Page 7 -
P. 7

AVENÇ

avui dia 4 a les vuit del matí assisteixin al acte de la   municipal fa vacances perquè del contrari no s'expli-
classificació, declaració i revisió de mossos al aftctes de
les operacions del reemplaç.                 ca amb que passa el temps,

   Ens hem assabentat que tots els veïns poden passar      SI 11» més fos aquest carrer que estès en condi-
per Secretaria, secció de là Guàrdia Urbana, a consultar   cions tant dolentes podria passar; però és que ens
la classe i categoria de la cèdula personal del corrent   trobem amb el cas de que ho estan tots.
any 1928, com també pendre nota, del nombre de la
llista cobratòria, dels repartiments^de rústica, matricula    L'acabament del carrer de Balmes fins a la casa
industrial i registre fiscal, doncs complint cada contri-  Rosés es troben amb el maieix estat, com també al-
buient amb aquesta crida s'estalviaran el tenir de pagar   guns troços de voreres dels carrers de Comtes de
recàrrecs, referents als rebuts semestrals i anyals.     Belloch I Rubió í Ors, i no parlem de la Rambla per-
                               què a dir la veritat ens fa pena.
   Recordem als contribuients, per industrial, que no
s'oblidin de presentar les declaracions de les vendes de     Esperem del Sr. Arcalde que es farà càrrec deia
volums corresponents al any 1927.              raò amb que es queixen els veïns del carrer Ramon i
                               Cajal. Es precís que es convenci que falten voreres
                               i al menys un altra llum.

                                  Es demanar molt, senyor Arcalde?
                                  Sí és precís insistirem.

                               CARNAVAL

     l^owes                          Com cap any s'ha vist tan animat a Cornellà el
                               Carnaval d'enguany.
   Nostre estimat amic i company en M. Navales
Fuentes ha sigut operat d'una molestosa enfermetat         El dissabte dia 18 a la nit a la Unió Coral cele-
que venia sofrint.                      braren l'acostumat ball de màscares en el que hi
                               prengueren part 43 senyoretes i alguns del sexe fort.
   Aiortunadament el seu estat actual és satisfac-     Abaus del b^ll van fer una cabalgata composta dels
tori i no cal dir com ens en alegrem, tenint el gust     gegants i els caps grossos i uns quants genets dis-
de veure'l aviat entre nosaltres.              fressats de diferents tipus. Després de voltar alguns
                               carrers anaren a cercar a les màscares per acom-
                               panyar-les al ball, el qual fou ben animat.

   El dia 19 del proppassat la companyia d'aficio-       A la Unió Social també és ballà tota la nit essent
nats del Patronat Obrer representaren la tragèdia del    el ball exclusivament de màscares. Del concurs de
inmortai Guimerà «La Boia>.                 màscares que organitzà la Penya Flor de Maig
                               d'aquesta entitat resultaren premiades lessenyoreles
  Una vegada més hem de fer enlairats elogis de la     següents: primer premi Sreta. Isabeleta Gasto que es
senyoreta Maria Font que amb el seu paper de         distingí amb el trajo de Ben-Hur; segon premi Senyo-
Joana interpretar admirablement cada dia més es va      reta Carme Mayor disfressada de «ninfa». Aquest
captant la simpatia del nostre públic.            premi fou sortejat per creure el Jurat que eren merei-
                               xedores de premi les que entraven en el sorteig.
   Amb el difícil treball del acte segon ens demostrà   Tercer premi, aquest que fou sortejat entre totes les
els seus dOls de gran actriu.                màscares que prenien part al ball tocà a la Senyore-
                               ta Marta Miró, de St. Boi.
   El Sr. Josep Henrich amb el seu paper de Germà
Albert estigué com mai l'haviem vist; ens agradaria        Formaven el jurat els Srs. B. Mayor, Buxedas.
força que escollís sovint obres de semblants caràc-
ters; el felicitem de debò.                 Martínez, del OlmO i Simó.
                                  Acabat el ball s'obsequià amb un refresc a
   Els senyors Ferré, Flor de Lis, Casas i Carbonell
estigueren correctament bé amb els seus papers.       les Sretes. favorescudes amb els premis i als Srs. dei
«Tal i và qui no s'ho creu» fou el sainet de fi de      Jurat.
festa que resultà molt divertit.
                                  El nombre de màscares que prengueren part en
   Altre vegada plujes i el nostre ajuntament tan
tranquil sens preocupar-se de les moltes peticions i     el ball fou de 71 havent-hi també uns 10 homes dis-
queixes dels veïns del carrer de Ramon í Cajal.
                               fressats.
   lEs que costaria molt fer apartar aquells dilxo-
sos bordillos i posar-hi unes quantes carretades de        Fou molt anímadissima la Rua que organitzà pel
graba tant sols els llocs on hauria d'haver-hi les      diumenge a la tarda la Unió Social, d'on sortiren6
voreres?                           carrosses guarnides amb molt bon gust per anar a
                               rebre el Reí-Carnestoltes que va arribar amb el tren
   iJa s'ha donat compte el Sr. Arcalde de l'estat
llastimós que es troba aquest carrer, sense voreres i    de les... i mitja.
amb sols un fanal?                        L'arribada del monarca que venia de la diabòlica

   Nosaltres ens hem arribat a creure que la brigada   ciutat de...deíxem-ho córrer perquè faríem un bunyol
                               fou entusiasta.
   2   3   4   5   6   7   8