Page 3 -
P. 3

AVENÇ

Per la batalla del lllba·e

   Lector amic: Si els teus ulls, tenen l'amabi-   benhaurat pots alçar la, et sentiràs fort, per da-
litat de posar-se damunt d'aquestes ratlles et     munt de tot i detots.Iple d'amor, d'amor puríssim
prego les llegeixis, ja se que potsei- les meves    que sols pot inspirar una gran cultura, tornaràs
paraules, que jo voldria que fossin convincents i   amb escreix a l a societat, lo que ella t'ha donat.
punyents, no et portaran cap benefici, però amic
t'ho prego, llegeix-Ies, que tampoc elles han de      I ara deixem el llenguatge de la passió i par-
perjudicar-te en res, i si jo sabia, car amic que   lem reposadament.
n'havies tret qualque profit, creu que fora per
a mi la millor paga en que puc aspirar. Llegeix,      Un bon llibre és un excel·lent company. Amic
llegeix i medita.                   bon amic, et prego no te'n separis mai. Sota el
                            coixí, per les butxaques damunt la taula, per
   Ara sigam permesa una observació: Si llegei-   allà on sigui possible de tenir lo, pósa-li, que
xes força, si els teus ulls són cansats per excés   sempre sigui en l'abast de la teva nià, a l'abast
de lectura, no llegeixis amic, perquè sabràs i     dels teus ulls.
compendràs millor que jo, el que podiia dir-te
parlant del llibre.                     Jo voldria, si més no, que tothom tingués la
                            meva passió, els meus afanj's, el meu entusiasme,
   Kn canvi si llegeixes poc, si sents cansament a  el meu daler, que tothom sentís un ver amor
la més petita lectura, llegeix, amic llegeix, t'ho   pels llibres, que ells fossin tot-hora el guiatge, la
prego.                         llum de tots aquells que van pel món a les pal-
                            pentes, qne tothom senti set, fam insadollable
   Pensa que tots els cims són costeruts, i per   de lectures.
tant difícils d'assolir; però després un cop a dalt
l'esplendidesa del paissatge, et fa oblidar el       En les hores turbulentes de la meva adoles-
cansament.                       cència els llibres foren el meu conçol. iQ,uè hau-
                            ria sigut de la meva existència sense el pler inde-
   Llegeix, llegeix i medita.            finible de les meves lectures?
   Has capit qualque volta l'importància cabdal
del llibre, com a màxim element educadoi'?         Sakespeare, Homer, Cervantes Guimerà...
   Comprens l'alta valor espiritual del llibre?   M'haveu costat algun jorn sense dinar. (Els di-
   H a s arribat a capir el seu imperi?       ners que em donava la mare per dinar, servien
   Comprens l'importància del mot cultura, fruint  sovint per comprar llibres) però a canvi d'aquest
sal^rbsos, que recull aquell qui ama els llibres?   petit sacrifici material, vosaltres m'haveu pagat
   Llegeix amic: llegeix i instrueix-te. L'ignoràn- amb escreix, tinc un deute de gratitut, d'amor,
cia et fa esclau, la cnitura et deslliurarà, i et   envers vosaltres.
fornirà de noves idees, que mic«. en mica t'eleva-
ran per damunt de tu mateix. Ço no vol dir, que        Llegeix amic, llegeix. N o hem diguis que
arribis alcançar la màxima llibertat, la màxima    no pots comprar llibres, repassa bé en les
felicitat.                       teves despeses, procura esbandir aquells vicis
                            innecessaris que fisicament i moralment et fan
    L'individu es deu a la societat, la societat  malbé. Fes un petit esforç, pensa que és un bé
a l'individu; però per damunt de tot hi han els    que et fas tu mateix.
interesos d'ordre moral, que cada u pot arranjar
eii son lliure albir, procurant amb tot de no        I vosaltres aquells qui sentiu la joia de la
perjudicar l'humanitat.                paternitat, feu que els vostres fills llegeixin, que
                            les lectures siguin el seu joc predilecte.
   Deure de tots és de justificar la nostra exis-
tència, no vulguis, ésser l'home inhàbil, l'home      Sols així allunyant l'ignorància del vostre
que segueix, sense protesta camins de servitut,    entorn, sereu dignes de dir-vos pares.
capacita t bé, i fes de compendre la teva missió
damunt la terra.                      Penseu la responsabilitat qne contrarieu da-
                            vant del món. Si vosaltres sou escl;. us, per igno-
   Q u a n tinguis un moment de lleure pren un    rància, no vulgueu que els vostres fills ho siguin,
llibre, poc a poc veuràs esbroçats els camins que   guieu-los a l'escola, eduqueu-los bé no vulgueu
menen vers la llum. Aquella llum vivíssima que     posar éssers ineptes en el món, penseu en els mils
ens enlluerna, que ens embriaga. Llegint, llegint...  perills a que s'expos.» l'home, crieu-los forts per
sentiràs un daler, un daler insadollable d'embria-   aportar los amb serenitat. Aquesta és la vostra
gar-te, d'alcançar la llum, i llavors si un jorn    missió, compliu-la.

                              I ara amic digam si després de llegir aquest
                            article t'arronçaràs d'espatlles, i seguiràs igual.
   1   2   3   4   5   6   7   8