Page 1 -
P. 1

•••• A

J'

I•

Any I             .I                                           ,
           Banyoles, m.aig de ,1922
                                                 Núm. 1

   Revista Agrícola Catalana - Portaveu del Centre Técnic Agrícola Ramader

   En tots els números ded'icarà una Secció a ,Banyoles
                                              I
     ,
                 ,
REDACCIO I AD:r.tINISTRACIO: Plaça de les Rodes, BANYOLES (Gir,ona)

SU8cripció: Un any 6 ptes. '           Pagament per aQ,ela.ntat

          ,

     CEnTRE ,TÈcniC AGRtCOLA RAI'IADER
         DirecItor: JOAN VIDAL, Veterinari i Tècnic Agrícola

        Informes-Consultes i a.nàlisis Químico-Agrícoles ..
               Productes Anticriptogàmica

     . Adobs garantits i adequàts als terrenys i cultius de la comara~ .              '
     I Els an~lli8is i estudis que hem fet dels' terrenys ens permeten

                    garantir son bon resultat

       I.~ F»c>r~ rr~ rÍSSI~                               ,

     Mètode Vi(lal pet' a cOlnbatr'e el BOIXAT de
     l'all. - t'l'nit d'un estudi set'iós de la malaltia.

     La seva efic¿lcia queda. demo-;trada per multitud d'experiments, i
     poden justificar-la, tècnics eminonts en el r(l1}~ de les lIutlaltie8

                      ,de les plante8.

     Les plagues destrueixen les vostres collites, el bestiar us va ma-
     la.ment, la seva explotació no és negoci, per a tot us donarem,

                        una solució

            "

BOI'sa de cOlltratació de pro-             Bestiar mular

ductes AKrieoles (Iel país            Un cenr~ e de recria (¡"aquest ,bestiar,
   " .•                 no és enl10c tan important com en la
               '       coma.rca de Banyolç~ ..

La. comaren. ·de Banyoles és la. que       El Centre infonnu.rh i facilitarà cor-
                      redors de confiança.
produeix més quantitat d'alls J de més .
                    '
bona qualitat: .
, El Centre' admet ofertes i demandes

d'a.quest producte.

     S~ "rI.A..~          :J:)~ I..::.~-V-C>~                     ..         /

, Desitgeu adquirir-ne ...? Escriviu i dirigin-vos al Centro ... podem informar-vo~ é~ ,                ,

obrant en poder !l0stre .les adre8~ es de quants pro.pietaris de bestiar'han sigut ])re-

miats en els diferents· concursos que ba. celebn1.t la. Mancomunitat. També us infúr-

marem sobres importants céntreR productors de tot arreu. Dieu-n'os què us convé, quin

negoci pretènlu fer, us dirigirem i orientarem.                        ~

      , F»rod. ~c"'tes agríco1es'

     El Qelltre informarà sobre qualsevol plo~ ducte ,il.gricola, i el facilitarà

                 ,
   1   2   3   4   5   6