Page 1 -
P. 1

-. r’—                    Redacció i Adminhtració: TRINLTAT, 6, 2,on2a

PUBLICACIÓ SETMANAL DEL DJSSABTE

Peóc d’qr, detní deles consU!beriaseniocrfidves a sevcaomar

AÑY U ?UM. 9                CénUffins exempar             SET1EMBREDE 933

Wifredi                  conte                   siderar a Guifré una de les figures de
                                           més reilen en la história de Catalu
 El segon periode de la nostra recon   lié, cosa que ens din que per ara té    nya. Peró cm permetré fer una obser
questa és una vertadera invasió de les                        yació. Si Guifré enlloc d’ésaer cristiá
                      be npoca importéncia.           hagués estat mahometá i amb les ma
nostres terres portada a cap peis francs   Llarg seria l’explicar les anades i   teixes gestes s’hagués totaiment liibe
                                           rat de francs i alarbs, en els nostres
i eis gods expulsats de les mateixes.   vingudes deis exrcits; sois farem
 Els nobles bárbars que no saberen                          die stindria la importéncia que se u
                      constar que Ludovic, fu de Cárlemany,
contenir l’allau de serrains, fugiren al                       dóna? Per molta gent, estic segur que
sud de França, on tenien :nolts pa     per veniar una expedició feta per Ala   no, i avui nosaltres hauríem de reivin

rents i fas n-ioites propietats, esperant kem, que arribé firis a Narbona, entra   dicar-lo. Si moita gent avui u té cert
l’ocasió de retornar; pocs foren eis    per Catalunya i arrabassa deis moros
                                           fetitxisme és perqué fundé esgiésies i
que s’encastellaren a la rnuntanyá. En   les ciutats de Girona, Vic i Urgeul, ar  rnonestirs, nó pci seu valor intrínseca
canvi, els rornans que en temps de la   ribant flns a Lleida i Osca. L’any 798   ment históric.

invasió bárbara restaren entre nosal    es reuneixen a Tolosa els capdiiis, ge    En fi, que certament no sabem de
                      rierais francs, comtes de la frontera i  qui era fil, Guifré: peró tot fa sup o-
tres, ja fan causa comú amh eis mdi                          sar que era d’una poderosa familia de
genes i també els trobem entre els pri   els independents i acordaren una no-    visigods invasors de Catalunya i un se
rners independepts. Així podem veure                         nyor feudal enter i vertáder; la seva
                      va expdeició a la “Marca hispánica”.    esposa tampoc és fila de cap família
coin els independents lluiten per la pá  Feta l’expedició, és quan Catahnya     netament catalana, i si haguéssim de
tría i els gods lluiten per reconquerir                        creure la llegenda, resulta que Guifré
                      queda de fet sota el poder deis francs   fon educat Iluny de Catalunya i que
els privilegis perduts. Notable diferén  els qual nomenen i separen comtes i    la seva muller era de Flandes. És un
                                           gran mérit a favor seu conquerir mol
cia que fa que la noblesa visigótica    marquesos i demés cérrecs nobiliaris    tea terres sense l’auxili deis reis de
s’acosti més als francs que als natu                         França, peró ajudat de nobles d’Aqui
                      i de govern.                tánia i Septiménia, i cuidar de fer só
rais del país.                Així segueixen les coses amb contí   lides les seves conquestes i fent he
                                           rditari el comtat.
  En arrit,ar les tropes franceses, tro  nues expedicions per ambdues parts.
ben desiliurada del jou serraí peis na     en aquest temps que trobem corn     Fou independent? No.
                                             Costa ben poc dir que no, amic lec
turals del país gran part de l’Urgell,   eis naturals del país envien queixes eis  tor; perb les proves en ada clares i
la Cerdanya, terres del Nord de l’avui                        evidents, per aixó és que aquesta af r
“província” de Barcelona, o sigui el    eraperadors francs deis atropelis que   mació pot fer-se.
                      els nobles cometen, prova evident de     En el proper número parlarem de
Bergadá. També cap a la plana, trp                          fina on arribé la independéncia de Gui
bern que Berenguer de Crullles i Ar    qué aauests es consideren en terres de   fré i que representa l’Abadia i Mones
                      conquestes i no en la ceva própia     tir de Ripoll per Catalunya.
nau de Cartellá compten amb terres
lUures.                  terra.                       CASADEMUNT ARIMANY
                       Per certa acusació d’un noble, sem
  Sernbia que al retirar-se el primer                        Les festes deis
                      bla que el primer comte Baré inten
exércit francas deixé iliures gran part                           carrers
de les terrés de Catalunya velia i que   té o planejá fer-se independent.
                       Succeint-se diversos comtes-governa    Amh breus dies de diferéncia ela
daren nomenats alguns comtes i ba                           velas de dos carrers o barriades, cia
roas. Vejem com ho diu la História.    dors arribem a l’any 875 en qu Gui     de la placeta i carrer d’en Dama i els
                      fré és nomenat comte de Barcelona     de la Plaça de Llupions, han celebrat
  “Fou Catalunya partida en nou                           respectivament la seva festa anib una
                      i en pie tercer periode de la nostra    alegria, una esplendidesa i una anima-
parts: “Primera”, Comte de Rosselló,    gestació d’independéncia.         rió encisadores.

