Page 4 -
P. 4

AVENÇ

Espero que no serà així. Medita, medita força, i   gerir-te, aquelles lecluies que'més fondament han
compendràs la raó te les meves paraules. No se    impressionat la meva ànima . No esperoaltre paga
si m'hi explicat prou bé, però he fet els possibles de tu, si no que m'escoltis; després obra segons
perquè m'entenguessis.                la teva pròpia voluntat.

   En successius articles, vull piocnrar de su-                                  JOAQUIM AROCA

       Del iiieii carnet crexeiir^ioiïs

            Una a s c e n c i ó al Puig^ísacíaliii

                                                   Al Sr. Ramon Busquets en prova d'amistàt

Q,uan sentia parlar d'aquesta muntanya, de      Ja soc dalt el cim!... Quina satisfacció la

ses paoroses cingleres i del panorama que es     meva, de poguer gaudir de semblant panorama!...
domina des de son cim, els meus desitjós de po-   T r o v o a dos excursionistes que em donen la mala
guer contemplar lo tant alabat per altres, es    nova de que les boires no ens deixaran veure bé

multiplicaren i feren el po-                            tot el panorama que des de
sible per a que un jorn                               aquell cim por o v i r a r s e .
pogués veure realitzat el
meu anhel.                                        A mi el que em p r e o c u -
                                          pa pel vèrlic que sofreixo,

Com sigui que en l'alta                               es de que no m'acosti gaire

muntanya més tard de les                              al grandiós cingle que en

nou del matí, generalment                              els meus peus s'obre, com

s'hi posa la boira, tingui de                            una gola que s'espera per
fer nit a Pla Traver, casa                             engolir-te; per aquest mo-

de pagès situada al peu del                             tiu hom no pot acostar-s'hi

Puigsacalm i lloc indicadis-                            i per això no es pot apre-
sim com a centre d'excur-                              ciar tota la magnificència

sions per aquells cimals i                             de les parets de l'abim,

dotades.                                      p e r ò si que es domina t o t a

Poc abans d'eixir el sol,                              la plana d'Olot, per un

em despedí d'aquella hospi-                             costat i la plana de Vic per

talària gent, i agafant un                             l'altre. -^

camí envoltat de pasturatge  Cim í cinglera de Puigsacalm               En aquells moments pa-
que comença al davant de                              sava per sota nostres peus,
la casa, tenint enfront el                             el tren de Girona a O l o t
macís, seguí el camí molt                              (que marxa quan vol i a r r i
fressat per els pastors d'a-                            ba quan pot) semblant una
quelles oncontrades que en                             serp mitològica fent contor-
els seus moments d'oci, es                             sions en les seves corves i

dediquen a la construcció d'esclops, trobant-ne fumejant pel seu c a p , ' d o n a t un c a i r e molt f e r é s -

pel camí grans piles de fusta preparada per llur tec a tals encontrades.

construcció.                     Com a mirador dec manifestar que és un lloc

ja he deixat el camí dels pasturatges per un incansable, divisant-se s e r r e s i més s e r r e s , des

de bosc, envoltat de grosos roures, olms i gine- de M o n t s e r r a t al Canigó, Guilleries, M o n t s e n y ,

brers, però a mida que anava pujant, va sobre- s e r r e s del C o l l s a c a b r a i t o t a la s e r r a l a d a P i -

sortint la bosquina i disminució dels a r b r t s fins r i n e n c a s o b r e s o r t i n t el P u i g m a l i l ' a r r o g a n t P e -

al punt de que aproximadament a cosa d'un draforca.

centenar de metres abans d'arribar al cim,      Q,ui hi hagi estat p o t confirmar la seva .be-

tornen els pasturatges, per quins motius els llesa i el que n o , que hi vagi que mai se'n penedi-

pastors a fi de que el bestiar no s'estimbi, for- r à . T a l és la s e v a m a g n i t u t , que v à r e i g fer la

men en els llocs perillosos de la timba, unes p r o m e s a de t o r n a r - h i .
barreres d'un metre aproximadament d'altura

amb troncs d'arbre travessers ademés de bran-          LLUÍS G . ROMAGÜERA BALART

ques formant feixines.                Hospiíalet
   1   2   3   4   5   6   7   8