Page 8 -
P. 8

8 AVENÇ

   Després de passejar-lo per diferents carrers de   de verd; 12, La gorga manyaga; 13, Tarda amorosa;
                             14, Claps de Sol; 15, Camí de <Les Corominotes».
la població va anar a fer un discurs a la Plaça
                                En parlarem degudament.
de Joan Maragall, tot ell ple d'iiunior c om era de
                                JORDI —EI nou setmanari infantil ha tinguta
suposar,                         aquí una escollida com no es podria sospitar.
   Es de remarcar el moment que passava la Rua
                                En vritat que ell ha sabut correspondre a l'es-
pel carrer de Laureà Miró, car feia l'efecte del car-   pectació que havia despertat entre els nosiresinfants
naval ae Venècia (suposició nostra) car si allí hi    i segons se'ns diu procurarà encara millorar llur
passa un canal pel mig de la ciutat a aquest carrer    presentació al objecte de correspondre completa-
hi passa una claveguera destapada.            ment al favor del públic.

   Els músics de la «fenomenaU banda inteprelà-       Nostra enhorabona a la mainada que des d'ara
ren un repertori escollit i de lo més selecte, baix la  compte amb un nou element de sana instrucció i es-
la batuta d'un expert director, a l'ensems que feren   barjo i als qui formen la redacció del nou setmanari
molla barrila i de la niés sana d'intencions.       nostre més coral felicitació i salut.

   S'acabà la festa a la sala de Unió Social, amb      Avant i visqueu forces anys.
ball i un discurs de comiat del Rei de l'imperi
Carnestolenc.

 FAMILIAR CINEMA-TITAN. Empresa Oliveras            2lnVcÍ4m

   Programa per els dies 3 i 4 de Març. La novela       g C O R O M I N A S 1 VOLART'5.1..-CORNELLAJ
 de un joven pobre i La gran duquesa i El cainarero
 per Adolf Menjou.                       Tenim establert el canvi amb els periòdics i res-
                             vislessegüenis: «Sol Ixent» de Cadaqués; «La Punta»
   Dia 8. 3.^ jornada del Fantasma del Louvre i La   de Sitges; «Ciutat» de Manresa»: «L'Ona» de Vilassar
doncellita del Palace.                  de Mar; «El Bisbalenc» de la Bisbal: «El Baix Pena-
                             des» de Vendrell; «Acció» de Villafranca; «Poble
   Dies 10 i 11. La viuda alegre, per John GiJbert, i Nou» de Bircelona: «Vida Lleidatana» de Lleida;
 Dioses vanos.                      «L'Agricola» de Sant Sadurní: «La Veu del Empordà»
                             de Figueres; «Revista del Institut Català de Sant
   Dia 14: El fantasma del Louvre 4." i última jor-  Isidre» de Barcelona.
nada, i EI pecado blanco.
                                Butlletins dels grupsexcursionistes «Egara» «Pi-
   El dia 4 del proper mes a lesQdelmalí tindrà    rinenc» i «La Llanterna» de Tarrassa i «JoventutCa-
lloc a la Casa Consistorial l'acte de la classificació  talana» de Barcelona. «Oc» de Toulouuse i «L'Eveil
i declaració dels soldats.                Catalàn» de Perpinyà.

   Recordem a tots els soldats que pròximament        Darrerament hem rebut «Revista d'Olot» i el
entraran a files que siguin suscriplors d'aquest pe-   diari «Gaceta Comarcal» d'Jgualada.
riòdic, 1 que vulguin s'els remei! es serveixin donar
la nova adreça a la redacció així com també els que      A tots, forsa salut i llargs anys de vida.
compleixin el servei a Àfrica, que s'els remetrà franc.

   «L'OPINIÓ>—Hem llegit el primer i segon nú-        Fem avinent als contribuients que en el mes de
mero d'aquest interessant setmanari que contenen     Maig es pague els rebuts trimestrals, semestrals •
suggestius articles de valuoses firmes de la nostra    anyals i en el mes d'agost els del segon semestie.
intel·lectualitat esquerrana.
                                Si els Cornallanencs ens afavoreixen amb la
   Desiíjem al eoiega una llarga vida.         protecció deguda inserirem a les planes d'AvENÇ
                             el presupost Municipal d'enguany creient així com-
   LLIBRES —El bibliotecari dej'Ateneu Instructiu    p'ir un gran servei als contribuients i veïns del poble
ens prega fem públic, que s'admeteu donatius de      al poder-los proporcionar noves i tot quan sigui amb
llibres per tal J i poder nodrir aquella Biblioteca    benefici de tots.
d'una variada existència.

   A la Sala Parés de Barcelona, s'obrí al públic, el    Advertim als amos de carros que si volen estal-
passat dia 25 una exposició de pintures d'En J. M.    viar-se de pagar l'impost de transports que no facin
Mir Mas de Xexàs.                     treballs per altres, doncs hem llegit circulars que
                             dintre de poc penyoraran als propietaris de dits vehi-
   Es tracta d'una col·lecció de paisatges d'Olot,   cles que vagin degudament autoritzats.
catal·logats així: l.Joguet de Tardor; 2, Camí dels
enamorats; 3, Pollancs de les «Corominotes»; 4,      VISAT PER LA CENSURA
L'encís de la tempestat; 5, Matinal al Prat de «La
Canova»; 6, Fajol florit; 7, Cap tard; 8, Or automnal;  IMP. • O M B O A · AMPLB, 53 - BARCELONA
9, Hora Santa; 10. Mirantel crepuscle (nota) 11,Nota
   3   4   5   6   7   8