Page 1 -
P. 1

Ï\LS 4 VENTS
                                       númO. Març del 98.
Portaveu de la Confederació Nacional del Treball a l'Alt Empordà

 EDITORIAL                       explotadors i repressors, en el seu intent, més
                            que utòpic impossible, de consolidar el que s'ha
  N'hi ha que encara es creuen que la premsa és    vingut a anomenar nou ordre econòmic mundial.
objectiva i reflecteix la realitat d'una forma impar-
cial, això més que qüestionar-ho, des d'aquí afir-     Escampa-ho ALS 4 VENTS, en principi trimes-
mem que és fals. La mediàtica burgesa reflecteix    tral i gratuït; te la intenció d'anar millorant en
la tendència ideològica de la classe empresarial    contingut, presentació, periodicitat i anar conso-
i/o política que hi ha al darrera emmotllant les    lidant-se en la nostra comarca dins del que
notícies, molts de cops tergiversant-les d'una     entenem com a contrainformació o informació
forma parcial i premeditada segons els seus       no dirigida si no autogestionada per nosaltres
interessos                       mateixos/es, treballadores i treballadors.

  Aquest bolletí que tens a les mans, neix amb la     Per assolir aquests objectius, com a revista
intenció de ser el portaveu del Moviment Llibertari   llibertària s'ha de basar en la participació activa
(M L.) a l'Alt Empordà i concretament de la Con-    de les persones laborioses, obrim doncs la porta
federació Nacional del Treball.             al que ha de ser un espai de informació, reflexió,
                            denúncia, opinió de la gent per a ella mateixa.
  Evidentment no és ni serà una revista objectiva   Esperem la vostra col·laboració en aquest pro-
ni imparcial, informarà de les activitats fetes i per  jecte que tant de bo arribi a ser quotidià dins la
fer del M. L., ha de ser crítica i constructiva davant premsa comarcal.
la realitat que ens envolta, donar a conèixer les
alternatives que sorgeixen arreu al sistema capi-                     SALUT I LLIBERTAT
talista i al seu vassall l'estat que son per definició                   L'equip de redacció

                                                AP. 103 Figueres

REFUNDACIO DEL SINDICAT D'OFICIS VARIS A

L'ALT EMPORDÀ CNT/AIT

  La presentació del sindicat es    cions sindicals assembleàries dins   de passar de 30h setmanals, sen-
va realitzar el passat 17 de gener   de les empreses i va qualificar als   se reducció de salaris. Es parla
a la biblioteca del Casino Menes-    comitès d'empresa de paralitza-     també de l'impacte de la societat
tral i va reunir una setantena de                        de consum sobre la classe treba-
persones. La xerrada amb el títol    dors de la lluita obrera. En el tema  lladora i la crisi de valors i il- lusions
d'anarcosindicalisme va defensar    de l'atur va explicar que CNT està   que pateix.
la vigència de les idees llibertaries. per la repartició del treball, reduint
Mariano Hemàndez, de la Federa-     les hores de treball que no haurien    XERRADA SOBRE LES
ció Local de Barcelona va centrar                        EMPRESES DE TREBALL
el seu parlament en l'actual pro-
blemàtica laboral i social, i com                              TEMPORAL
combatre-la. Es va denunciar la                          Es va realitzar el dia 24 de gener
col·laboració i co-responsabilitat                       a l'Ateneu Llibertari de Figueres,
dels sindicats UGT i CCOO amb                          on té el domicili el sindicat, i van
la patronal, respecte les retallades                      participar unes 45 persones. Va
dels drets dels treballadors, des                        quedar patent la precarietat labo-
dels pactes de la Moncloa fins a la                       ral amb que es treballa mitjançant
Reforma Laboral, l'abaratiment                         aquestes empreses i es va crear
dels acomiadaments i l'aparició                         un enriquidor debat sobre com
de les empreses de treball tempo-                        combatre-les.
ral...
                                                   SOV Figueres
  Hernàndez va deixar clar que la
CNT treballa per la creació de sec-
   1   2   3   4   5   6