Page 1 -
P. 1

..            .                                     Núm~ 3              •...

             .A Iiy I      Banyoles, juliol de 1922                                      s             ,
              ,
                                                                                   •
             Revista mensual Agrícola Catalana ~ Portaveu del Centre Técnic Agrícola Ramader
                                                                                     ,
                 En tots els nÚn.'1eros dedicarà' una Secció a Banyoles

                        ,,

             REDACCIO I ADMINIST~ACIO: Plaça de les Rodes, BANYOLES (Girona)

             Sp.8cripció: Un any 6 ptes.                 Pag-ament per adelantat

              CEnTRE TEcnlC AGRíCOLA· RAMADER                                    /

                  -Director: JOAN VIDAL, Veterinari i Tècnic Agrícola                       J ..

                                                                r

                   Informes-Consultes l anàlisis Químico-Agrícoles
                         . Productes Anticriptogàmics

              , .\...d.obs garalltit~ i adequats ab terrenys i cultius de la eOlnarca.
               , Els an;Hisis i estudis, q lle henl fet dels terrenys ens pernleten

             /

                             garn.ntir son bon reBultat

l'                 Borsa de contr~tació de productes agrícoles del país
           _/
                  El,Centre adlllet ofertes i dClna.ndès d'alls i altre:; pr9ducLe~ agrí-
,                 coles. Serveix d'intel:tncdiari sobro la. cornpra-velll1a de bestial'
                  111LIlar i faci Iita cOl'l'edor~ de COll fian \~n.. I uformar;l so brc q uabevo 1
 \                producte agrícola,- i eltacilitêu';¡: Resol c01JsuJtes sobre lnalalties
                  del bestial' i plagues del carnp, j sobre qualsevol explotació agrícola

                  Productes que elabora el Centre Tècnic' Agrícola Ramader

                  Cadellicida. - (~IIa.ta-cadells). rTaínbé' desl~ 'ueix el~ taup,~

                  rates, etc., etc. - Blat de 11101'0 que. els cadeUs se'} mengen arn b.oc

                  lu,olta gola. i es m'bren. Preu de la capsa:  1'25 pessetes.

                                -
                  'Tita avis. - Evita i cura les ma.lalties de l'avira.m.· Remei

                  .fruit d'et~ lldis seriosos de les u)alalties de les gallines i compro-

                         .vat en el llostre laboratori. Preu: 4'50.

             , Licòr Acò"·.s¡c.:-. Cura. la ronya dels gossos, gats, socar1'6 (lols

                  PorcS, ..C. l'l~ nÒr~ del bestia.r rosalll i cavallí, l1ud d'orelles dels cu-

                  ni lIs, etc., etc. JiJs eficaç' per a. totes les nudalties dc la poll. Preu

                  ... seg0118, tamallY de l'an1polla .

                                                                 /'

                              SUMARI         .

             LA PREPARACIÓ DELS FEMS A -ALEMANYA, pèí- J. A.-ELS BARB~
                                                                             ;~

             D~LS BOUS, per J: Vidal.-TERRES, ADOBS l CONREUS, per R. u~ jolar.

             -(Secció de'Bay~ oles) AIGuA BLANCA, úñs comentaris, Gazeta Munici-

             .pal, Secció informativa,     (Generals -Religioses   - Societaries      - Dep.ortives;.                -
                            ,
                               .•.                     '
             ORONIOA AVICO.LA, per Joan Flores. , - INFORMACIO AGR,ICOLA RA-

             MADERA. - NOTICIARI AGRICOLA. - CONSELLS UTILS.                                            I

                              CONU~ LTORI .

                                \

                                \.

.. I. •                                                                -

   l
   1   2   3   4   5   6