Page 9 -
P. 9

C O R B A T A . — F Ó C A L E , lascia qua aesíroti ohvolvebant fauces .^ive collum aut aiires.
C H . \ L E C O . — E x o M i s , IDIS,, vestis substricta et hrevis. sine nianicis ab Graeco u.(jio(; et

     umerus .sive quod ex ea unieri exsererentur, sive (|uod illa ex timeris penderet.
C'íí.ALINA.—F.\sci()LA. veluti brevis fascia quae eolio obvolvebatur.
C H A Q U E T A . — T H O R A X . in genere siiniitur pro quovis mu-nimento corpus te^'Cnte.
DELANTAL.—CiNCTUS-r.s, vesti.s infra pectus corpus anibietis et ad pedes per-

     tingens.
E L Á S T I C A . — INTI:IU-I,.\. \-estis interior et corpori adhaerens.
FRAC.—CARACAI.LA, vestis in lacernae iiioduní ex concisis pannis coiisuta. non sinuo-

      sa sed corpori adhaerens.
CrABAN.—L.M'.NA, genus vestis <|uae alus ^upe^i^duitur. Fraecipua ejus utiiitas esi

      fri^ori arcendo. unde ex crassiore panno et villosa fuit.
GL'ANTF.—CniROTtiECA, Haud inimerito dices etsi a Forcellinio improhatnv.

                              H0 B

     EPISTULARUM COMMERCIUM

                . S 0 L F : T U . S V A L L I S R O N ' N E N . S I S U O . S. P.

    -Alteras tibi qui ad unaní tándem .^cril)endi rationeni veniamus, re uíriníine jier-
pensa, litteras niittendas censui. For> et tecuní cof^ites. <|uid sit cpiod tuis, non >in!;;uiis.
ut p a r erat. litteris sed binis potius l a \ e a n i ! .Si veruní dico. quanto niaiíis tuas (|uaes-
tiones animo volutavi. eo plus niilii a<|ua, haud concordantibus ojjinionibus, haerebat.
ut in tertia máxime earum extricanda. infallibilem alicujus academiae linKuae au"fori-
tatem non potuerim vehementer non desiderare. Q u a <]uideni ¡n animi cnnctatione
obtigit ut eanidem usque adbuc minime solutam voluerim.

    In caussam ifjitur ingrediariiur. IJuiilici in latine scribenilo ratione hodierni—ais—
auctores utuntur; alteri enini ad etymologiam verborum. alteri vero ad phoneticaní
libentius attendunt; nihil dico de bis (|ui utrani(|ue incolsulto usurpant. H u n c auteni
ipsc respuens abusuní, (juaenaní in C.ANDID.ATO L.X'I'INO scriptionis ratio adiii-
benda sit interroj^as.

    Id Hcentiae si recentiorilnis tantuní in scriptoribus detegeretur, perfacilis hujus
quidem quaestionis responsio; verumtanien tere eadem antiíjuiores fluctuatione teñe-
ri perspicuum est apud omnes. C'ui rei enucleaiidae cuní philologus Ritschl m a g n o
studio incuniberet. nimiis difficultatihus obstrictus, illam "impeditissimaní" tándem
putavit. E n tibi ex. gr., c|uae de iii praepositione, in compositionis verborum t r a c t a t n
dicat interpres B r a m b a c h i : " / M devient íiii et in devant b . p, m ; imprimo, imhiho.
immito, d'apres les g r a m m a r i e n s a n c i e n s ; inprimo, inhibo, inmitío, d'aprés de n o m -
breux exenvples dans les inscrijjtions et les manuscrits ( i ) .

    Quid ergo? Hesterna ea(iue numquam non fluctuans, consuetudo scribendi ser-
vanda? Si me consulis, minime gentium. Mea quidem sententia, ut rationem ortbogra-
phicam Candidatiis santiat m a g n o opere oportet. idque libentissime, ni fallor, lec-
toribus non poterit non a c c i d e r e : fluctuatio enim in scriptione nihil nisi fluctuatio-
nem in lingua Latina redoleat.

    U t r a tándem scribendi ratio eligenda? .Si quid mei est judicii. eam aptioreni (lu-
co, in verbis ancipitibus, c|uae etymologiae potius consulit; atcjue ea adducor senten-
tia quod. antiquae optimae inscriptiones. testantibus peritis. eam plerumque conmos-
trant eamdemque cviticae hodieraae editiones sectantur.

   di Antoine. .^lanucl d'Ortdgruphie. pág. b2.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14