Page 1 -
P. 1

PUBLICACIÓSETMANAL DEL DISSABTE -- Redacció i Adininistració:TRIN1TAT,6, 2.0n2.a

Penüdicd’Esquerra,defensordeesaspiraconslhhersaelvsctadoemoacrcá

ANY U - NUM. 104 U Cénfimsexemplar 18 NOVEME DE 1933

1[aiiJÉIahirJae iÉPaI;cJ;E1Si
       II!

 uer L 1I hkcalla socia ista

                                                                —

   josep JI1scort ibot

              (d’Esquerra Republicana)

 )1(elcior JKaríal )lliuidct

              (d’Esquerra Republicana)

 Josep afrera ‘COTQIØÍiUJS

               (drEsquerra Republicana)

              (d’Esquerra Republicana)

  3Rawe( err i Joret

             (Unió Socialifa de Cata’unya)
   1   2   3   4   5   6