Page 1 -
P. 1

Agrupació La Muga

Peralada/Vilanova de la Muga               Juliol 2007 Butlletí núm. 1

     Especial POUM

SaAíeu/

• "La Riba" que hauria d'estar protegida hi passen dues carreteres i és edificable.

• "Can Ramonet", la peixateria i el dispensari són patrimoni municipal?

• Els forns medievals, que estan catalogats com a béns a protegir (inventari patrimoni
 arqueològic), ja no hi són.

• L'aparcament de Sant Sebastià desapareix perquè hi passa una macro carretera que
 va sortir a la granja, partint els horts.

• Tot el centre urbà queda afectat per un pla especial.

• Les caves de l'Empordà, caves Castell de Peralada i el Castell és sòl urbà no consolidat
 (per habilitar-hi serveis, construir-hi).

• A les caves de l'Empordà (planta embotelladora) hi van pisos,    on s'ubicaran les
 noves?, <i.a quin sòl de reserva poden anar?

• Les zones verdes o espais públics estan ubicades en cases de petits propietaris.

• A "Montsarrada I i II" hi van 69 pisos a cadascuna.

• La carretera de Mollet han canviat la qualificació urbanística, ^serà per beneficiar a
 les promotores?

• En el plànol de data 10 d'abril de 2007, verificat pel Ple, ja hi ha marcats l'edifici dels
 "balcons de Peralada" i en canvi l'edifici dels pisos de davant de la font de "Valentí
 Almirall" no hi son.

• i.Què ha passat amb les al·legacions presentades? ^s'han contestat?, ^cóm?, equines
 mesures s'han pres?

sAhzò/ és/ lm/ fieiti/ e^emfzle/ de/ tes/ l·iïequlwiitals/ qiie/ podem/ t^oAcw-íu/, qiie/ llunu/ de/
&£ne£icía/i/ ima aidenaeià' lao.naAle· ;2els interessos/ de/ ta/ maj/viia/, é&> limiten/ a
sal\.Laqita idav els> (t^tepxUs^ d uns' quants/.
   1   2   3   4   5   6