Page 3 -
P. 3

AVENÇ                                3

saltres aquella germanor que tant cara il és, i             Es llegeix molt, si però no els llibres que es
procurar que quan vingui l'hora de repassar les           deuria.
valors morals de la nostra època, no es pugui dir
que fórem indiferents a l'obrií d'aquest sincerís-            Els pares fen us de la seva autoritat molt bé
sim escriptor,                           haüurien d'impedir que llurs mullers i filles es
                                  desviïn del camí recte, en modes i en lectures i
                          JoAQijiM ABOCA sobretot evitar que es suscriguin an aquests qua-
                                  derns que semanalment passant a domicili, ofe-
 On és la moralitat?                        rint per tal suscripció un regal, que en realitat ja
                                  es pot compendre no ho és, i en canvi els llibres
  Sens cap mena de recel ni cap mica de dupte           suministrats en aital forma, generalment són de
es pot dir que avui no hi ha per la nostra gene-          fondo moral bon xic dubtós.
ració aquell esperit de puresa, aquella temença
del que diran, aquella integritat de consciència             Pels bons llibres no s'ofereix cap regal; n'hi
respectant i guardant el que hauria d'ésser sa-           ha prou amb el bon contingut que porten a dintre
grat per tothom.                          i els que saben apreciar-lo en treuen un bon
                                  profit.
   Es veuen sovint escenes que fan abaixar els
ulls a les persones decentes que surten al carrer.            Per encaminar el jovent pel bon camí, que é s
                                  la cultura i la moralitat, per ensen3'ar a n'aquest
  S'ha vist en plena via pública i a les sales          jovent que a tot es dedica i amb tot vol ésser
d'espectacles del nostre poble és particularment en         intel·ligent, tant en ballar xarleston com en
el d a r r e r carnaval, com moltes noies lleugerament       discusions morals com immorals, és del tot
vestides exhibeixen les seves formes, falten així          necessari i del tot convenient que llurs pares si-
                                  guin enèrgics, que siguin pares de debò, que es
  léa mural que haurien de guardar; els seus            tacin valguer la seva autoritat com a tals i que
pares ho contemplen i comporten embadalits i            no permetin que les seves filles s'assemblin amb
satisfets, amb aquell aire de satisfacció que an          aquelles altres filles que freqüenten cabarets i
elis els sembla que els dignifica i els ennalteix.         s'exhibeixen sense escrúpols devant d'un públic.

   Es precís'que els homes, els pares de família                                       A. VALLHONRAT
pensin que precisament certs contactes són fatals
conseqüències produïdes per haver afluixat massa          Sobre alguns mots
les riendes, per no volguer contrariar tal, vegada            que s'acostumen
a la muller que acompanyant les filles al ball                 dir als inrants
disfruta \eient-las mai cant els "honestos" coinpa-
sos d'un xarleston.                            Al enviar aqueixes quatre ratlles ai AVENÇ ha
                                  sigut solament per tractar un tema que fins avui no
   Recordo molt bé que anys enrera es ballava           se n'ha fet esment i que jo crec té certa importància.
mes decenment; el ball d'aquell temps tenia un
Caire més familiar, les parelles es guardaven una             tPerquèa la mainada quant fan una malesa, en
Certa distància l'un de l'altre haven-hi així            lloc de dirlos-lii «Ara no t'estimo gens, peiquè ets
aquella moral que avui falta.                    dolent, quant siguis bon minyó ja t'estimaré», que
                                  són les que s'haurien d'usar, s'acostuma a dir «Ara
   Es parla sovint de modes, de que s'ha de            ets lleig, veus la nena que és maca que no fa enfa-
seguir là corrent, però el cert és que hi ha co-          dar gens» ^D'aqu'^sla manera en lloc de presenlai-
rrents 1 modes que confonen i avergonyeixen.            los les accions sola són verdader aspecie, els fan
                                  anar completament equivocats. Així se'ls ataca a
   Anem camí de la cultura d'una manera tal qne          l'amor propi, se'ls hi desperta el desig d'ésser
n hi ha prou per un quedar-ne convençut escol-           «macos» i quant són grans, que els hi costa compen-
tant amb la forma que part del nostre jovent            drer que lo que val més és la bondat! í si des d'in-
conversa, no és pas per manca d'instrucció per"           fanions ja pujen amb aqueixa idea tant arrelada,
què gairebé tots ells van carregats de novelles,          quin fà&lic fan, veure-les lanl orgullofos de si
d'aquestes novel·les de cinema que enterl)oleixen
els cervells i més de quatre vegades fan agafar
pretencions tristes i desagradables que porten
per mals camins a molts desgraciats.
   1   2   3   4   5   6   7   8