Page 1 -
P. 1

Núm. 31 - Juliol 1985

                 BUTLLETí INTERN DEL P.S.U.C. DE BANYOLES

 Una mala solució per a sortir de la
       crisi municipal

      UNA CRISI MUNICIPAL ESPERADA

   La recent crisi municipal preocupa a la maioria de ciutadans que veuen com
a l'Aiuntament es firm'en i es trenquen pactes, les Conselleries canvien de mans
i es concentren les responsabilitats cada cop més en pocs regidors sense que ni
tan sols es donin explicacions al respecte, donant tot plegat una sensació de po-
ca claredat, de desinformació que 'en res b'eneficia el bon funcionament del nostre
Consistori.

   AI nostre entendre, ·aquesta situació va venir ia propiciada des del comença-
ment de la legislatura municipal, fa un parell d'anys. Hi ha diferents maneres
d'entendre el govern municipal, i en aquest aspecte tant l'anterior Llei de Bases
de Règim Local com la recentment aprovada, donen una certa flexibilitat a l'hora
de formar govern, tot i que, malauradament, a·ixò es deixa en mans de l'Alcalde.

   En el cas de Banyoles es va arribar a la formació d'un poder repartit entre
Convergència i Unió i els socialistes, excloent els demés partits de tota col-Iabo-
ració a no ser que se sotmetessin a unes fòrmules de pràctic lliurament a la volun-
tat dels dos grups que havien pactat. Nosaltres no podíem acceptar unes con-
dicions tan desfavorables i vàrem optar per mantenir-nos al marge del pacte i
intentar de treballar com bonament vàrem po·der.

   S'ha de dir que els que varen impulsar aquest pacte varen ser sobretot els
socialistes, impedint d'aquesta manera. als demés regidors que participessin en
el govern municipal i en el corresponent grau de - proporcionalitat de poder que
l-es urnes els hi havien conferit. Si bé es varen oferir conselleries a altres regidors
aquests estaven obligats a treballar depenent ,del que haguessin decidit els com--
ponents del pacte.

   Però aquests dos anys de mandat han donat poca sensació d'una entesa sòlida
entre les dues formacions qu'e varen signar l'acord, tot i que hi ha hagut deci-

         suc
   1   2   3   4