Page 1 -
P. 1

índex                      BUTLLETÍ

EL NOU CONSELL COMARCAL              Comarcal

pàgina 1 Composició                   CONSELL COMARCAL CE L ALT EMPORDÀ
pàgina 2 Delegacions específiques
     Organigrama              SERVEIS

ACORDS                     •>cea>•«««*•tt«c<t<st»* « « ee «
ADOPTATS PEL PLE DEL CCAE            pàgina 11 I Oficina d'atenció al consumidor
                        pàgina 12 I Servei de català
t«««t·c«»·»t*««<«llrec<(«ts<»
                        PATRIMONI
pàgina 3 Sessió extraordinària         CULTURAL COMARCAL
        d l d'agost de 1995
                        pàgina 13 j Bàscara, senyorial i popular
pàgina 4 Sessió ordinària de
        15 de setembre de 1995     El dia 15 de juliol de 1 9 9 5 es va
                        celebrar la sessió de constitució del
pàgina 5 Sessió extraordinària         Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
        de 6 de novembre de 1995    es va elegir com a president el Sr.
                        Martí Palahí i Badruna. Amb aquesta
        Sessió ordinària de       nova legislatura, a més de variar la
        28 de desembre de 1995     composició del Consell Comarcal,
                        s'han introduït alguns canvis en la
NOTÍCIES                    seva organització, entre els quals
                        volem destacar la creació de la
pàgina 7 Itinerari transfronterer de monestirs Comissió de Govern, amb les
                        competències que li ha delegat el Ple,
     Curs de gralla            i també les delegacions específiques
                        que s'han fet en diversos consellers
     Corsaris i pirates a la Mediterrània comarcals per tal d'aconseguir una
                        major participació i corresponsa-
pàgina 8 Curset de diplomàtica         bilització en la gestió del govern
                        comarcal. En aquest butlletí, a més de
     La gestió d'entitats juvenils     les seccions habituals, us donem a
     d'àmbit rural a l'Alt Empordà     conèixer la nova composició del
                        Consell Comarcal, el nou
     Pla experimental de foment      organigrama i les delegacions
     i suport a Tautoempresa        específiques que us esmentàvem.

pàgina 9 Curs intensiu sobre cooperatives
        de treball associat

     Denominació comarcal
     de productes alimentaris

pàgina 18 Projecte ILAE, integració
        laboral Alt Empordà

     Conduint, no juguis... Stop al cop
   1   2   3   4   5   6