Page 1 -
P. 1

I EDITORIAL

Síal Parc Agrícola Forestal

                     ns mesas després que DEPANA hagi lliurat a la Diputació de Barcelona
                     I'estudi de viabilitat sobre la declaració de Parc Agrícola Forestal del
                     Montbaig-Montpedrós, que afecta una part molt important de la comarca
                     del Baix Uobregat (contraforts del Delta i de la riba dreta de la vall baixa),

               és un moment adequat per fer una primera reflexió sobre aquest projecte.

                La iniciativa va partir de diversos ajuntaments i d'algunes organitzacions com-

                promeses en el manteniment de I'equilibri mediambiental de l'area metropoli-
                tana i té com a objectiu fonamental la preservació d'espais forestals i agrícoles
                en una zona durament agredida per I'especulació que, des de fa decaces, ha
                anat perdent importants espais oriqináriarnent verds (naturals o agrícoles) per
                a convertir-los en zones urbanes o urbanitzables.

               En aquest sentit, el Centre d'Estudis ComarcaIs del Baix lJobregat valora moIt positiva-
                rnent eIs següents aspectes del projecte:D'una banda, frena un creixement urna des-

              mesurat en aquesta zona del Baix lJobrega.t i rrposa restriOOons legaIs a les requaJifi-

               cacions, massa freqüents en moIts rrunicipis.l, de faltra, garanteix la connectivitat deis
               áJferents espais verds que erM:>Iten aquesta part de la conurbació barreIonina, factor
                que assegura el mantenirnent deis equilibris bioIbgics en una zona aItarnent agreáJda.
                No obstant aixó , la reflexió sobre aquest projecte també pot ser I'ocasió per dilucidar

              a1guns interrogants importants que tenim plantejats col·lectivamen ~ com ara: En pri-

               mer lIoc, ¿aquest projecte és un primer pas encaminat a radonaJitzar I'ordenació del

                territori i a contenir el creixement demografic del Baix Uobregat, o simplement es limi-
               ta a impedir la saturació de I'espai útil d'aquests municipis per garantir la qualitat de
                vida deis actuals residents, moIts d'ells procedents de Barcelona i deis municipis de
                la primera corona per un canvi de resicléncia recent? 1, en segon lIoc, cal preguntar-
                nos per les formes de gestió que comporta la declaradó de pare agrícola forestal, i
                assenyaJar que una gestió eñcac que proporcioni una bona qualitat de vida respec-
               tuosa amb la naturalesa i el medi ambient ha de comptar amb la participadó activa i
                decisivd deis que millor coneixen i viuen el territori, els munidpis petits i els pagesos.
                La comarca del Baix l.lobreqat es troba en un moment alhora decisiu i complex
                per al seu futur en el qual, en un context c'eutoria que mou grans interessos
                urbanístics i econornics, se superposen diversos propostes i projectes de gran
                incidencia ciutadana, territorial i mediambiental sobre els quals no sempre els
                ajuntaments i les administracions tenen actituds unánimes,

.. El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Uobregat dóna suport, dones, al projec-
                te de Parc Agrícola Forestal del Montbaig-Montpedrós i a la formació d'un con-
                sorci d'arnplia participació per gestionar-lo, a1hora que pensa que el debat sobre
                aquest projecte ofereix una ocasió immillorable per encetar una reflexió cot iecñ-
                va sobre el futur harmónic de la nostra comarca.

8utlletí del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat

~)~          Parc de la Torre del Roser, sIn. 08980 Sant Feliu de Ltobreqat
           Teléfon 93 666 67 03

  V         Redacció : Enric Ferreras, Mariona Masferrer, M. Antonia Maurel,
           M. Luz Retuerta i Jesús Vila
CENTRE D'ESTLOIS   Edíció: AMBAR COMUNICACIÓ, SL
COv1AfOLS       Producció í ímpressió: AQuí + MAS
DEL BAIX Ll.Cl3AEG\T Dipósit legal: 8-4.612-84
   1   2   3   4   5   6