Page 1 -
P. 1

PUUCACO STM ANAL DELDSSATE.                edacci6 Admns1ració: TRNTAT, 6 2. 3°

Periddic’Esqudeerfrean,dseolersaspíacilloibnesradisemocrtidqueReisp¡olaltsevcaoniarc

ANY U. NUM.73                  sCéflms exempar             15 ARL DE 933

ru:•‘1 • LII  1%1L..,.UH           ... J                  .i

Un any més                  cert to; un hábit de monjo i unes al     vats sense entranyes que enyorell
                       forges, una barba i tenien assegurada    aquells bons temps en qué furidaven
 Amic lector, un any més i un any                             hospitals pels pobres que havien fet,
menys. Un any més de República i en-     la capta i la consideració públiques. 1   presons per a protegir els pistolers i
cara no hem arribat al Paradís, ni tan                           bandits oficials que perillaven davant
sois a la terra de promissió.         el poble s’ernbaucava davant les histó    d’una reacció del poble, hospicis per
                       ries de bandolers, de vagos, de toreros   tancar els fills de les dones que per
  El jardí de les Hespérides resta trist                         la fam o per la força havien prosti
i turbulent, la pau no regna en els      i de tots els plagues de la societat;    tuit... i val més que posem etc., etc.
cors, l’alegria del viure no ha enva’it    arribant a l’extreni de convertir en
ni les places, ni els carrers, ni les ilars. ídols i herois a grans pecadors i a       Homes de bona voluntat, arnb (los
Qn és, diuen els arnargats, l’alegria de                          anys de República s’ha legislat més i
la República ?—i contesten—En lloc.      grans brétois i assassins.          miltor que amb dos segles de m&nar
                         1 ara són molts els desenganyats de    quia; manca ara que tots hi posem
  Els carrers són plens de vagavons i                           el máxim esforç per a complir les lleis
pidolaires; les carreteres continuen en    la República, perqué amb dos anys no     i fer-les complir. Humanitat i cinta
vaides pels llargs de camí, currúa de                           dania amb la República.
formigues sense niu, corn per l’home     ha. pogut resoidre aquest mal, que no
del sae i ilur cornpanya espellifada. Els                           Energía i virilitat contra els falsa
íabricants tanquen Ilurs fábriques uns    m’atreviré a dir crónic, perqué sóc     n i pertorbadors.
dies a la setrnana, per tal d’aminorar    molt optimista, peró sí que diré que
el jornal als obrers. Els propietaris     está. profundament arrelat, que neces      54 d’abril de ‘933. Ben. vingut sies.
amenacen amb llençaments i cargolen                            1 si algú gosa enfosquir el sol de lh
un xic més a l’arrendatari, rabasser o    sita una profilaxi acurada i un llarg    bestat, caigui sota el pes de la justicia
partamenter. Els velis resten abando                            republicana inflexible i rápida.
nats, llençats del trebail i sense un re   tractament. Vicis de segles o són jI-
tir, l’aturat forçós no té el socors que   lusos o són ignorants els que pretenen        CASADEMUNT ARIMANY
 Ii cal. La mare pobre no es ven ate
 sa ni assistida, i d’infants encara en    que amb dos anys es guareixin.
 resten pels carrers, sense escola. Els     Ara que, amics lectors, els que més
 crirninals, els malfactors, els pistolers,
 fan de les seves.              en parlen i els que més difamen l’ac

