Page 1 -
P. 1

ANY I / NúM. 9                          GRANOLLERS, 15 DE JUNY 1930

SETMANARI DE POLÍTICA AUT I LITERATVHA

Núm. solt: 20 cèntims                       Redacció: PRIM, 169

Trimestre, 2'50ptes. / A fora, 3 ptes               Administració; Dr. ROE5ERT, 20

     No s'admeten originals sense signatura / Dels articles signats en son responsables els seus autors

Aquest nüanero conté:                          Molts aires, però només í}ue aires de
                                 concòrdia, comprensió i intel·ligència en-
Catalunya i Madrid             D. Colomer i Oliveres tre el Govern i Catalunya; però encar
                                 resten entre reixes molts presos per delic-
Intervius d'«ACCiÓ»            C.           tes socials, i fronteres enllà Francesc Ma-
                                 cià i demés companys.
El deure de la nostra joventut       A. B.
                                    Nosaltres no podem creure en una
Joventut iranollerto estigues a l'agiiait JOAN OLIYERRS líAüRI  veritable compenetració mentres aquests
                                 komes restin lluny de nosaltres.
El "Seny" d'En Gaziel           / . Travé March

El concepte elevat de la política Francesc Pagès

Visió New-Yorkina             Conrad

Crònica

Esports                  Andreu Fusté

Sí vol afaitar-se ràpidament i sense molèsties

IPasta HIGEA
     ENVASADA                         ^ per Afaitar
     EN TUBS
   1   2   3   4   5   6