Page 1 -
P. 1

Any 11                 Cornellà, 19 d'AgoM de 1928         Núm. 22

            Periòdic quinzenal, català, independent

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Cornellà, el mes . . . 0'40 pessetes                REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:
Fora, el trimestre . . l'20
Número solt       0'20                    Carrer General Manso, 2

               la!ilell«lefels«

Anys enrera liabia anat jo freqüentment a ! pirar uns a altres; i dintre el mar, a ben segur

banyar-me o senzillament deleitar rne amb la i que els banyistes el que menys deuen engolir

bellesa del paisatge i la puresa del cel blau i és aigua...

la blavor del mar en el proper poblet de Cas-  La ciutat creix i deuen buscar-se noiyesplatjes.

telldefels, Preferentment m'apropava cap a les  Castelldefels és el lloc ideal: bona platja i

Costes de Garraf; era aquell el meu lloc predi- i "bones vistes"; i allà van en inacabable corrua

lecte; i allà hi delxaba transcórrer les hores, les caravanes d'autos, camionetes, carros i

escoltant la cançó de les aigües i an allí hauria cotxes transportant famílies, companys i amics

volgut passar-hi la vida tota, si les necessitats en alegre gatzara, que dura tot el dia i es

materials no m'haguessin despertat del somni manté fins en tornant, a la vesprada.

dolç per a arrossegar-me cap a ciutat.      La dolça quietud d'aquelles encontrades,

Avui, però, no vui perdre l'il·lusió d'aquelles abans sols torbat pel remoreig de les aigües o

hores sublims; hem sento gelós d'aquell esclat l'estrident pilar de la locomotora d'un tren que

exuberant de la naturalesa; vui conservar intacte creuaba el paisatge lleuger, és avui torbada pel

el dolç record de joia tanta, talment, com si es bullici dels banyistes I les riallades d'una "colla"

tractés d'un perdut amor romàntic sentit i cor- ment res saboregen un esplèndit dinar, o per la

respost per una dona de bellesa tal, com cap estúpida "gatzara" d'alguns "senyoritos bien"

poeta podria descriure-la ni cap artista pintar-la. que "corren" una juerga, amb dones Mot.

Per això no vaig a Castelldefels. AvuiCes-    Castelldefels! nou Jerusalem. Ets ja esclau

mentada platja és una perllongació de la com- de l'urbanisme. El Progrés t'ha nomenat fill

tal ciutat; la gent s'hi acumula en grandioses predilecte. Veuràs omplir-se les teves arques

proporcions. Jo se i veig com són mils i mils els d'or. Seràs mimat i volgut; creixeràs, seràs

que cada festa i cada dia es traslladen allà i gran I ric.

m'imagino que no deu haver-hi lloc ni reco on Però has perdut el més bell encant, que et

no s'hi "aposentin colles".           feia adorable.

1 per a rodonir-ho, ja hi han aixecat.un bal- La magestuositat amb què la naturalesa

neari amb restaurant i tot.           habia engalanat la teoa platja esplèndida, es-

Es natural. La platja de Barcelona és, a niés tesa cap ençà des úe les altiues i admirables

de dolenta, Insuficient per al gran nombre de Costes de Garraf.

banyistes. En certes hores del dia, serà tant

gran l'aglomeració, que es privaran de ben res-       'JOSEP CERVELLÓ. SARBOM
   1   2   3   4   5   6