Page 1 -
P. 1

eau. Al" U I? ter t de remo                                                                                   adia · J~ ope a el.: 973 65 005· Diposi legal l.l : 0/1 e 6 - .J

Accedeix a nou

s l s te m a de

si,gn1atura dig'ital i

t ra mt t a el teu

certtflcat des e
                                                                                               I

IIAjuntament. Com
fer-ho?

          Pàg. 2,

           ,

Un grup de nens i
nenes de: mu ríclp],

eleg its a les esco es,

passen a formar
part de Co'nsell
,d'Infants,:u es -ai
d'opinió per als més
menuts.

La briglada i els

tecnics e carreqats

treballen de valent

per fer efectiva :1'

  •     de a

finalització

reforma de l'estaclé

de tren, prevista per

al proper mes d'abrñ.
           pa"g:.6" '
   1   2   3   4   5   6