Page 1 -
P. 1

ANY 1- NUM. 1 RIPOL19L DE SETEMBRE DE 1931          Preu:20 centíms

    ADÉS 1 ARA                        caricaluressonores

  Fins ara, no podíem decorosament, emprar millor el      e r. Tsomas
temps i l’afecte nostre. que donant una atenció preferent
a totes les característiques d’aquest element essencial      Així l’anomenein tots, pagesos i no
del nostre esperít, que és la nostra catalanitat. La cons   pagesos, a aquest formidable tradicio
ciéncia i el sentiment de la Patria opresa i barroerament   nalista, que mai ha estat carlí. L’home
vexada, no ens permetien dístreure activitats i energies,   de la bona fe, ainic de xics 1 grans;
en cap altra qüestió d’ordre diferent. 1, encara una emo    d’una bonhomia, en certs moments i
ció poderosa, ens jmpedia l’egoista tranquil repós si ens   en certes coses, simplement escruíxi
feia vidents d’alló que volia la Voluntat de la Nació     dora i revoltant. Pastat de pairalisme,
Esclava.                            carregat de taries ben íntenciona4es
                                i recuit en la fornal de la constancia
  —Qué fas?, diuen els amics a Miquel Angel. —Trec      més inversemblant i anecdótica. Tur
el núvol — és En Miquel Angel qui parla trec el núvol     ment d’octogenaris i saberut de totes
que em té allunyat de l’estátua.                les faccies d’un casament de pags;
                                que sap totes les modes d’aquell
  Sentiu aixó? Sentiu ben bé? El núvol per a Miquel     temps i, ni un boral! de les actuals, a
Angel, era l’irnprecís, la dificultat, l’Obstacle El florentí tapedes com mai, de blondes i coses
coneixia son deure i, sabia que entre el! i l’estátua, s’hi  acolorides.
interposava un núvol, i treballava afanyosament i ardit,
per tal de treure-se’l del davant.                Enamorat de les nostres costums
                                pairais, ha passat bona part de la seva
  Per nosaltres, fihis de Catalunya, l’Obstacle, el Nú
vol, era la marca de l’esclau que ens avergonyia i ens mal
menava, 1per aixó que érem, abans que tot i per damunt
de tot, netament, essencialment, catalanistes. Per aixó,
i per a donar al món l’espectacle sublim de l’alliberació
d’un agrupament de la Humanitat, lluitávem amb fe i
delit amb tota mena de intransigéncies.

  Amics tots: A pic d’esquinçar-se d’una manera civil i
gloriosa el núvol que ens tenia obsessionats, en vírtut
d’aquella formidable acusació de la Voluntat popular
poloritzada en l’espléndida votacíó del seu Estatut, cal
apressar-nos, amb el mateix fervor de l’immortal artista,
a tallar i modelar l’Esttua.

  Es arribat el moment d’engrapar les emes de la civi
lítat auténtica i del patriotisme més sencer i equilibrat,
1 començar la tasca sublim de reconstruir la nostra per
sonalitat nacional cadascú des de el seu lloc: nosaltres
   1   2   3   4   5   6