Page 1 -
P. 1

Any I              Cornellà, 6 Novembre de 1927          Núm. 3

           Periòdic quinzenal, caíalà, independent

PREU DE SUBSCRIPCIÓ                        REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:

Cornellà, el mes . . . 0'40 pessetes               Carrer General M a n s o , '2

Fora, el trimestre. . . l'50 »

Número solt     0'20 »

             Siguem pràctics

Més d'una vegada he vist caminar per la fectes fadrins, aoentat/ats comerciants i tots''
carretera, confosos entre la pols que alcen els homes de profit.
vehicles, un grup de jovenets d humil condició Senten afició a t esport, perquè és uu joc
social, la braseta al coll o l'americana penjada agradable. I a part d això, en segoà lloc, han
al braç, quan la caló s'ha fes sentir, suant i amb sentit a dir que els és beneficiós, perquè l'exer-
marcada v/egria, (que ella sempre impera en cici corporal, produeix un be a [organisme
tots els actes dels primers quinze anys) duent a humà.
la mà un maletí i un delís una grossa pilota Molts d'ells, que durant la setmana han lli-
                          mat, han picat, s'han ajupit o estirat mil vega-
recoberta de cuiro.
                          des; que han corregut, saltat o contotsionat
  Els he comptat sempre el mateix nombre: son   dues centes voltes al dia. necessitant aprofitar
onze: un equip complert del floreixent esport   el diumenge per a dedlcar-lo a l'exercici: natu-
"futbol".                     ralment a l'exefcici de l'esport: perquè sense
                          aquest mol no és concebeix que pugui reportar
  Se m'han figurat, cada un delís, futurs asos
de la cosa; a ben segur que en són si hi niua la  ventatges.
il·lusió suprema d'igualar o superar al més^
, afamat 'catedràtic" de les "parades" o els "xuts ' Ja no parlarem delsj'ovenets que es passen
M'han fet Cefecte del minúscul cira-botes, que el dia praètlcant el futbol, perquè açaets esta-

valent-se de mil medis enginyosos logra arribar ran saturats de salut.

als cercats castellans o andalusos on pasturen I amb aitals promeses falagueres pera l'qv^

* els braus de les curses, amb el sol desig d assa- nir, deixem que lajooentut desenrotlla Els se«s

jar-se d la brega; es com aquell infetiçó que dels muscles, aspirant a fer de la nostra una raça

més amagats llocs d'alguna regió tranquila, forta, homes formidable^, nous Herhtjes. x/m

acut a les capitals aspirant a ocupar el buit que dhfiUH/tü là roca Itur duresa i siguin a íüv^st
"Cúchares" deixà vacant.
                          da èls més grans pòrtèntó d'agilitat tftií» ma,l
    Els onzejovlncçi^, que he vist per la carretera hagin poblat la íèrrà.
tenen emperò sobimn^ èmuls d En Lagartijo, Mentres tant, els llibres reposen en el calaix
una superioritat moral aplastant.
  Generalment, son aprenents de oficis nta'   de la taula, o resten coberts de pols a un reco
                          d'estqnterla.
nuals, o meritoris; tots llegeixen i escriuen co-
rrectament; tenen nocions d'història i geografia,   La febre d'educació física sobrepuja a la c^l
i seran, a ben segur en un demà venturós per-   conreu de les lletres; seguint aixís farem, potser
                          unsformidables atletes; amb bona tàctica i sort
   1   2   3   4   5   6