Page 1 -
P. 1

Any II                 Cornellà, Í8 Març de'í928     Núm. 12

            Periòdic quinzenal, caialà, independent

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Cornellà, el mes .   0'40 pessetes               REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:
Fora, el trimestre . . l'20
Número solt. . . .   0'20                   Carrer General Manso^ 2

            C o m em |irai€*iíc*ii e l l i é

             Un greu (?) problema resolt

Per una revista madrilenya ens assabentem satisfacció de produir un tant gros bé a la

de que en la capital d'Espanya hi ha establert comunitat canina.

un refugi per animals amics del home-     En veritat que feia fuita una "entitat" com la

Se'ns dóna compte del número d'assllats i que ens ocupa; suposem que gestionaran del

que manté la "filantròpica" associació, àpats Poder Públic per a que sigui declarada oficial i

que se'ls dóna: com fins ara els han provist de lograr així uua subvenció que mai ve malament.

aliments un restaurant (naturalment: amb so- Si; feia falta el "Refugi d'animals amics del

brams) i com ara es proposa la creació d'una home" i esperem que aviat en veurem de simi-

cuina pròpia amb la fi de lograr més abundania lars en totes les ciutats de r-el'lativa importàn-

i nutritiva alimentació; com esperen trobar ter- cia, Ja que, naturalment, per a crear aquesta

reny i mitjos per a edificar-hi un local apropiat, classe d'Asstls no és necessària una tant cres-

com funciona la Junta, quantia d'ellemenís cuda força econòmica com per ai sosteniment

econòmics, etc. etc.             d'assils o refugis per a éssers humans vells,

Es a dir que, amb vistes a amparar a les desvalguts, malalts. Infants o senzillament com-

pobrissones bestloletes amigues nostres (de batre plagues socials i tantes i tantes terribles

totes les persones, és clar) com són gosos, Hagués com acoten al home.

cabres, etc. s'han reunit ur:s senyors d'esperit A més, els éssers humans Ja en tenen de

senzibilíssim, d'ànima tendra i a ben segur que refugis, encara que no de bon troç els que es

d'ulls propensos a llagrlmejar enfront la gàbia necessiten; i molts d'ells sostenint una vida

on hi canti un canari o en ple carrer si es topen raquítica per manca d'ajuda pecuniària. La

amb els llacers municipals, i han tingut a bé caritat és migrada; aquells qui poden, s'ho

crear l'obra gegantina i mai prou ponderada, guarden o llencen en agradoses empreses; les

d'un refugi per els venerables cans que el món subvencions oficials són insuficients; i així,

rebutja i abandona Qoh, injustícia social!) a molts dels que verament necessiten socors, mol-

mercè de l'acàs.               tes exlstèncl·.s, que com naus Joguines del tem-

$1: aquesta Junta honorable que amb el poral de la vida, cerquen el port de salvació en

màxim de serietat que el cas requereix, s'ha el refugi de la caritat, es veuen abandonades

posat sobre seu l'alta missió de protegir als a llur sort, per impossibilitat material d'ésser

desDxilguts animalets, mereix nostre més sincera acullldes.

simpatia. Déu els ho premiarà. I per avant aquí d Però, què hi fa això?

a lUderra, sentiran el goig i él plaer, la intima Els pobrets gossos també necessiten ajuda; -
   1   2   3   4   5   6