
consciéncia ciutadana. Avui guanyarien   nestes i els resultats desastrosos de la  ordres i aterrar per sempre la injustí
les dretes, demá triornfarien les esquer                        cia i els privilegis, heus ací la miasió
res, segons l’xit de. la suya actuació o  suya. actuació ,filla de les: influéncies  de la hurnanitat en i’hora present.
les conveniéncies de la Rcpdblica.     malévoles de qué ha sapigut aprofitar
                      la seva fantotxeria i la seva superba i    Unió és força. deciasió i fortitud el
 Lo lamentable del cas és que ci                           día i no cal que percacem vot, a1
                      caduca voluntat.              que els ciutadans conscients cacin la
trimf de la di-eta és fuide la resnrrec                        candidatura, cacin la llista que repre
                       Resultats daqueta falsa posició i de   senti l’hora nostru. Mai inés política
rió dels velis procedirneuts electorais  la bona fe deis repulsiicans (que també   de carnpanar. Vía fora traidors. Cata
en gran escala i que ata prendran po    s’ernporta una bona part de les culpes)   lunna, la República i la Justícia Social
sici. molt més favorables i coti,tzaran                        humana eigeixen una vegada inés el
el favor, iportaran a la prctiça l’ame   ón: la caça de vots, per tots els pro    nostre esfonç. Alerta amh les trampes.
naça 1 estrenycran fqrt els ilusos idea-
listes que créiern en la redempció del   cedirnents ernprats per vells caries, l’a  Una egada més bern de vénver pci lié
çiutad per rnitjá de l’ideal. i del pros                        dele que no participen abastainent en
solitjsrne.                borrirnent i ensopiment de. les masses,   el festi de la vida
                      la divisió de les forees polítiques ¿‘es
 Hora trista, la que una alta gerarquia                            CASAiEMUNT ÁRIMANY
de l’stat cregué en. la paraula d’un    perit ciutad, la resqrrecci& de la paií
veli falsan de la política, de l’hotne ca tica de catnpanar en els pobles ,Ci fa
doc, gastat i representació genuina del  noritisme descarat ,la coacció 1 la per
tipus aparatós. del borne huid pci’ din.-
                      secució sectaria en nom ¿‘una re.ligió.

                       Altra volta. els pnbies tornaran a

                      inoure’s dintre els marcs del veil caci

                      quisme. En noni de la religió i deis

                      interessos creats pactaran els que te

                      nen fusta de carie per tal de donar el

                      cop fatal a les organitacions políti
                      ques,

                       L’alta burgesia i el fariatisnie aniran
                      al pte i pasearan per sobre de totes
                      les ranc.únies, soIs cls rnou un interés,

                      acaban anih les organit2acions llihera
                      dóres de Pesperit ciutad.
   1   2   3   4   5   6