Page 1 -
P. 1

PUBLICACIÓ SETMANAL DEL DISSABTE                                                                     —

                       Redacció i Administració: TRINITAT, 6, 2.on2.a

Penóctl’Fsqudeerfrean,dseolersspirconkbeiaitdseniocrtiqpuí esi sevaconia

ANY U NUM. 94                 sCnflrns exernpar             SETEM8E DE 33

Wifredus    comte                                   Associació Sindical i Co
                                             operatista de treballadors
  Sembla que el primer que va afir      i la situació de principi creada pel fet
mar que Guifré fou comte indepen       mateix de la conquesta carolíngia no    deI camp de les comar
dent és Prósper Bofaruli fonamentant                               ques dOlot
se amb una escriptura quina interpie     sofrí cap alteració. És en fet, quu no
tació Rubió i Ors no troba justa.                                 EL SEU PROGRAMA
                       pas en dret, que la marxa es desen
  Per altra part, en l’acta de donació    ganxa progressivament per a formar      Ha restat constituida a la comarca
del Monestir de Ripoil, ilegim “Et sic                          dOlot, l’Associació Sindical i Coope
consentiums per preciptuni regis nos     un veritable Estat”.            ratista de treballadors del cap (A. S.
tri” ( i així ho consentim per mana       Heu’s ací que aquestes últimes pa    C. T. C.).
ment del nostre rei), prova evident de
manca di’ndependéncia.            raules són les justes, és aquesta la ve    Aquesta associació tindrá com a pro
                       ritat histórica: poc a poc i no tot d’un  grama i’aplegar e nel seu si a tots els
  Una altra prova la trobetn en temps                          sindicats agraris de la Comarca d’Olot,
de Sunyer, fil de Guifré, en l’acta de    cop, Catalunya aconsegueix la seva     i junts, cohesionats, establir un tot,
dedicació del Monestir, l’any 977, que                          per mitjá del qual defensar-se, diritre
diu: “Demanaren la sanció del Rei       llibertat.                 la Llei, de tots els conflictes que so
Lluís IV el Temerari, inquirint minu       Resumint, podríe mdir que des deis   brevinguessin en el camp; iluitar in
ciosament ço que podria perjudicar o                           tensament a fi de qué es reconeguin
contrariar amb el temps als monjos i     temps prehistórics Catalunya manifes    totes les reivindicacions que de dret
als seus súbdits d’aquella comarca, i     tá la seva personalitat, que reviu a    pertanyen als treballadors de la terra,
extirparen d’arrel quants obstacles                           malgrat que aquests haguessin estat
s’oferiren”. Si era sobirá, com devia     través d’invasions i conquestes. En    arrabassats des de molts anys, i aix!,
demanar sanció?                aquesta personalitat geográfica, histó   d’aquesta manera, s’establirá la igual
                                             tat social entre els trebailadors del
  En la confirmació de la possessió de    rica i social, rau la nacionalitat cata
Montserrat es ilegeix: “Vidus de fe                           camp i els d’altres rams; impulsar a
brer de l’any IV en que mor! Caries      lana que no té fundador a través de    tots eis Sindicats al cooperativisme i
rei. Crist reinant i esperant rei”. Si    la história, peró que té sí poderosos   facilitar als Sindicats petits les matei
eren independents, si no eren feuda                           xes bonificacions que poguessin tenir
taris, a qué ve l”esperar rei”?        irnpulsors, entre els quals podem     hi els altres per mitjó de fer les com
                                             pres d’abonos, maquinária o mercade
  Tinc entés que en I’arxiu del Bis-     comptar-hi al senyor feudal, feudatari   ries de consum particular deis seus
bat de Vic (hauria sortit de I’arxiu de    de França, home valerós i culte en     adherits col.lectivament i amb l’ajut
Ripoil?) hi ha un document ue és                             de la Caixa de Crédit Agrícola.
prova feacent de qué el comte Guifré     tre els del seu temps, en Guifré 1, el
era feudatari del rei de França, És                             Aquesta associació anirá intensifi
rumor recoliit i no puc afirmar-ho;      qual aconseguí fer hereditari el com
peró ho cito perqué qui pugui investi     tat, en benefici de la seva nissaga, hi   cant el seu programa entretant que les
 gui i vegi de restablir la veritat his                          circumstóncies i oportunitats ho per
 tóirca.                   consolidó les conquestes deis indepen    raetin.

