Page 1 -
P. 1

_..•

Any l'        Banyoles, juny de 1922                        Núm .. 2

         ,

  . ,-

Revista Agrícola Catalana - Portaveu del Centre Técnic Agrícola Ramader

       En tots els .nLln'1erOS ded icarà un.a Secció a Banyoles
,,' REDACCIO I ADMINISTRACIO,: Plaça de les Rodes, BANYOLES (Girona)

Suscripció: Un any 6 ptes, -              Pagament per adelantat

    EnTRE TÈcniC AGRíCOLA RAMADER

        Director: JOAN VIDAL, Veterinari i Tècnic Agrícola

       Informes-Consultes i anàlisis Quimico-Ag.-ícqles
               Productes Anticriptogàmics

    ..\..do bs garan ti ts i acleq lla ts 'als torrenys i cuiti us de .la COlna rca.
    El~ élllhlisi!:5 i o!:5tudis q no }IOlIl fot dels terrenys ens ponneten

                   garalltir son bon rosultat

    IP~ c>~:r           ..A.r~ :rÍ!3!3I~

    el·1'Iètotle Vitlal I) a cOlnbat •.e el BOIXA'r (Ie

    l'all. - t'I'oit tl'nn estlltl'¡ sel'i.ós (Ie la Ino.laltia.

    La sova. oficitGia qucda. dOlno-;tl'adit per rnultitud d'experin1enls, i

    poaen j l1sti fical'- la, ti"cnics Olni lIell ts Oll Gl nun df, lC8 malalties

                       .\

                      de les ZJlanlcs,

    Les plag.l1es <.e~ struc.i xcn les vostres colli tos, 01 bestial' us va llli.L-

    la111ent, la seva explotació 110 lS~ ~oci,   per a tot us donarom

                una solució

               J

 Bo.'sa tle cOllt.'atació tle Itl'O-             )let~ iR.I· mIIIRI'
   dnctes Ag.'ícoles (Iel país
                            'Un con tro de recria. d'aquest bestiar,
    La comarca de Banyoles é's la qlIC     nu és enlloc tan iInpol'tallt curn en la
  produeix 1ués quantitat d'alls i de Inés    comarca de Banyoles.
, bona qual ita. t.
                          -El Cen tre info1'lnarï'i i faci li tarh cor-
    El CO,l1tre adn1et ofertes i dOIna ndes
  d'aquest producte .              l'edors de con Ha.n ('a.
                                                               .1

    ,,      r:r I.A...:FC. .~ :J:) ~     I-.I...,EJ ~ C>:FC.

     ::EIS~

               Desitgeu adquirir-nOc ... ? Escriyiu i dirigiu-vos al CentI'c ... podelll inforn1ar-vo!" hé,     .-

              obrant ~Jl poder nostre Ics ad l'esses do- quants propietaris de bestiar }lan sigut pre-

•. miats en els ci iferen ts concursos que ha celebrat la :J\IancOln u ni ta t. 'ran1 bé us j nfor-

              mar~ln sobres importants centres productors de tot arreu, DieU-llOS què us convé, quin
             negoci pretenin fer, us dirigir:em i orientarem.

           r~ c>d.."U.c1;es      agrícò1es

.EI' Centre informarh sobre qualsevol proaucte agríeo]a, i el facjlitn.l'l~

                              "

                                             ,
   1   2   3   4   5   6