Page 5 -
P. 5

- 35

thenis el Tullii) ego virtutes plerasque arbitror símiles, consilium, or-

dineiii, (liceiidi, praeparandi, probandi rationem, omnia denique qiiae

sunt invi'iitionis. In eloquendo est aliqua diversitas. Densior ille, hic

copiosior; ille eoncludit aslrictius; hic latius; pugnat ille acuinine seni-

per, hic frequenter et pondere; illi nihil detrahi potest, huic nihiladdi;

cure plus in illo, in hoc naturae" (1). Huc spectat pulcherrinium illud

effatum quod D. Hieronyuíus affert: "Deniosthenes lihi (Tullio)

|)raeripuit, ne esses primus orator, tu illi ne solus" (2).

Ñeque id lamen persuasum vclim, omnia quae protulit Cicero

fuisse })erfecta; naní priores ejus orationes, ait auctor Dial, de Oraío-

rihus, non carent vitiis anti{[uitatis; lentus esl in principiis, longus

in narrationibus, tarde conmovetur, raro incalescit... Nolo irridere

illud jus Verriniiin et rotam (orlimae, ct illud terlio quoque sensu i)ro

sentcntia positum easc indeatur". Reprelienditur etianí a Quintiliano,

quod in similiter cadentibus plus aequo í'uerit delectatus (3). Veruin

peccata ista minuta quibus nec sununi homines inmunes ¡jenitus exsti-

terunt—Horatius namque Homerum dormitantem animadvertit, Tu-

llius ipse Demostheneni—Ciceronis meritum non obscurant, sed qua-

si lenebrae lumini obversatae potius illustrant.

Ex ejus 56 quae supersunt orationibus, aliae ad genus demonstra-

tivum pertinent: pro Marceilo, (Aitilinariae, Philippicae in M. Anto-

nium, in Vfrreiii orationes septem, quaruní prima dicitur üivinatio,

altera vocatur actio prima, et quinqué reliquae actionem secundam

constituunt. Aliae ad deliberativum: orationes tres in Rullum de Le(/e

Agraria, pro Lege Matiilia de Pompejo deligendo ad bellum Mithrida-

ticuní; hanc primaní dixit TuUius pro contione populi. Pleraeque ta-

men ad genus judieiale sen forense pertinent: pro S. Roscio Amerino,

quam Cicero priniam egit eaussam publicam aetatis anno, ut dicitur,

vigésimo séptimo; pro Milone, qui P. Clodium interfecerat, pro Li-

gar io, &.

Cervariae, Idibus April. HENIUCUS M A R T I J A , C. M. F.

         DESCRIPTIO MISSIONARII

   Filius Inmaculati Coráis Mariae vir est, qui omnia quaqua tran-
sit amburit, qui efficaciter cupit et omni ratione curat divini amo-
vis ígne orbem terrarum accendere. Ad omnem fortunae euentum
est paratus, gaudet in privationibus, labores adgreditur, amplecti-
tur aerumnas, in calumniis oblectatur, laetatur in tormentis. Ni'hi/
cogitat nisi quo demum pacto Jesum Christum secuturus sit atque
imitaturus laborando, sustinendo, curando semper eí uníce Deí
gloriam et salutem animarum.

   (1) De inst. orat. X, 1,106.-(2) Ad Nep., de Vlt cleric.-(3) De inst. orat IX, 3, 74.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10