Page 7 -
P. 7

AVEf^Ç

Una lletra                               Moitre pebiscit

  Se'ns prega l'inserció que transcribim amb        Són en gran número els butlletins rebuts amb
gust.                           desií al plebiscit obert per «AVENÇ» al objecte de
                             süber quins són l'actor i l'actriu cineniatogràfic que
  Sr.. Director d'AvENç                 compta amb més simpaties entre nostre públic.
  Molt Sr. meu:
  En bonor a la meva professió de pintor i sens       Preguem als lectors de nostre periòdic que no
ànim de molestar a ningú li prego insereixi la      deixin de donar el seu vot, ja que, indubtablement
present al periòdic de la seva digna direcció per     sentiran prediUcció per algun artista i voldrà que
contrarrestar el rumor que hi ha hagut respecte      sigui el seu el que logri major número d'adeptes.
untrajo d'una màscara que fou malmès pel pintor
el qual no era jo ni cap dels meus dependents.         Recordem que l'admissió de butlletins fineix el
   Disposi del s. s.                  vinent diumenge, dia 25, a les dotze del mig dia.

                                El resultat, es farà públic en el vinent número
                             d'«AVENÇ».

                                Retallis el buiileti adjunt i degudament escrit,
                             eiivjis en aquesta Redacció;

RAMON VALLS CATALÀ ^Quins són els artistes de la pantalla predilectes del
                            públic de Cornellà?

                             ACTORS ACTRIUS

Cinema

   La nova empresa Oliveras, que cuida dels es-     De l^/%Jniitainen(
P-ctacles en nostre Familiar Cinema Titan, debutà
formalment, < nostra manera de veure, amb un          Els més interessants acords presses en la,
programa verament de pes. el passat dissabte i      sessió del dia 6:
diumenge dies 10 i 11.
                               Valoració deies actes dejustpreu de terrenys
   «La Viuda Alegre» I «Dioses vaiios» foren les    per al'aixample de la carretera provincial de
pel·lícules escullides,abdósde valua;i particularment   Cornellà a Fogàs de Tordera.
la primera precedida d'una aureula desllumbraitt,
ben merescuda per ceri. La segona «Dioses vanos»,       Es nomenà primer tinent d'arcalde suplent a
és un drama d'una fortissima intensitat; de regust    En Miquel Marigó Majà i regidor delegat
• fancameiit oposat a certes tendències feministes    d'Abasteixements « En Ramon Maneja Recert.
radicals, enfocat baix un plànol humaníssim de forma
tjue l'espectador es sent desseguit interessat?; i en el    Arreglar la claveguera del c a r r e r L a u r e à
transcurs de l'obra va creixent l'interès fins a culmi-  Miró. Adquisició de matèries per a extinció
nar en la tràgica mort de «Garita», la dolça obelia    d'incendis.
esgarriada que es sap dignificar, morint per amor.
                                (Per excés d'original deixem de publitar els
   Programes com el que ens ocupa, són els que     acords'presos en sessions dels dies y, i 3 i i^.qué
voldríem veure sovint. La perspectiva, empro, no és    :ho farem en el número vinent.)
desagradosa: ens anuncien per aviat, «EI negro que
tenia el alma blanca», «Tripolí», «La cabaíla del lio
Tom» i altres.

   Avui s'exhíbeíx «La Mujer desnuda» per Nita
Naldi i «El sueao de un vals», de les que en teirini
excelents referències.
   2   3   4   5   6   7   8