Page 1 -
P. 1

AJUNTAMENT DE BALAGUER
                                                       Plo l"lercadal 1
                                                  25600 BALAGUER

 ANY XXII BALAGUER NOVEMBRE 1992 N.O 401- PREU 150 Ptes.

 TARDOR DE PLUGES

Segons les dades del nostre meteo-
ròleg, durant aquest any s'han
recollit ja 243 litres més d'aigua
que l'any ]99].
Des de l'any de la riuada -]982!
la presa de Camarasa no havia
tornat a saltar.
Oferim les espectaculars imatges
dels salts de Camarasa i Talarn,
obtingudes els dies I i 2 de novem-
bre respectivament.

   MÉS INFORMACiÓ:
        PÀG. 13

 ENS
 QUEDAREM
 SENSE
 L'ANTIGA
 PISCINA
 DELS
 ESCOLAPIS?

   Pàgs. 8 i 9
   1   2   3   4   5   6