Page 8 -
P. 8

AVENÇ

Movéi/•• V                       V ' T^Nostre estimat «Miiic i cpiiipn') Eii'M. N r \ i Us
                             Fuentes, segueix en estat satisfacioii, deí'piéí d h; -

                            vfi li siiíui practicada !,a,opeirició; i encara que

SEMBLARÀ LA OLüRlA. - Quin dia seràque ieniament, la seva mellora és ben manifesta.

els veïns del carrer de Lauréà Miró. tindran la gran    Ens compiairpoguer donar aquesta nova, nien-

sort d«^ue;eh·tii tapifl-leselavegueraV?. r;> - -í i  tres esperem veure de noit entre nosaltres al bon

Això és un abús que només es tolera a l'auloritai; amic.

a un particular li haurien fet pagar no una nuílta;     També e.» troba greument malalt En Vicens Solà,

sinó tres i quatre perquè se'n recordés.        pare de nostre company de redacció En Joan.

                              No hi ha per a que dir quant celebrarem la seva

DESINFECCIÓ DEL flTAN, - Pel personal de prompte i total curació.

la Creu Roja fou practicada una desinfecció al

cinema Titan amb motiu d'Iiaver ocoriegui un ac-      PATRONAT OBRER DE CORNELLÀ. - Per a

cident a un espectador el prop passat diumenge.     demà, dia 19, a tres quarts de cinc de la tarda, el

                            quadro escènic que tant eiiceitadament dirigeix

REFORMA.— A la Unió Social estan fent una EnJ )sep H nuich, anuncia la celebració d'un funció

important reforma a la sala d'espectacles lo que fa   teatral, posant-se en escena la coloíal obia en tres
preveure que quedarà més gran i en condicions      actes d'En Aveli Ariis «Seny i amor, amor i seny*.
artístiques.
                               Per fi de fe,-lH la diveriida conièdia «En Phu de
                            les calces curtes», d'En R. Franquesa.

   NOVA BIBLIOTECA.—Està tramitant-se la for-       :MP •OMEQA· AMPLK, 5,·i-BARCELONA
mació d'una Biblioteca a la Unió Coral.
                            K-                                                         •M
   Desiíjem als organitzadors un bon èxit per
l'obra cultural que significa aiial empiesa.

   — Se'ns diu que hi ha el propòsit d'inaugurar el    Urbanització Cornellà
servei de íeíèfón públic instal·lat en la Casa Consis-
torial, el dia primer del mes entrant.                                                           y..
                              iiiiiiiiniiiininiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiinniíiiiiiiiiiiiiniiiiniitiiniiiiiiiiiiiiiiiiMifHiiiiiiiiiiiiiiiii

   —Moviment demogràfic del nies de Febrer;        Venda de solars al comptat i a plaços
Naixements: 20. Defuncions: 7. Casamenis: 3.              Facilitats en el pago.

                                NIFORMES: A M E T L L E R , 2 0                                      'U

                            U-

   —En el Familtar Cinema Titan (Empresa Olive-    4nis Estrada i
ras) es projectaran'les següents películes:
                                   és el millor ;
   Avui, «La mujer desnuda» i «El suefío de un
vals».                          Licor estomacal

   Dia 19: «Justicia> i «Quiero verme en los perió-                 mm.íi', ,,ï
dlcos».
                            ^•-:;ESTKAI)A·^C««NH^
   Dia 22: «El Agulla azul» i «El vaqueio y la
Condesa».

Dies 24 i 25: «Adiósjirventud» i «Trípoli».

Dia28: «El.te&oro de plata» i «La rueda>,

D i e s S H l Abril: «El negro que tenia el alnia

blanca» i «Su prislonero». ^ • -1.
   3   4   5   6   7   8