  Em plau citar aquí les paraules      dents, deis invasors francs i les que pel   Suggeréncies presentades a la pri
 d’historiador tan autoritzat com Rovi    seu compte féu. El seu comtat és una    mera Assemblea en quedar constitui
 ra i Virgili, en fer el resum que el!                          da l’Associació Sindical i Cooperatista
 intitula: “Estat actual de la qüestió”.   bona página de la história de Catalu    de treballadors del camp de la comar
 “Avui la qüestió es pot donar per re     nya; per aixó no dóna dret a qué en     ca d’Olot, va reunir-se una Assemblea
 solta en el sentit que Guifré no arri                          general en la qual varen ésser presos
                       pedra es gravi una faisetat histórica,   en consideració uns acords que varen
   a ésser comte independent, “ni de    que, com diuen Caimette i Vidal, “pot   ésser suggerits al nostre bon amic ¡
 dret ni de fet”... i més enllá afegeix.                         diputat al Parlament Catalá per la
 “La independéncia comtal catalana no     falsejar el sentit veritable de la his   Comarca, A. Dat Arxé, cornptant se
 va ésser d’una disposició o concessió     tória.” En fi, que la lápida posada en   rá secundat per tots els diputats de
 rejal, ni nasqué en un moment deter                           l’E. R. de les comarques gironines,
 minat, sota Guifré o sota Borrefl II.     la façana de la Casa de la Vila pot    perqué es dongui solució favorable a
 Fou resultat d’una evolució histórica,                          uns problemes greus plantejats a la
 etc.”                     ésser fila d’un desig patriótic deIs ri  nostra comarca, que anirem a exposar.
                        poilesós i d’un entusiasme sentimen
  Diuen J. Calmette i P. Vidal en llur    tal de Catalunya, peró és una falsedat    i.er Una secada ixnponent ha fet
                                             que els treballadors de la terra d’a
 “Histoire de Rousséilon”: “L’expressió    histórit que no pot seguir en peu en    questa comarca no recollin res. Es
 “comte sobirá”, per a designar els com                          preveu una crisi paorosa, ja que hom
 tes hereditaris, és sovint emprada peis    nom de la veritat, per esperit de jus   rio compta amb mitjans económics
 historiadors. Nosaltres la rebutgem                           suficients per fer els pagaments a
 ací, perqué procedeix d’un error de      tícia i fins i tot per patriotisme, cal  l”amo”, ni per al sosteniment de la
 principi que aniria a risc de falsejar    treure o reformar la liegenda d’aque    família. L’A. S. C. T. C. demana que
                                             aquest any es rebaixi un o % de l’ar
 el sentit veritabie de la história... i Si  ila lápida. A Guifré, com a gran pa    rendament de les terres, puiz així la
 les manifestacions de la sobirania reial                        pérdua seria tainbé pel propietari i el
 varen ésser intermitents, cada vegada    triota i coni a impulsor de les lliber   conreador podria soportár-1a millor.
                        tats nacionais, alcem-li un monuriient
 més raresi menys eficaces de ilavors
 endavant, no és formulé cap renúncia     en la plaça o en el carrer, peró fo
                        mentar la mentida histórica per pur

                        xenovisme, no!, aixó no hi tenen dret
                        rnés que els feixistes i els nacionalis

                        tes d’esperit tancat i incomprensiu.

                         Ens fa l’efecte, peró, que els que
                        portaren a cap l’idea de la placa, res

                        tant-ne els nacionalistes de bona fe,

                        rendien més homenatge al senyor feu
                        dal i al fundador del Monestir de Rl-

                        p011 que donava al seu abad atribu

                        cions de senyor de forca i colteil, que
                        no al gran patriota.

                         Per molts, en aquella lápida s’hi ile

                        geix: “Al comte Joffre qui a Ripoil

                        fundó el Monestir consolidant el do-
                        mini de 1’Església i el feudalisme so-.

                        bre Catalunya.”

                             CASADEMUNT ARIMAN.Y
   1   2   3   4