Page 6 -
P. 6

6 AVENÇ

    Màscara impura que amb fatal recansa                regidor delegat d'obres, devent, a més, el referit tècnic,
    rompuda copa, de plaer curulla                   fer un plà de conjunt del cementiri i que la comissió
    mon cor deixares trosejat pel dupte                 inspectora intervingui en totes les obres que es fagin
                                      al mateix.
        dins ta despulla.
                                        També s'acordà, seguir els treballs per a la creació
    Tú inconeguda, que una nit copsares                de l'escola unitària de nens i nenes en el centre dels
    el dolçor somnis d'una pensa boja                 barris Millàs i Famades.
    amb l'opi màgic que ton pit vessaba
                                         S'aprovà un conveni amb la Companyia d'aigues
        d'alé de goja.                       per a l'adquisició de terrenys destinats a quarteret de
                                      Mossos d'Escuadra i altres serveix municipals.
    Tú, que en tos brassos, com infant portares,
    pres iTion deliri de plaers occits                    Queda acordat autoritzà a la comissió permanent
    i cimbregares el teu cos impúber                  per arribar fins a 800 pessetes anyals, per a retribuir la
                                      instal·lació de la estafeta de Correus i Caixa Postal
        amb mos neguits.                      d'Estalvis, amb la condició que el Estat ha de dotar de
                                      carters peatons per el servei dels arrabals de la població.
    Tos ulls impúdics, en un clot mortuori
    de negres ombres sobre un flam de vida                  Es nomenà al regidor senyor Marigó, perquè junt
    filtren misteris d'una suau nostàlgia               amb el representant de la Junta local de beneficència,
                                      redactin un projecte de bases per a la contratació d'un
         indefinida.                        servei benèfic inunícipal d'asístèncía a la clínica Sant
                                      Francesc de Xavier d'aquesta; amb l'Ajuntament de
    Màscara Scila que amb la creu d'ivori               Barcelona per a hospitalització de malalts de caràcter
    ton coll llambrega de bisllums d'argent              infecciós i amb algun sanatori per a tuberculosos.
    com la sortija d'irrisió i escarni
                                         Acords pressos per la Comissió municipal perma-
        d'ésser movent.                      nent en la sessió del dia 29 de Febrer.

    Tú ets sacrilegi de la vida crua                     Encarregar al Secretari de l'Ajuntament, perquè
    contrast de joia que en disbauxes mor,               degudament asesorat presenti un projecte de contrata
    disfressa irònica en ton si arrosseges               d'arrendament del arbitri sobre treure grava i sorra,
                                      així com també un ante projecte de reglament de
        ma ingrata sort.                      règim interior de la plaça de mercat í matadero.

    Tu inconeguda que ta cara nua                      Aprobar la relació valorada d'obres fetes per conipte
    veig esllenguida per un cor axut                  d^TAjuntament fins a la data.
    tu n'ets la màscara, d'un temps que arrastra
                                         Exposar al públic l'expedient de cànons i demés
        ma juventud.                        arbitris municipals.

    Fada sarcàstica tos dits fant cendres                  Passar al plè un presupost i croquis de obres a base
    fal·leres vanes que han nascut en mi...              del plà general de les Cases Consistorials com així
    tu que hem portares a la dansa còmica               mateix el de reparació de la cloaca del carrer de Laureà
                                      Miró, obrint-se subhasta, per cada ram dels operaris
         tu ets mon destí.                     matricolats i establerts al poble.

                                 Isi D'OR    Passar a inforine del inginyer municipal un projecte
                                      de cambra frigorífica.
 He l^tjiiiitaiiieiil
                                         Quedar assabentats de que el cap de l'Estafeta de
SESSIÓ DEL PLE DEL DIA 15 DEL CORRENT                   Correos no ha acceptat la casa de don Antoni Batllori
                                      per a instalar dita oficina per no reuniries condicions
   Es retifiquenenels seus respectius càrrecs, don Josep         degudes.
Camprubí, delegat d'obres, don Narcís Serra, delegat
d'Hisenda, i don Amado Vives, delegat de personal.                Quedar assabentats de que donya Elvira Riera
                                      Dupré vídua de Vallhonrat, no accepta el convit que se
   Es nombrà una comissió consistorial composta per            li ha fet per a desembolsar la mitad del import de la
els regidors Camprubí, Marigó, Serra i F. Mèlich, per a           casa número 39 de carrer de Rubió i Ors per aixamplis
contractar amb el arquitecte senyor Marín lo relatiu a           del carrer de Colón, amb lo qual s'evitaria el tindré que
la confecció del plano de perfils i dels carrers existents         expropiar les obres que projecta construir don Daniel
en el casco de la població, base preliminar per anar al           Solsona Ibanyez propietari del sosdit immoble.
concurs del plà d'urbanització.
                                      NOVES I BÀNDOLS DE LA CASA COMUNAL
   S'acordà ratificar en el càrrec de cap dels serveix
tècnics de l'Ajuntament, al inginyer de camins senyor              La secció de Gobernació de l'Ajuntament crida
Prota i qui totes les obres que es fagin han d'ésser baix          a tots els minyons allistats en altres municipis, perquè
la única direcció de dit senyor, amb la inspecció del
   1   2   3   4   5   6   7   8