Page 5 -
P. 5

AVENÇ

Bells indrets de Catalunya

         Gravats del Grup Excursionista «Ej:ara» de Terrassa

M o n é s e r r a í (visía dss de SanéJoan)    ^ÜXÍ de v. Aroü

S a n € M i q u e l d e l F a i (visiti parcial)          Clixé de P. Elas

Els nostres bons amics de Terrassa amb el desis i ràriim d'ésser coneixedors de les belles
encontrades de la nostra terra recerquen sovint les seves maraDelies, mostrant-nos de tant en tant
alguns dels seus treballs que degut n llur enttistasnie i bona fe mereixen cada dia més

                     la nostra més ciàcera aditiiració. -
   1   2   3   4   5   6   7   8