Page 1 -
P. 1

,

SERVEI D'INFORMACIÓ I RELACIONS CIUTA D A NES DE L'AJUNTAME NT D E RIPOLL - núm . 55 - DESEMBRE 1992

                  2n. Premi de fotografia en
                  blanc i negre del co ncurs
                  del Club Excu rs ionista de
                  Ripoll, obra de Joan de Déu
                  Fernàndez.

L1AJUNTAMENT DE RIPOLL

~ eíe4itj4 UU ~      •

¿ ~ e-AI«! 'ít<ut ~ oesa»

¿ ¡de de fuut ¿

Pere J. Piella - Alcalde de Ripoll
   1   2   3   4