vesconite de Casteil Nou, noble de      Gradualment es debiiita la casa Car    La celebració d’aquestes dues festes
Canet, vaivasor de Montenet. “Sego     iovíngia de França. i cada día la no    cas ha fet recordar; amb enyorament,
na”, Comte de Cerdanya, vescomte de                          aqneiles populara festes de barri que
                      biesa o senyors feudais es fan inés in   es succelen correlativament en dife
Querforadat, noble d’Hurc i valvasor                         renta ¡loca de la vila durant vuit dies,
                      depedents. desiiigant-se de la reale
d’Enveig. “Tercera”, Comte de Pallars,   sa, fins a l’extrern que alguna nobles
vescornte de Vilanur, noble de Valie
                      de França i alguna abats gocen en
ra, valvasor de Torayé. “Quarta”,     carar-se amii les tropes del rei. fts
Comte d’Empúries, vescomte de Ro
                      l!avors ciuan Guifré i els corntes d’Ur
caberti, noble de Serviá, valvasor de
Foxé. “Cinquena”, Comte de Besalú,     geil, Cerdanya, Rosselló i Empúries,
                      procuren fer-se independents i fas fon
vescomte de Bac, noble de Poroueres.
valvasor de Besora. “Sisena”, Comte    ela comtats hereditaria. Cal fer cons

d’Ansona, vescomte de Cabrera, noble    tar que eis comtes de Cerdanya i Ur
                      geli eren parents o germana de Guifré
de Centelles, valvasor de Vilademunt.
                      i fon el seu hereder.
“Setena”, Comte de Barcelona, vescom
te de Cardona, noble de Montclús, val     Podem, per aixó, dir que Guifré fou

vasor de Boxadors. “Octava”, Comte     comte independent? No. Si no fon
d’Urgel!, vescomte d’Ager, noble de
                      comte independent, si no té el mérit
Terrnens, valvacor de Guimeré. “No
                      d’ésser deis prirners que s’aiçaren con
vena”, Comte de Tarragona. vescomte    tra els serrains per a la defensa del
d’Escornaibou, noble de Castellet, val
                      terrer, si fina i tot podeni dir que és
«rasor de Mediona. Fins ara, en lloc
                      deIs que vingudes ilurs famílies d’altres
trohern ni Ripoli, ni cap indret del Pi  terres, s’arreiaren en la nostra, per
                      quina set sous hem de cometre el dis
poliés citat en la reconquesta, sois    barat históric de dir-li “fundadór d’una
                      nacionalitat”?
Montgronyeu, temps d’Olger o Quinti
                       Consti que per moits inotius, cal con-
   1   2   3   4