Page 1 -
P. 1

ED ITOR IA L

  Estrategies urbanístiques
       per al 20

                       a discussió sobre I'urbanisme queda massa sovint reservada als

      L entesos, que monopolitzen un árnbit, el deis usos del territori, on
                       cada decisió té repercussions d'abast general i profund oUn cop

                  més, técnícs i polítics van ser gairebé en exclusiva els participants en la

                   jornada de debat sobre planejament urbanístic celebrada el juny passat

                  a la seu del Consell Comarcal , per ó la publicació deis textos de les

                   ponencies que s'hi van presentar hauria de permetre ara ampliar el
                   quórum d'un debat al qual ens sentim convidats: el de I'ordenament
                   territorial d'una comarca que es troba en el moment clau de la seva
                   evolució.

                     Tant les propostes estrateqiques de Joan Antoni Solans com I'examen
                   de consciencia de Miquel Roa són plens d'interpretacions suggerents i
                   reptes de futuro Animar els gestors locals a oblidar la síndrome de tras-
                   tocament que va patir la comarca als anys seixanta i ter-se passar la por
                   al dinamisme econórnic i demogratic pot ser una arma de doble tall ,
                   sobretot quan hi ha municipis que ja han decidit doblar el case urbá a curt
                   termini. En canvi, satistá de constatar com el discurs urbanístic deis anys
                   noranta ja és impossíble sense tenir en compte el valor económic i social
                   del medí natural, no com a perla ornamental deis projectes sinó com a
                   part de l'estrateqia global per al territorio

                     El record gens nostálqic del treball exemplar de la Comissió Intermu-
                   nícipal d'Urbanisme, constituida com a plataforma d'oposició cívica du-
                   rant el postfranquisme, és totalment oportú. La comparació d'aquelles
                   propostes amb la situació actual permet adonar-se, tot i la feina feta, que
                   vies ferries i autopistes encara actuen com a barreres impenetrables
                   entre barris, que alguns deis nous sectors residencials no tenen la qua-
                   litat esp erada i que al 1I0c deis equipaments que havien d'acornpa-
                   nyar-Ios hi ha solars buits.

                     Mentre avancen macroprojectes per fer del Baix t.lobreqat la c1au de
                   volta que necessita I'Arc Mediterrani Occidental, en paraules del presi-
                  dent del Consell Comarcal, i els municipis s'ocupen amb prou eficiencia

• del microurbanisme de cada dia, caldria recuperar I'esperit d'aquella CIU
                   per posar l'érnfasi en un ordenament d'abast intermedi que doni cohe-
                   rencia i sentit als espais residencials i económics , a les necessitats de
                   mobilitat i de lIeure d'una comarca cada cop menyscontorrnada a cedir
                   les regnes deis seus destins.

Butlletí del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobreqat

            Pare de la Torre del Roser, sin.

            08980 Sant Feliu de Uobregat. Telefon 66667 03

            Número 28. Primer trimestre de 1995

•• ..... ""o('" -J(  Redaeeió: Pilar Antolín, Jaume Codina, Sílvia Creus, Enrie Ferreras,
. >~' vt )       Agustí Gareia, Maribel alié, Oriol Párnies, Eulalia Solé.
         ji
            Produeeió i impressió: AQuí + MAS
,.'Ar Á! r,
            Dip6sit legal: 8-4.612-84
o , .~\ "i _ t r- ~'IT
   1   2   3   4