Page 1 -
P. 1

,

                            ,

SERVEI D'INFORMACIO I RELACIONS CIUTADANES DE L'AJUNTAMENT DE RIPOLL - núm. 54 - JULIOL 1992

                     ,

                                       AMB L'üLIMPI" ADA

SUMARI                       Pàg.

Carta del Alcalde

D avant d ' un estiu O límpi c ........................................... 2

Temes Municipals                  3
                          4
L' im po st d ' act ivitats econòm iq ues a Ripoll
Les travessies urbanes de Ripoll m il lo ren

Ripoll amb l'Olimpíada               6

Vacances                      8
                          9
Sa lut a l'estiu
La seguretat

Grups Municipals                  10

l.C, - E.R.C. - e i u - Psc.              PARTICIPA

Consum                       12 •

Ga ud iu l'estiu am b segu retat
   1   2   3   4   5   6