Page 1 -
P. 1

ANY I / NúM. 7                      GRANOLLERS, 1 DE JUNY 1930

SETMANARI DE POLÍTICA AUT I LITERATVRA

      Núm. solt: 20 cèntims                 Redacció: PRIM, 169
Trimestre, a'SOptes. / A fora, 3 ptes           Administració: Dr. ROBERT, 20

     No s'admeten originals sense signatura / Dels articles signats en son responsables els seus autors

Aquest número contés                   Monarquia ? República?

Política alta i baixa    D. Colomer i Oliveres     Catalunya...! (jue vol dir
Intervius d'«ACCIÓ»                  C.
Voleiadissa                        Llibertat. República i
                         A. B.
                                dignitat Kumana.
Ei ròssec de la Dictadura a casa nostra Ell i Jo
                                «De la conferència del Dr. Aiguader i
Els funcionaris municipals       Joan Montclar   Miró».

Ja rectifiqueu 1            / . Travé i March

Evolucions... forçades          Clar-i-net

Crònica

Si vol afaitar-se ràpidament i sense molèsties

 P a § t aENVASADA                    HIGEA

J EN TUBS                         ^ per Afaitar
   1   2   3   4   5   6