  Els extremistes de totes les tendén    tuació de la República, no són ni els
 cies, no donen repós al pacífic cinta    il.lusos ni els ignorants, són els mal-
 dá, a l’autoritat i als seus agents. Un
                       La signjkació de la diada
 anys més de República, i resten totes
 aquestes xacres. Dos anys de Repúbli      Encara que volguéssim no ens po      veure la fi del nou régim.
 ca i no se’ls ha posat remei.        dríem sostreure a la influéncia del 54
                                               Els segons, podem dir que són el
  Veritat, pura veritat ,ni bern de ne   d’abril de 1931. Ni nosaltres ni fin     veritable poble. Els que toquen de peus
 gar-la, ni cal que ens esforcem a ama                           a terra i saben donar una ullada al pa
 gar-la, és així, i així cal acceptar-ho.   gú. Ni els que várem empényer el mo
 Peró de 1474, que es verificá la Unió,    ment emocionant de la seva naixença,     norama universal per a comprendre el
 flns els nostres dies, han transcorre                           moment que vivim; els que porten
                       ni els que yaren obstaculitzar sistemá
 gut 459 anys que, amb caires diferents                          amarat el seu esperit d’esséncies
 i anib les característiques de cada una   ticarnent el pas de la seva aparició. Ni
 de les époques s’han mantingut totes                           d’amor a la República i desitgen que
 les xacres i llagues, totes les purulén   els que han estimat la seva naixença
 cies i malures socials que hem esmen     com si ens fos la nostra própia vida,    el poble sigui l’amo i senyor deis seus
                                              destins. 1 per aixó estimen el signi
 tat. El bandolerisrne era típic i carac   ni els que han possibilitat tots els mit
 terístie a Espanya. Per un tres i no                           ficat, i l’entranya de la diada.
 res s’enfonsaven els espanyols una na    jans per a minar la existéncia de jove
 vallaa la tripa, digueu-li faca, digueu   níssim régim. Tots, en un sentit o al      Pls darrers són els eterns descon
 Ii pistola, en el fons l’instint és el ma                         tents, els il.usosl, els obcecats i els que
 teix.                    tre, estem absorvits per la significació   no saben adonar-se de qué sovint fan

  La vagáncia i la pobretalla ha em     de la diada.                 el joc als extremistes de l’altra banda.
 plenat sempre els carrers i les carre      Qué ha produít aquest 54 d’abril,    Aquests són els que caminen tapats
 teres, i tots sabem que diferentes tan-
 des de persecució s’han fet contra     que concentri l’atenció de tots els ho    d’ulls i no podran ni adonar-se de qué
                       mes de la nostra terra i de la de tots    es troben impulsats a manipular sota
 elles.
   Pins tot aixó es feia amb certa ele   els pobles ibérics. La seva considera    les directrius i conveniéncies deis ene-
                                              mies de tota llibertaf.
 gáncia i amb cert tipisme. Molts se     ció depén de la situació política de ca
 nyors protegien, amparaven i admira—                            Tot, segons llur posició, consideren
                        dascun. Per als uns, el i4 d’abril ha
 ven els bandolers, i fins molts altres,   produit molt i massa, excessivament      la diáda, peró estan absorvits per la
 a més, tenien per orgull el tenir tota
                        massa. Per a d’altres, els més. ha do    força de la seva influéncia.
 mena de relacions amb ells. La vagán
 cia i la mendicitat es feien també amh    nat el fruit que l’estudi objectiu del     És el fet vital que sura i reíx per
                        gran esdeveniment i deIs cornponents     tot arreu, la prova eloqüent de la se-
                                              va fortalesa. El poble commernora amb
                        a realitzar-lo, podia oferir. Per uns al-
                        tres, ha produt tan Poe que és com      ella el moment de la lliberació i de la

                        dir res, i per aixó la bescanten.      dignificació humanes. 1 aixó consti
                                              tueix l’esséncia de la seva alta estima
                         Els primers són els que volen que
                        perpetuitzin els privilegis de casta i    i sol, per tant, que la celebraçió de la

                        que s’alimenten cada dia la iLlusió de    diada tingui el pas de l’avenir ben
                        no renunciar a veure’ls establerts de    franc amb el sentit de la continuitat

                        nou per a llur própia satisfacció. No    que sigui el camí ascendent de la per
                        saben, ni poden, ni volen avenir-se a
                                              fecció poltica i social de la nostra
                        la incorporació de Catalunya i d’Es     terra.

                        panya als corrents de l’Europa civilit           F. ARNAU 1 CORTINA
                        zada. 1 per aixó tota llur obssessió és
   1   2   3   4