Page 1 -
P. 1

Any II                Cornellà, 4 Març de Í925 Núm.ll

       Periòdic quinzenal, català, independeni

PREU DE SUBSCRIPCIÓ

Cornellà, el mes . . . 0'40 pessetes              REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:

Fora, el trimestre. . . l'20 »                 Carrer General Manso, 2

Número solt     0'20 »                                •

           €0111 le» roriiiigiiei>$

  Hi ha qui ha dit que l'home està mancat     fan a Nova 'ïork amb les seves edificacions
d'energia. L'escasses d'aquest riceí tement en el  batejades pomposament, i assegurar-se així ei
si de la col·lectivitat, ens dú an aquest estat de títol de campió dels "bluf del mateix modo que
bancarrota moral que s'observa en tots els actes  ho vol ésser de la bossa.
dels indioiduus i en totes les tendències dels
pobles.                         Manca energia; la energia ben encausada;
                          homes de voluntat indoblegable, que omb la
  Es cert, doncs; no hi ha energia, en el sentit pensa fixa en un alta idealitat, fossin capaços
oràctic de treure'n d'ella el màxim de rendiment  de rçportar a la humanitat ei màxim de profit i
que hom deuria i podria, sense apurar el mà-    ben estar.
•xíni esforç.
                            L'home d'avui és home d'horitzó tancat:
   Lleoat de mitja dotsena de voluntats fèrreas  limita tot el possible el seu radi d'acció i gene-
—i potser no arrioen a tantes—els demés, anem    ralment es contenta en lograr se una posició
vivint, deixem que fassin; i sols sabem mara-    econònüca desahogada i un títol, també o un
vellar-nos o aturdir-nos al punt una nota aguda   càrrec públic, que li permeti l'exhibicionisme:
ens desvetlla i agita el nostre esperit.      amb això ja es dóna per satisfet, aquí creu aca-
                          bada la seva tasca; i tan segur de que ho ha
  De quant en quant és el diari el qui cuida   fet molt bé s'enorgullelx del seu talent i ser-
d'assombrarnos: inconscienment, obrim uns      moneija als seus fills per què segueixin llur
ulls com unes taronges; ens freguem amb abdós    exemple.
mins les parpelles i després d'assegurar-nos de
que hi oeiem clar, tornem a llegir el telegrama     Reduint la energia humana, que és una força
que ens fa saber que un americà es proposa     que no té límits, a la mínima expressió; talment
anar a la lluna amb sols, l'ajuda d'un paraigua,  com si (en altres termes), tenint força per a
o bé que un doctor alemany ha descobert la     posar en moviment una fàbrica immensa, ens
manera d'allargar la vida de l'home, indefini-   reduíssim a moure dos miserables talarets.
dament, o bé que un sabi suec ha acumulat una
força ultra-radiomagnètica capaç per a ensorrar     Tenim l'esperit anèmic- les aspiracions són
el món en tres segons.               raquítiques; ens havem tornat conservadors, o
                          moderats; d'idees, d'actes, de lluites, d'entu-
  Naturalment que, noves com aquestes o      siasmes de virilitat, d'energia...
semblants, en venen cada dia, sobre tot d'Amè-
rica on cada home, pel fet d'ésser americà es      Elre'rainiení ens ha corprès; no cal desvet'
creu obligat a idear les excentricitats més exa-  llar-se pels altres: llevat de aquells intrèpits
gerades, amb el sol i exckissiu intent de rascar  auiadors que oferiren llurs vides en faltar del
el cel de iot el món, del mateix moda que ho    progrés, llevat de qualque anònima voluntat
                          que sucumbeix víctima d'escudringar els més
   1   2   3   4   5   6