Page 1 -
P. 1

Ajuntament                                                                                             l-''                     .,
  -TR E iM P
                                                                                                  1, .                                       Núm --r
-Jullo 1984
                                                                                                  1·. -                                  ----.'"

AL -TAC IÓ -' ---------.--------------

   Amb la mateixa intenció d'informar                                                                               com si voleu aclarir dubtes, o com si tunitat de ter-vos saber la nostra : '
                                                                                                  només voleu informació. Allò que
 directament als ciutedens; aquest                                                                                 l'Ajuntament no pot permetre de cap       va/untat de reclamar i obtenir de tots
                                                                                                  manera és que els ciutadans quedin       vosaltres, com a ciutadans, la màxl,-
 segon Butlletí d'Informació Munici-                                                                                                        ma co/·laboració en tot alió que elf' .
                                                                                                  amb el dubte produït per unes infor-
 pal arriba a les vostres mans per                                                                                                          és comú. Tremp és una ciutat en •
                                                                                                  macions capcioses, i que no prete-        que tots ens hi volem trobar a gustI
 donara conèixer la gestió de l'Ajunta-                                                                                                       per tant, tots els ctutedens hema« fer
 ment a/llarg dels últims set mesos, i                                                                               nen res més que desacre'ditara         .l'esforç de co/·laborar amb les insti-
 tot el que pot ser del vostre interès de
 la vida municipal.                                                                                        l'equip de govern municipal a qualse ..

  Un dels aspectes importants de la                                                                                vol preu, tot i que aixa costi la divisió; tucions, les entitats i els serveis muni-
 gestió municipal és l'administració                                                                                el neg uit del nostre poble. L'actitud cipals, adoptant cada dia més una
 dels diners públics. Això requereix la                                                                               -de les persones que provoquen aques- actitud cívica partiCipativa, que acon-
- màxima transparència i la voluntat de

 donar els comptes clars, donat que
 l'Ajuntament administra els diners de
 tots els ciutadans i contribuents. I és
 per aquest motiu que, per mitja del
 Sutl/etí d'Informació Municipal de
 l'Ajuntament, vull sortir al pas decer-
 tes publicacions aparegudes ja fa

 uns mesos, en le's quals es doneve a
entendre _de forma vergonyosa la
intenció de pO$8r en dubte l'honeste-
és-,
                                                                                                  tes situacion s és absolutament repro- segueixi fer de Tremp una ciu at viva, . .
                                                                                                  bable des del punt de .vista dels on tothom sigui escoltat, ja que tots
                                                                                                  membres de l'Ajuntament que trebe-
                                                                                                  lIemamb jJ·lusió i decisió peraconse-      tenim alguna cosa a dir i en definitiva

                                                                                                  gui~ un nivell de gestió eticeç i        p rquètotselsciutadanssome/spro-

                                                                                                  rectonet. Es realment una llàstima.       tagonistes de la vida de la nostra ciu-

                                                                                                    Enguany Tfemp compleix 100 anys       tat. Amb aquesta actitud generalitza-
                                                                                                  de Ciutat. Es un esdeveniment pel
                                                                                                                          da, Tremp no seria una ciutat, arriba-
                                                                                                  qual ens hem de felicitar tots, i l'hem
                                                                                                  de festejar, ja que sens dubt. .., és una    ria a ser una gran ciutat, i aquesta

                                                                                                                          una feina de tots, és el deure de tots

                                                                                                  fita important dins la nostra història.     els aul hi vivim.         ~

dat d'algunes persones de l'.Ajunta- Jo vull convidar-vos a participar i a
ment, tot i aprofitant la crítica de la gaudir de tots els actes que per
gestió municipal que en les mateixes aquesta commemoració s'organit ..
es feia. Vull que tothom tingui- ben zen, concerte, exposicions, cinema,
entès que tots els ciutadans tenen les representacions teatrals, etc. En nom
portes de l'Ajuntament obertes per de l'Ajuntament, Moltes Felicitats
, informar-se de tot alio que deSitgin, Ciutadans de Tremp.
tant pel que fa al contingut dels expe-
                                                                                                   D'altra banda, el fet de parlar del .        MIQUEL VERDiENY I,'TOHÀ
dients com de les actes dels acords,                                                                                Centenari de Tremp em dona l'opor-

                                                                                                                                       Batlle

Viatges iestions e l'Alcalde

 G'ENER                                                                                               rnoracló del Centenari de la Ci utat de    Segur per part del Ministeri·de Transports
                                                                                                  Tremp. Entrevista amb el Director General    de Madrld.
                                                                                              - rrpçq d'Arquitectura i Habitatge de la Generali-
                                                                                                  tat per exposar la necessitat de realitzar les   A Barcelona, amb el Tinent d'Alcalde Sr.
  A Lleida, Departament d'Ensenyament                                                                                                       Orrit iel Regidorde Cultura, entrevista amb
                                                                                                  obres de reformaambel seu ajutal Col-teqi
 per signar el conveni per a la reparació de                                                                                                    el Conseller d'Ensenyament per intentar
 la coberta del Col·legi Públic                                                                                   deSantJosep" perconvertir-Ioen el Centre
                                                                                                  Comarca' de Cultura.              resoldre la gratuïtat del Col·legi Pius XII.
  A Lleida, Direcció General de l'Esport                                                                                                                              . - ,_.
 diverses gestions en relació amb la Sala                                                                              FEBRER
 Escolar Esportiva. Departament -d'Ense-                                                                                                      Gestions vàries a la Generalitat relaciona-
                                                                                                    A Barcelona, reunió convocada per la     des amb el nou emptaçarnent del Jutjat de
nyament per tractar del Centre d'e Recu-r-                                                                             Conselleria' de Política Territorial i Obres  Primera Instància, la commemoració del
sos i de l'Equip Psicopedagògic de les                                                                               Públiques per tractar la pretesa supressió   Centenari i l'Escola Municipal de Música.
.comarques del Pallars i de la VaU d'Aran.                                                                             de la línia de tren de Ueida a La Pobla de
                                                                                                                          MARÇ'
  A Barcelona amb el regidor de Cultura
per signar el conveni amb la Direcció                                                                                                                 _... !!M -     l~ __

General de Patrimoni Escrit i Documental                                                                                                        A Barcelona, amb el regidor Sr. Subirà,

per l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.                                                                                                       per mantenir una entrevista amb el Dlrec-
Gestions a la Conselleria de Cultura de la
Generalitat retacronaoes amb la comme-
   1   2   3   4   5   6