Page 1 -
P. 1

índex                              PATRIMONI
                                 CULTURAL COMARCAL
ACORDS
ADOPTATS PEL PLE DEL CCAE                    pàgina 10 I Borrassà: de comerciants i senyors

pàgina 1 SesskS extraordinària                 presentació
     de 30 de gener de 1996
                                 El dia 30 de març es va celebrar Consell
pàgina 2 Sessió ordinària de                   d'Alcaldes a Vilamalla per tal d'informar
         15 de març de 1996               d'aquells temes d'especial rellevància que
                                 afecten la comarca i el Consell
NOTICIES                             Comarcal. Aquest era el primer Consell
                                 d'Alcaldes d'aquesta legislatura, però la
pàgina5 Programa d'assistènda tècnica              nostra intenció és convocar aquest òrgan
         Sessió de treball a l'Arxiu Històric Comarcal  amb una certa assiduïtat perquè pensem
                                 que convé apropar la gestió del Consell
pàgina 6 Estiu 96:                       als municipis, sobretot tenint en compte
     Oficina Comarcal de Joventut              que molts no tenen representació en el
     Consell Esportiu de l'Alt Empordà           govern de la comarca.
                                 No hi eren tots seixanta-vuit, però Déu
     Premis Empordà                     n'hi do. Esperem, no obstant, que en
                                 properes ocasions puguem promoure
pàgina 7 Concurs de fotografia de                més concurrència i també esperem que
     patrimoni de l'Alt Empordà               l'experiència hagi estat positiva per als
                                 qui varen assistir-hi. Intentarem, en
     Exposició "A Catalunya, aprendre           futures convocatòries, millorar-ne alguns
     és la clau de la vida"                 aspectes: probablement, un ordre del dia
                                 massa llarg, que de ben segur no tindrà
     Exposició d'instruments                raó de ser si les convocatòries es fan
     de festa a Vilabertran                 amb més freqüència.

     Festa de la Gralla

SERVEIS

pàgina 8 I Servei de català
   1   2   3   4   5   6