Page 1 -
P. 1

Any I  .Banyoles, setembre de 1922'                       ,Núm. 5

.. Revista mensual Agrícola Catalana - Portaveu del Centra Técnic Agrícola. Ramader

     En tots els l'1.Ún"leros dedicarà una Secció a Banyoles

          ,,

REDACCIO I ADMINISTRACIO: Plaça de les Rodes, 'BANYOLES (Girona)

Suscripció: Un any 6 ptes ..        Pag-ament per adelantat

               ..

                                        I

\ CEnTRE, TÈcniC AR~ ICOLA' RAMADER                              '

         pirector: JOAN VI.OAl, Veterinari i. Tècnic Agrícola

           Informes-Consultes i anàlisis Químico-Agrícoles
. Productes Anticriptogàmics

.. A.do bs garantí ts i n.deq ua ts afs terrenys i en Iti us de la Cotllarca.

     Els a.nàlisis i estudis que hem fet dels terrenys ens pcnneten         I

, gar:1ntir son bon resultat

.     ELABORACiÓ DELS PRODUCTES SEGÜENTS:'                      . '
                                            .
   ,"  Salus av.is.-]s~ la salvacit, elels pollet~ cura i evita Ics gui-

     xes. - 'rònic rccollstjtuient i desit'ffectant. A Inb una culleradeta
     per cada 10 poll~ barrejat arnh qualsevol alinlent salvareu. les

           vostres llocarn.des. Pren de la ca.psa 3\-10 pessetcs. ' .

     111icrobicida ulli vel'sos. - Dssinfectal1 t gClJcl'al pel' a

     quadres, galliners, etc. Cura. les ferides j llagl10s de Ulctl p81hÚ',
     les Úlc~l'es de Ja. glosopcda i verola del bestial' de llana i de l'avi-
     ralll .. E~ ulla purga. laxant per al bestiar i Ull desinfectant dG
     . l'apn.reH digestiu. Pren: f) pesset.es àtllpol1n ..

     Catlellici(la. - (l'Iata-cadells).. TalIlbé det~ rneix eb taups,

     .rn.tes, etc., etc. ~ Blat dc.nloro qne cl~ cac1eJIs se'l llI0ngen aOIb
         lnoIta gola i es 11101'el1. Pron de la capsa: 1'25 pessetes.

      Vita avis. - Evita í Cllra: les lnalalties' de l'aviranl. ROlnei

     fruit d'estudis seriosos de les ulala.lties dc les ga.lJiHos rCOlllpl'O-
              vat ~ eJ,l el nostre laboratori. Pren: 3'50..

     Licor Acà.-ic. - Cura la ronya de ]es persones, gossos, gats,

     socarró dels porcs, crCIllors del bestiar rosall} i cavallí, InaI d'ore-
     lles dels cuni lIs, etc., etc. Es efica.~;· per a totes les lnalnlties de la

     poll. Preu segons tamany de l'ampolla. De ven ta en fal'lnacie8 i

                   _ droguerieç.-

   ,              .       .-,'~

,                 SUMARI.      ~

 ~                     Ir

   ELS BOLETS VERINOSOS, per Josep Soler. - ORIN AMENT DE SANG

                             .'

  EN EL BESTIAR; per J. Vidal - LES FER~ATGES COM 4D. ,.O~S, per

, J. A. - (Secció de Banyoles) AIG UA BLANCA, El Quadroch, ..pe!-"t Pere

Alsius, Gaseta ~unicipal, Secció informai~ va, (Generals - Deportives). -

INFORMACIÓ AGRÍCOLA RAMADERA. - NOTICIARI AGRÍCOLA. -'"
     , ,'" .
. . CONSELLS UTILS.-NOTES BIBLIOGRAFIQUES                           ,.
   1   2   3   4   5   6